Klimatyczna szkoła w zdrowej atmosferze


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Klimatyczna szkoła w zdrowej atmosferze
Skrócony opis projektu
Zajęcia o smogu i zmianie klimatu + monitoring budynków szkół (efektywność energetyczna, OZE, retencja)
Opis projektu
Projekt wychodzi naprzeciw palącej potrzebie edukacji w szkołach w obszarze zmiany klimatu oraz smogu. Obecnie poświęca im się zbyt mało uwagi w programach nauczania. A są one bardzo ważne dla zdrowia i warunków życia mieszkańców Poznania, a przede wszystkim dla naszych przyszłych pokoleń.
Zasadniczym celem Projektu jest przekazanie uczniom i nauczycielom z 10 poznańskich szkół wiedzy nt. smogu w Polsce (i w Poznaniu) oraz zachodzących globalnych zmianach klimatu.
Zostanie on zrealizowany poprzez:
- rekrutację do Projektu 5 szkół podstawowych i 5 ponadpodstawowych
- przeprowadzenie lekcji dla uczniów w każdej szkole uczestniczącej w Projekcie
- przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w ośrodku poza szkołami (przekazanie im wiedzy o smogu i zmianie klimatu oraz narzędzi i metod, które mogą wykorzystać w nauczaniu w szkołach)
Po zakończeniu szkoleń oraz lekcji zadaniem każdej szkoły będzie zorganizowanie i przeprowadzenie 1 działania aktywizującego uczniów, które pozwoli im przełożyć zdobytą wiedzę o smogu i zmianach klimatu na działania praktyczne (np. zorganizowanie debaty, stworzenie spotu, akcja sadzenia drzew na terenie szkoły, itp.). Działania będą podlegały ocenie przez Zespół Projektowy, a najlepsze pomysły zostaną nagrodzone.
Dodatkowo w każdej placówce zostanie przeprowadzony monitoring budynku pod kątem ochrony powietrza, efektywności energetycznej, możliwości instalacji fotowoltaiki i retencji wody deszczowej. Jego efektem będzie opracowanie rekomendacji (oraz audytu energetycznego), które pozwolą szkołom i organowi prowadzącemu podjąć starania o realizację wskazanych w nich inwestycji.
Trwałym efektem realizacji Projektu będzie także stworzenie spotu edukacyjnego.
Korzyści z realizacji Projektu są różnorakie. Uczniowie będą inicjować pozytywne zmiany w swoich domach i w lokalnej społeczności. Nauczyciele poszerzą swoją wiedzę i uzyskają wskazówki, jak skutecznie nauczać o smogu i zmianie klimatu w szkole i krzewić w uczniach wzory aktywnych i świadomych obywateli. Budynki szkół zostaną zbadane pod kątem efektywności energetycznej i rozwiązań przyjaznych środowisku. A samorząd otrzyma dodatkowy impuls do wydawania decyzji proklimatycznych i prośrodowiskowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

10 szkół z terenu Poznania (5 podstawowych + 5 ponadpodstawowych)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoły zostaną wyłonione w drodze rekrutacji do Projektu.
Potencjalni odbiorcy projektu
uczniowie, nauczyciele, społeczność lokalna
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Smog oraz zmiany klimatyczne to niezwykle istotne problemy, które dotykają także mieszkańców Poznania. Badania wskazują, że rocznie ponad 40000 osób w Polsce umiera z powodu smogu. Głównym problemem jest spalanie paliw kiepskiej jakości (lub odpadów) w przestarzałych piecach, co skutkuje emisją zanieczyszczeń szkodliwych na dla naszego zdrowia.
Z kolei globalne ocieplenie spowodowane jest emisją gazów cieplarnianych (zwłaszcza CO2 w wyniku spalania paliw kopalnych). Skala i szybkość z jaką ono postępuje to w konsekwencji: wzrost natężeń gwałtownych zjawisk pogodowych, problemy z wodą, zanik bioróżnorodności, problemy społeczno-gospodarcze, itd. Dotkną one podstaw naszej cywilizacji i codziennego życia, a w przypadku braku dostatecznych działań będą się nasilać.
