Beton NIE,zieleń TAK! Szkoły dla klimatu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Beton NIE,zieleń TAK! Szkoły dla klimatu
Skrócony opis projektu
Odbrukowanie i zazielenienie boisk i dziedzińców szkolnych - działania na rzecz małej retencji
Opis projektu
Projekt ma na celu odbrukowanie (usunięcie asfaltu, betonu, bruku) i zazielenienie boisk i dziedzińców szkolnych oraz innych terenów przyszkolnych - działania na rzecz małej retencji na terenach szkół podstawowych (i przedszkoli) w śródmiejskich dzielnicach Miasta Poznania - Jeżyce, Łazarz, Wilda i Stare Miasto.

W Poznaniu od kilku lat coraz więcej mówi się o konieczności zapewnienia naturalnej retencji wody opadowej i roztopowej i zatrzymaniu jej w miejskim krajobrazie. Tymczasem z większości obszarów w śródmieściu woda opadowa odprowadzana jest systemem kanalizacji deszczowej. Brak retencji przyczynia się do usychania i obumierania starych drzew oraz problemów z przyjęciem się nowych nasadzeń drzew i krzewów. Odbrukowanie lub zdjęcie asfaltu z części terenów przyszkolnych – boisk, dziedzińców itp. i wprowadzenie zieleni znacząco przyczyni się do poprawy retencji oraz walorów przyrodniczych (dając schronienie i miejsce żerowania ptakom i owadom), ponadto pozytywnie wpłynie na estetykę i odbiór miejsca, a także posiada walor edukacyjny.

Etapy realizacji projektu:
Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej – uzgodnienie gatunków roślin rodzimych
Etap II: przygotowanie terenu (odbrukowanie lub zdjęcie asfaltu)
Etap III: nasadzenia roślin (drzewa, krzewy, byliny, pnącza), projekt zakłada możliwość realizacji naturalnego placu zabaw dla dzieci

W każdej dzielnicy projektem zostaną objęte minimum trzy szkoły podstawowe (a w przypadku braku możliwości realizacji w szkołach podstawowych - także przedszkola) - łącznie minimum 12 placówek edukacyjnych
Każda szkoła (ewentualnie przedszkole) otrzyma maksymalnie 160 000 zł
z czego maksymalnie 10% może przeznaczyć na pielęgnację istniejącej zieleni.

