Profesjonalny kompleks sportowy z oświetleniem


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
Profesjonalny kompleks sportowy z oświetleniem
Skrócony opis projektu
Budowa boiska przy Zespole Szkół Zakonu Pijarów.
Opis projektu
Projekt zakłada gruntowną przebudowę zniszczonego boiska sportowego przy Zespole Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu- os. Sobieskiego 114. W ramach modernizacji wymieniona zostanie nawierzchnia boiska na profesjonalną sztuczną trawę, poprowadzony zostanie drenaż, zamontowane zostanie oświetlenie obiektu, ogrodzenie, piłkochwyty oraz monitoring.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Jana III Sobieskiego 114

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren Zespołu Szkół Zakonu Pijarów im. Świętego Józefa Kalasancjusza
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy osiedli: Jana III Sobieskiego, os. Chrobrego, os. Batorego,os. Zwycięstwa.
Na realizacji projektu skorzystają również uczniowie Zespołu Szkół Zakonu Pijarów, którzy zyskają nowy obiekt sportowy wykorzystywany podczas lekcji wychowania fizycznego.
Dodatkowo skorzystają funkcjonujące kluby sportowe na osiedlu: Akademia Piłkarska Champions Poznań, UKS Dąb Suchy Las, Party Piłkarskie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na piątkowskim osiedlu cały czas brakuje obiektów sportowych (m.in. boisk do piłki nożnej).
Brakuje miejsc dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych chcących grać w piłkę w godzinach popołudniowych oraz wieczornych. Konieczność modernizacji starego, zniszczonego boiska wynika z bezpieczeństwa, konieczności podniesienia jakości usług świadczonych przez placówkę oświatową , oraz stowarzyszeń, klubów istniejących w północnej części Poznania oraz jakość szkolenia dla Akademii.
Klub piłkarski Akademia Piłkarska Champions Poznań może się pochwalić następującymi sukcesami:
a) reprezentant kadry powiatu poznańskiego w piłce nożnej w kategorii orlik E1
b) awans z drużyną orlika E1 z III do II ligi WZPN
c) drużyna żaka F1 rywalizuje w Wielkopolsce jak równy z równym, z taki firmami jak: Warta Poznań, Koziołek Poznań, Tarnovia Tarnowo Podgórne, Poznaniak Poznań
d) systematyczny rozwój indywidualny zawodników

Budowa boiska pozwoli zawodnikom na rozgrywanie meczów ligi WZPN, organizację turniejów oraz zapewni profesjonalne warunki do rozwoju.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Jest to boisko sportowe z którego będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Boisko znajdować się będzie przy szkole przystosowanej do osób z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Piłkochwyty 12 500
Budowa boiska 370 000
Ogrodzenie 40 000
Montaż oświetlenia 80 000
Bramki 6 500
Monitoring 20 000
SUMA: 529 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda- Wydział Gospodarki Nieruchomościami WGN- zgoda.jpeg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Damian Naskręt
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia z zastrzeżeniem, że nieruchomość w rejonie os. Jana III Sobieskiego jest objęta umową dzierżawy z Polską Prowincją Zakonu Pijarów, na podstawie której Dzierżawca jest zobowiązany do wykonywania prac remontowo-budowlanych, w tym również prac blacharsko-dekarskich. Konieczna opinia ZKZL oraz opinia MPU.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie podtrzymano decyzję negatywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą spotkanie odwoławcze odbyło się w dniu 23.09.2021
  Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Katarzyna Przybysz, Szymon Błażek, Marcin Grabowski, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Jako Wnioskodawca składam odwołanie do negatywnej rekomendacji wydanej przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o. Polska Prowincja Zakonu Pijarów wywiązuje się skrupulatnie ze swoich zobowiązań z umowy dzierżawy. Wspomniana umowa nie zawiera klauzuli zabraniającej Dzierżawcy korzystania ze środków publicznych, także w ramach funduszu obywatelskiego do finansowania prac remontowo-budowlanych. Więcej została zawarta, aby odpowiedzieć na potrzeby edukacyjne obywateli miasta Poznania. Obecnie z infrastruktury korzysta ok. 700 uczniów i ich rodziny, Akademia Piłkarska. Teren jest także dostępny dla mieszkańców osiedla Jana III Sobieskiego oraz Piątkowa. Dodatkowo, w ramach przygotowań do składanego wniosku, uzyskano zgodę Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na modernizację zewnętrznego boiska i hali sportowej. WGN powołując się na umowę dzierżawy jednocześnie wskazał, iż poczynione prace po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy dzierżawy staną się własnością Miasta. Wydana więc negatywna rekomendacja Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o. wydaje się być bezzasadna.
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Nieruchomość w rejonie os. Jana III Sobieskiego jest objęta umową dzierżawy z Polską Prowincją Zakonu Pijarów, na podstawie której Dzierżawca jest zobowiązany do wykonywania prac remontowo-budowlanych.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Marcin Grabowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - nie
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - nie
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - tak
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - tak
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 529 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Informuję, że planowana inwestycja znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Jana III Sobieskiego” – część A na terenie zabudowy usługowej – oświaty, oznaczonej symbolem 3UO. Dla przedmiotowego terenu ustala się m.in. powierzchnię zabudowy nie większą niż 25% powierzchni działki budowlanej, udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej. Dopuszcza się lokalizację sportowo-rekreacyjnych obiektów budowlanych. Zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z wyjątkiem plenerowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych, boisk, placów zabaw. Miejska Pracowania Urbanistyczna opiniuje projekt pozytywnie. Plan miejscowy został uchwalony na Sesji Rady Miasta Poznania w dniu 6 lipca 2021 (uchwała nr L/904/VIII/2021).
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.