Bardzo ważną rolę odgrywa tutaj edukacja i budowanie świadomości problemu wśród społeczeństwa. Taka edukacja jest konieczna zwłaszcza w szkołach. Bez zmiany mentalności społeczeństwa wszelkie działania odgórne będą niewystarczające.
Waga problemu zmian klimatycznych i ochrony powietrza została dostrzeżona na szczeblu Unii Europejskiej. Będą to czołowe zagadnienia polityki unijnej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Produkty i cele Projektu będą mogły być wykorzystane przez wszystkich jego odbiorców w możliwie szerokim zakresie i bez potrzeby adaptacji lub specjalnego projektowania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
WYNAGRODZENIE ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:
a) Koordynator Projektu (m.in. przeprowadzenie rekrutacji szkół do Projektu, przeprowadzenie wyboru Eskpertów, Mentorów i członków Zespołu Monitorującego, organizacja konkursu dla szkół
b) Specjalista Ds. Komunikacji (m.in. opracowywanie treści na stronę www i profil Projektu w mediach społecznościowych; prowadzenie funpage Projektu, wsparcie Koordynatora w organizacji i przeprowadzeniu rekrutacji szkół)
c) 2 Mentorów (wsparcie Ekspertów w czasie 2 szkoleń dla nauczycieli, kontakt ze szkołami, animacja, doradztwo i monitorowanie działań aktywizujących uczniów)
67 600
DZIAŁANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNE (opracowanie graficzne, stworzenie spotu edukacyjnego)
+
KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT
8 200
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE 2 SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI (jedno szkolenie w temacie smogu, drugie w temacie zmian klimatu).
Koszt uwzględnia wynagrodzenie dla 4 ekspertów prowadzących szkolenia oraz koszty wynajmu sali i wyżywienia (szkolenia odbędą się wybranym ośrodku konferencyjnym).
1. Szkolenie dla nauczycieli nt. smogu:
Ekspert nr 1 - przekazanie wiedzy merytorycznej nt. smogu;
Ekspert nr 2 - przekazanie nauczycielom metod i narzędzi, w jaki sposób mogą nauczać o smogu w szkołach
2. Szkolenie dla nauczycieli nt. zmian klimatu:
Ekspert nr 3 - przekazanie wiedzy merytorycznej nt. zmian klimatu;
Ekspert nr 2 - przekazanie nauczycielom metod i narzędzi, w jaki sposób mogą nauczać o zmianie klimatu w szkołach.
15 000
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE LEKCJI DLA UCZNIÓW.
Koszt uwzględnia wynagrodzenie dla 4 Trenerów prowadzących lekcje dla uczniów.
1. Trener nr 1 - przeprowadzenie lekcji dla uczniów szkół podstawowych w temacie smogu (2 lekcje x 8 klas x 5 szkół)
2. Trener nr 2 - przeprowadzenie lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych w temacie smogu (2 lekcje x 8 oddziałów klasowych x 5 szkół)
3. Trener nr 3 - przeprowadzenie lekcji dla uczniów szkół podstawowych w temacie zmian klimatu (2 lekcje x 8 klas x 5 szkół)
4. Trener nr 4 - przeprowadzenie lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych w temacie zmian klimatu (2 lekcje x 8 oddziałów klasowych x 5 szkół)
40 000
WIZYTY MONITORUJĄCE BUDYNKI SZKÓŁ
Przeprowadzenie wizyt budynków 10 szkół przez Zespół Monitorujący w celu sprawdzenia efektywności energetycznej budynku szkoły, potencjału odnośnie do instalacji fotowoltaiki (m.in. badanie dachu, analiza rachunków za energię elektryczną) oraz zagospodarowania wody deszczowej. Każda szkoła otrzyma opracowany raport opisujący stan obecny budynku wraz z rekomendacjami. Rekomendacje mogą dotyczyć np.:
1. Termomodernizacji szkoły;
2. Wymiany oświetlenia na energooszczędne;
3. Możliwości i sposobu wykonania instalacji fotowoltaicznej;
4. Zaproponowanie sposobu retencji wody deszczowej.
Członkowie Zespołu Monitorującego:
a) audytor energetyczny;
b) ekspert ds. instalacji fotowoltaicznych;
c) ekspert ds. retencji wody deszczowej;
d) Kierownik Zespołu, który na podstawie danych od jego członków stworzy raport dla każdej ze szkół.