Zgodnie z rekomendacją Wydziału Oświaty, projekt będzie realizowany do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeżyce, Łazarz, Wilda, Stare Miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoły podstawowe (i przedszkola)
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Miasta, a w szczególności społeczności szkolne - uczniowie (przedszkolaki), nauczyciele i rodzice
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Poznaniu od kilku lat coraz więcej mówi się o konieczności zapewnienia naturalnej retencji wody opadowej i roztopowej i zatrzymaniu jej w miejskim krajobrazie. Tymczasem z większości obszarów w śródmieściu woda opadowa odprowadzana jest systemem kanalizacji deszczowej. Brak retencji przyczynia się do usychania i obumierania starych drzew oraz problemów z przyjęciem się nowych nasadzeń drzew i krzewów. Odbrukowanie lub zdjęcie asfaltu z części terenów przyszkolnych – boisk, dziedzińców itp. i wprowadzenie zieleni znacząco przyczyni się do poprawy retencji oraz walorów przyrodniczych (dając schronienie i miejsce żerowania ptakom i owadom), ponadto pozytywnie wpłynie na estetykę i odbiór miejsca, a także posiada walor edukacyjny.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Miasta, w szczególności społeczności szkolne (dzieci, nauczyciele, rodzice), bez względu na poziom sprawności fizycznej i intelektualnej
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
3 x szkoły podstawowe (i/lub przedszkola) na Jeżycach
480 000
3 x szkoły podstawowe (i/lub przedszkola) na Łazarzu 480 000
3 x szkoły podstawowe (i/lub przedszkola) na Wildzie 480 000
3 x szkoły podstawowe (i/lub przedszkola) na Starym Mieście 480 000
SUMA: 1 920 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 1 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Helena Zadumińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Z uwagi na brak wskazania konkretnych nieruchomości WGN nie jest w stanie ocenić projektu pod względem własnościowym oraz ewentualnych postępowań zwrotowych. Wydział Gospodarki Nieruchomościami przedstawia rekomendację pozytywną dla projektu w stosunku do nieruchomości znajdujących się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Poznania) oraz pod warunkiem pozytywnej rekomendacji wydziału merytorycznego - Wydziału Oświaty
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: nie
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): nie
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Lista placówek oświatowych wskazanych do realizacji zostanie uzgodniona z Wydziałem Oświaty. Realizacja projektu do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 920 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 1 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 60 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta popiera realizację proponowanego projektu "Beton NIE,zieleń TAK! Szkoły dla klimatu" tym bardziej, że od kilku lat prowadzi podobne działania w Poznaniu we współpracy z przedszkolami („Naturalne place zabaw) oraz – od jakiegoś czasu – ze szkołami podstawowymi („Szkoła wśród zieleni”). Naturalne place zabaw to miejsca, w których oprócz tradycyjnych urządzeń zabawowych dla dzieci wykorzystuje się naturalne elementy przyrody. W ogrodach wprowadzana jest roślinność wzmacniająca bioróżnorodność, sadzone nowe drzewa, rozszczelniane są sztuczne nawierzchnie, a co za tym idzie następuje zwiększenie powierzchni zielonej sprzyjające łagodzeniu negatywnych skutków zmian klimatycznych. Tak zaaranżowane miejsce tworzy bardziej "ogród zabaw" niż "plac zabaw", a w skali miasta tworzy dodatkową przyjazną zieloną przestrzeń. W Poznaniu w latach 2017-2020 w 20 przedszkolach zmodernizowano ogródki przedszkolne w duchu naturalnych placów zabaw. Również w latach 2020 i 2021 podjęliśmy współpracę z 4 szkołami podstawowymi, z którymi zaprojektowaliśmy zielono-błekitną rewitalizację otoczenia placówek. Działania prowadzone z przedszkolami oraz szkołami oferują placówkom współpracę z architektem krajobrazu, który po przeprowadzeniu konsultacji z dyrekcją, kadrą nauczycielską i dziećmi, opracowuje kompleksowy projekt zagospodarowania ogródka przedszkolnego, z uwzględnieniem błękitno-zielonej infrastruktury. Dodatkowo prowadzone są warsztaty dla kadry nauczycielskiej podnoszące świadomość dotyczącą korzyści z wprowadzenia naturalnych rozwiązań na teren przedszkola. Inwestycja realizowana jest w kolejnym etapie, bezpośrednio przez daną placówkę. Propozycja złożona w ramach PBO jest zatem zgodna z działaniami miejskimi w tym temacie. Rekomendujemy poprowadzenie projektowania przestrzeni metodą partycypacyjną z kadrą oraz uczniami szkół / przedszkoli – ta formuła sprawdza się w przypadku naszych działań. Natomiast wskazane koszty realizacji w wysokości 160 000 zł na placówkę (włączając projektowanie) mogą – przy obecnym wzroście cen – okazać się niewystarczające dla realizacji całości zaprojektowanych zmian. Konieczne będzie w związku z tym etapowanie realizacji i pozyskanie środków na kolejne etapy. Warto też zastanowić się nad konkretnymi kryteriami wyboru placówek do realizacji, aby zepewnić optymalne osiągnięcie zakładanych rezultatów.
  Zespół Obradował w składzie: Natalia Madajczyk Piotr Izydorski
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska popiera wszelkie działania na rzecz małej retencji, która odgrywa nieocenioną rolę w środowisku miejskim. Wśród licznych korzyści wynikających ze zwiększenia naturalnej retencji należy wymienić podniesienie atrakcyjności estetycznej przestrzeni publicznych (w przypadku rozwiązań łączących zieleń z elementami wodnymi), zwiększenie bioróżnorodności miasta (zarówno jeśli chodzi o florę jak i faunę, np. ptaki, korzystające z otwartych zbiorników wodnych), poprawa mikroklimatu miast czy obniżanie kosztów utrzymania zieleni w mieście (wykorzystanie deszczówki do nawadniania). Natomiast zadanie „Program małej retencji” wpisany jest w działania Aquanet SA. w Projekcie Planu Inwestycyjnego w zadania pozostałe 2021-2025 jako uzasadnienie budowy infrastruktury związanej z lokalną retencją wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Poznania. Jednostka odpowiedzialną za realizację zadania jest Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Ponadto projekt wpisuje się w rekomendacje Panelu Obywatelskiego. Jednocześnie przy planowaniu nasadzeń drzew w niektórych wskazanych placówkach oświatowych należy wziąć pod uwagę fakt, że Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska realizuje zadanie z PBO21 pn: "Zielony Poznań" polegający na nasadzeniu drzew także w placówkach oświatowych.
  Zespół Obradował w składzie: Michał Wierzbicki – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 9 września 2021 r. - Uchwała nr XXIX/209/VII/2021 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 9 września 2021 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Tomasz Dworek, Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak, Michał Kondella, Lidia Koralewska, Włodzimierz Marciniak, Małgorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, Andrzej Rataj, Wiesław Werner, Alicja Wilak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz (20 radnych)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uchwała nr XXVII/148/III/2021 Rady Osiedla Wilda z dnia 15 września 2021 r.
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Błaszczyk, Dorota Bonk-Hammermeister, Piotr Gładysiak, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Katarzyna Napierała, Marek Pluta, Wojciech Przybylski, Małgorzata Przygórska, Roman Sidorski, Zofia Strańczyk
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.