Sportowy Dębiec


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Sportowy Dębiec
Skrócony opis projektu
Rewitalizacja istniejącego już boiska przy Szkole Podstawowej nr 84 w Poznaniu.
Opis projektu
Projekt ma na celu rewitalizację zniszczonego boiska szkolnego i obejmuje
naprawę płyty dużego boiska do piłki koszykowej, palanta, gier i zabaw, jazdy na rowerze
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach projektu, poza naprawą nawierzchni ,
planowana jest wymiana bramek, ławeczek i doposażenie go w nowe sprzęty. Mieszkańcy tak jak do tej pory, będą mogli korzystać ze zrewitalizowanego boiska nieodpłatnie w każdy dzień
tygodnia od godz.6.00 do godz. 22.00.
Uczniowie i mieszkańcy zyskają miejsce do gry w piłkę ręczną, siatkową, nożną i koszykową a także bezpieczne miejsce zabaw.

Zgodnie z rekomendacją Wydziału Oświaty, projekt będzie realizowany do wysokości środków.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań Dębiec, ulica św. Szczepana 3.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

W tej części osiedla nie ma innego boiska osiedlowego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 84 oraz mieszkańcy osiedla Dębiec.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko przy SP 84 w Poznaniu od początku bardzo intensywnie eksploatowane w
ramach zajęć wychowania fizycznego oraz mieszkańców osiedla.
Ze względu na swoje położenie, teren boiska jest intensywnie wykorzystywany,
również w weekendy przez społeczność lokalną. Na terenie boiska odbywa się wiele zajęć i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach zajęć trenera osiedlowego.
Ilość i natężenie zajęć doprowadziła
do znacznego uszkodzenia infrastruktury obiektu.
Rewitalizacja boiska poprawi bezpieczeństwo dzieci przebywających na jego terenie,
pozwoli również na wykorzystanie boiska jako obiektu sportowego dla lokalnej
społeczności. Naprawa, wymiana i zamontowanie nowych urządzeń przyczyni się do
wzmocnienia prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży
mieszkających w okolicy a także osób dorosłych, którzy w weekendy i popołudnia wykorzystują boisko jako miejsce integracji. Zmodernizowane boisko ma służyć zwiększeniu potencjału sportowego młodzieży oraz poszerzenia infrastruktury sportowej Miasta Poznania.
Planowana wymiana nawierzchni będzie trwała i wytrzymała. Nie będzie generowała kosztów eksploatacji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Rewitalizacja boiska będzie dostosowana do możliwości korzystania z niego osób w różnym wieku i o różnej sprawności, dbając o komfort i dobrostan. Ma wspomagać zdrowie i chronić prze zagrożeniami. Pozbawiona barier architektonicznych będzie integrować i traktować wszystkich użytkowników z godnością i szacunkiem. Nowe boisko odnowione zostanie wg. najnowszych zasad bezpieczeństwa i technologii dając przyjemność i komfort osobom przebywającym w tym miejscu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Opracowanie projektu rewitalizacji boiska wraz z nadzorem autorskim ok. 20.000 zł
2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska wraz z
wypoziomowaniem terenu, utylizacją materiałów z rozbiórki i położenie nowej nawierzchni asfaltowej i trawiastej ok. 415.000 zł
3. Wymiana opraw oświetleniowych ok. 20.000 zł
4. Remont odwodnienia -
ok. 40.000 zł
5. Bieżnia wraz z malowaniem linii ok.80.000 zł
6. Wymiana urządzeń typu: piłkochwyty, bramki, ławki ok. 25.000 zł.

Całkowita wartość projektu, tj. szacunkowy koszt
600 tysięcy zł.

600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Anna Kamińska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Bajbak, Anna Bartz-Ciesielska, Róża Dahlke, Mateusz Hoppe, Krzysztof Kempski, Anna Kmiećkowiak, Robert Mielcarek, Zuzanna Poprawka, Tomasz Przybył, Piotr Ratajczak, Piotr Szczepaniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.