Rekomendacje wskazane w raportach będą punktem wyjścia do realizacji wskazanych w nich inwestycji.

57 200
DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE UCZNIÓW NA PODSTAWIE WIEDZY PRZEKAZANEJ NA LEKCJACH.
Lekcje w szkołach w temacie smogu i zmian klimatu będą podstawą do podjęcia przez szkoły działań aktywizujących uczniów. Każda szkoła wybierze i przeprowadzi jedno takie działanie. Będzie można je wybrać z propozycji przedstawionych przez Zespół Projektowy lub stworzyć autorskie działanie. Pomysł, organizacja i wykonanie będzie podlegało ocenie, a najlepsze działania zostaną nagrodzone. Ważną rolę w tym działaniu odegrają Mentorzy, którzy będą na bieżąco udzielać szkołom wsparcia.
12 000
SUMA: 200 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radosław Zywert
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu pod warunkiem uzyskania zgód Dyrekcji placówek oświatowych wybranych w drodze rekrutacji. Realizacja projektu do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 200 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Edukacja ekologiczna jest niezbędnym elementem w trosce o środowisko i należy podejmować wszelkie jej formy poprzez działania wpływające na kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. W zgłoszonym projekcie nr. 20 o nazwie Klimatyczna szkoła w zdrowej atmosferze, wątpliwości budzą kwestie dotyczące szacowania kosztów projektu a także sam projekt wydaje się być wykonany w sposób ogólnikowy i chaotyczny, co może wpłynąć na jego realizację. Projekt miesza zagadnienia edukacji ekologicznej z opracowaniem kompleksowej dokumentacji zawierającej ocenę efektywności energetycznej, ocenę potencjału zastosowania instalacji fotowoltaicznej oraz stworzenie rozwiązań wspierających retencję dla wybranych 10 budynków szkół. W ocenie Wydziału projekt powinien mieć wyodrębnione dwa kluczowe elementy 1) Edukacja ekologiczna na którą składają się: lekcje dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli, działania aktywizujące uczniów oraz działania promocyjne; 2) Opracowanie dokumentacji wraz z rekomendacjami dla 10 szkół zawierającej audyt energetyczny, ocenę potencjału zastosowania instalacji fotowoltaicznej oraz stworzenie rozwiązań wspierających retencję. Pierwszy element nie powinien być sztywno połączony z drugim ponieważ z informacji uzyskanych od Pana Radosława Szczerbowskiego – Miejskiego Energetyka, w 2019 roku zostało zleconych do wykonania 40 audytów energetycznych placówek oświatowych, gdzie jednostkowy koszt wykonania samego audytu dla jednego budynku wahał się w okolicach 2,5 - 3 tysięcy złotych. Należy pochylić się nad zasadnością powielania wykonanego już zadania (Oddział Energetyka Miejskiego) i wydatkowania środków na ten sam cel (audyt energetyczny). Ponadto wykonanie kompleksowego raportu wraz z rekomendacjami dla każdego z monitorowanego budynku zawierającego wszystkie składowe: audyt energetyczny, analizę techniczną możliwości zastosowania instalacji fotowoltaicznej oraz sposoby retencji, znacznie przekroczy założoną kwotę. W ocenie Wydziału element projektu zakładający opracowanie kompleksowego raportu dla 10 szkół jest niedoszacowany.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ, Agnieszka Wójcik - Kierownik Oddziału Ochrony Powietrza WKiOŚ

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.