Jadalnia Marzeń


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Jadalnia Marzeń
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada rozbudowę uczniowskiej jadalni i zaplecza kuchni w SP58 w Poznaniu
Opis projektu
Planujemy rozbudowę jadalni i zaplecza kuchni w SP 58 w Poznaniu. Rozbudowa dotyczy obszaru działki ul. Ławica 6 i znajdującego się tam parterowego budynku szkoły mieszczącego sale lekcyjne, świetlicę, jadalnię i pomieszczenia kuchni. Naszym celem jest poprawa warunków spożywania posiłków i sprawności ich wydawania. Chcemy, aby poprzez powiększenie kubatury skrócić czas oczekiwania na posiłek oraz stworzyć warunki do ich spokojnego spożywania zgodnego z naturalnym rytmem. Olbrzymie zainteresowanie i zapotrzebowanie na ciepły posiłek w czasie pobytu dzieci w szkole jest impulsem do działań mających na celu zaspokojenie potrzeb klientów szkoły. Projekt zakłada znaczne powiększenie powierzchni istniejącej jadalni tak , aby w tym samym czasie z posiłków mogła korzystać większa liczba uczniów. Rozbudowana część budynku zostanie połączona z istniejącą częścią poprzez przejścia wykonane w obszarze obecnie istniejących otworów okiennych, a zmiana aranżacji umożliwi szybsze wydawanie posiłków oczekującym uczniom.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ławica 6, budynek parterowy należący do Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Inwestycja dotyczy budynku tzw; ,,Małej szkoły" usytuowanego przy boisku sportowym. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony. Wyznaczony teren pod rozbudowę znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą uczniowie szkoły, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy osiedla korzystający ze stołówki szkolnej oraz pomieszczeń szkolnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szkoła Podstawowa 58 dbając o komfort przebywania na terenie placówki pragnie poszerzyć bazę lokalową jadalni i kuchni. Wniosek o powiększenie jadalni jest odpowiedzą na rosnące zapotrzebowanie środowiska na posiłek w szkole poparte licznymi prośbami i petycjami rodziców. Nowe pomieszczenia mają zapewnić uczniom komfortowe warunki do spożywania posiłków w czasie lekcji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, będzie przygotowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Z pomieszczeń będą korzystać uczniowie, rodzice i nauczyciele oraz lokalne organizacje i mieszkańcy osiedla w ramach potrzeb. Uniwersalna przestrzeń stworzona poprzez rozbudowę pozwoli na jej wielofunkcyjne wykorzystanie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt projektu i wymaganych zgód, nadzór- 50 000
50 000
Rozbudowa budynku- 525 000
525 000
Wyposażenie w sprzęt , meble, oświetlenie- 25 000 25 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Popracie Rada Rodziców SP 58 List poparcia Rada Rodzic_w SP58.pdf
Planowana rozbudowa -mapa Planowana rozbudowa w SP 58.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Szyfter
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 20 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Działka, na której planowana jest budowa Jadalni dla Szkoły Podstawowej nr 58 w Poznaniu znajduje się na obszarze objętym obowiązującym mpzp „Ławica 4” w Poznaniu, na terenie zabudowy usługowej – oświaty - oznaczonym symbolem 2UO. Realizacja inwestycji możliwa byłaby pod warunkiem zachowania parametrów rozbudowywanego budynku zgodnych z ustaleniami planu, zapewnienia na terenie odpowiedniej liczby miejsc postojowych, minimalnego wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz nie przekroczenia maksymalnego wskaźnika procentu powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki (60%). Rekomendacja pozytywna.
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Tracz

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt poprawia jakość obsługi uczniów w istniejącej małej i starej stołówce. Będzie służył nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom Osiedla Ławica, szczególnie dla organizacji lokalnych wydarzeń sportowo - integracyjnych.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Ciborski, Joanna Jabłońska, Urszula Kobiałka, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Włodzimierz Mocydlarz, Bartosz Paupa, Teresa Sochoń, Wiesława Sprada, Anna Stawska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.