Centrum Kultury Ławica


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Centrum Kultury Ławica
Skrócony opis projektu
Wielofunkcyjne Centrum Kultury zapewni rodzinom szeroką ofertę zajęć, wystaw, koncertów i innych imprez kulturalnych.
Opis projektu
Projekt zakłada budowę pomieszczeń wielofunkcyjnego Centrum Kultury Ławica
mającego na celu współpracę z ludźmi działającymi na rzecz kultury i instytucjami
kulturalnymi. Pomieszczenia powstaną na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 w
Poznaniu i będą z nią integralnie związane. Obecnie zachodnia część miasta cierpi
na niedoinwestowanie kultury, co uniemożliwia działanie organizacjom i
aktywistom. Obecnie to SP58 jest miejscem, w którym gromadzi się Rada Osiedla i
organizowane są imprezy kulturalne. Celem projektu będzie dobudowanie nowych
przestronnych pomieszczeń biblioteki, wraz z czytelnią i powierzchnią wystawową,
salą multimedialną oraz "Małą Sceną", z której korzystać będą mogli nie tylko
członkowie społeczności szkolnej, ale także inni mieszkańcy miasta.
Pomieszczenia Centrum Kultury Ławica stanowić będą uzupełnienie sieci
jednostek kultury na mapie Poznania, gdyż obecnie jest to teren pomijany w planowaniu rozwoju sieci domów kultury, ogródków jordanowskich i biblioteki miejskiej. Naszym
zamiarem jest, by w godzinach pracy szkoły pomieszczenia stanowiły miejsce dla
pracy i rozwoju uczniów, a po zakończonych lekcjach w tych samych
pomieszczeniach odbywać się będą imprezy kulturalne organizowane we
współpracy z instytucjami zainteresowanymi działalnością na tym obszarze.
Dotychczas wiele inicjatyw kulturalnych zgłaszanych do szkoły często było
ograniczanych ze względu na jej ograniczenia lokalowe. Teatry, wystawy, koncerty
"rywalizowały" o jedyną dostępną w zachodniej części miasta dużą powierzchnię,
tj. szkolną salę gimnastyczną z zajęciami sportowymi. Budowa centrum pozwoli
więc na rozwój kultury bez konieczności tworzenia odrębnej instytucji,
wygospodarowywania odrębnych środków finansowych. Inwestycja zlokalizowana
będzie na obrzeżach Poznania, ale swoim oddziaływaniem obejmie obszar całego
miasta, poprzez wpisanie działań centrum w politykę kulturalną miasta Poznania.
Połączenie centrum ze szkołą pozwoli na lepsze wykorzystanie budynku. Nowe
pomieszczenia nigdy nie będą stały puste. W czasie, gdy mieszkańcy miasta są w
pracy lub w szkole, w salach centrum pracować będzie szkoła, ale popołudniami, w
czasie ferii i wakacji te same sale staną się miejscem rozwoju kultury i integracji
społecznej, będąc źródłem nowych inicjatyw.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ławica 3, część terenu od ul. Złotowskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Możliwość bezpośredniego dostępu z ulicy, nie wymagającego wejścia na teren szkoły
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy zachodniej części miasta, niezależnie od wieku: dzieci, młodzież, dorośli w tym seniorzy oraz artyści i ludzie kultury, społecznicy, aktywiści, samorządowcy różnego szczebla.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zachodnia część miasta jest odcięta od miejskich instytucji kultury nie tylko
poprzez brak tychże na tym obszarze, ale także poprzez brak miejsca na
nawiązanie stałej współpracy z tymi instytucjami. Budowa Centrum Kultury Ławica
zapełni tę lukę. Centrum stworzy okazję do częstszych spotkań mieszkańców i integracji społecznej służącej budowie kultury zaufania i kapitału społecznego tak ważnego szczególnie po okresie pandemii. Nowa przestrzeń pozwoli na zwrócenie uwagi poznaniaków na wartość wspólnoty budowanej w granicach miasta. Umożliwi dalszy rozwój zachodniej części Poznania, obecnie chętnie zasiedlanej przez nowych mieszkańców identyfikujących się z Poznaniem, a nie tylko aglomeracją poznańską. Przestrzeń wspólna jest bodźcem do dalszego budowania silnych więzi mieszkańców, ich rozwoju kulturalnego i intelektualnego, wyrównywania szans dla dzieci i młodzieży niezależnie od sytuacji materialnej rodzin. To właśnie możliwość kontaktu z żywą kulturą najpełniej przyczynia się do poprawy jakości życia i awansu w strukturze społecznej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wielofunkcyjne pomieszczenia będą dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Pozwolą odpowiedzieć na potrzeby: dzieci, młodzieży, ich rodziców i seniorów oraz przedstawicieli świata kultury.
Biblioteka z czytelnią mogą być wykorzystywane do organizowania spotkań z przedstawicielami ludzi kultury, towarzystw naukowych oraz warsztatów. Powierzchnia wystawowa to miejsce gdzie oprócz wystaw odbywać się mogą zajęcia dla tancerzy, arte- i muzykoterapii oraz ćwiczenia typu areobik czy pilates. Sala multimedialna to idealna przestrzeń dla klubu filmowego, do prowadzenia wykładów czy seminariów TIK dla nauczycieli i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
"Mała scena" pozwoli na rozwój ekspresji twórczej poprzez formy teatralne,kabaretowe i koncerty. Może być także miejscem spotkań dla społeczności miejskiej, Rady Osiedla czy przedstawicieli Rady Miasta Poznania z mieszkańcami. To znakomita przestrzeń na poprowadzenie konferencji edukacyjnych czy szkoleń.
Znakomite połączenia komunikacji miejskiej z centrum Poznania są sporym udogodnieniem. Brak strefy parkowania, stacja rowerów miejskich oraz powstająca ścieżka rowerowa przy ul.Złotowskiej umożliwiają łatwy dojazd z dowolnej części miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wykonanie projektu, zgody, nadzór inwestorski 90 000
Budowa. Dane techniczne ustalone po uwagach Wydziału Oświaty: 1 kondygnacja, wysokość 4m, 1000 m3, wykorzystanie istniejących przyłączy 1 800 000
Wyposażenie 110 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 80 000
Dodatkowe załączniki
Plan rozmieszczenia budynków PBO21CK_.pdf
Rekomendacja ZPIT Łaniki Rekomendacje do projektu Centrum Kultury _awica (1).pdf
Rekomendacja prof. Tomasza Jasińskiego 20210524_155719.jpg
Rekomendacja Wielkopolskiego Towarzystwa Muzycznego Rekomendacja Wielkopolskiego Towarzystwa Muzycznego.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Iwona Grzelczak-Miłoś
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie notatka GP 24.08.21: Po wniosku autorki projektu o dokonanie zmian w projekcie (ograniczenie zakresu inwestycji) rekomendacja projektu została zmieniona na pozytywną. Zgodnie z Zarządzeniem nr 587/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 3 sierpnia 2020 roku (zmienionego Zarządzeniem nr 567/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2021 roku) w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonania spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., jako zasadę przyjmuje się obowiązek wskazywania Spółce do realizacji wszystkich Zadań Inwestycyjnych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej lub w budżecie Miasta na dany rok kalendarzowy, o wartości powyżej 1 000 000 zł. W ocenie spółki PIM pełniącej funkcję Inwestora Zastępczego podana kwota na realizację projektu (2 000 000 zł) wydaje się być za niska. Spółka szacuje, że biorąc pod uwagę ilość m2 i koszty robót budowlanych, dalej prac projektowych i nadzoru inwestorskiego oraz wyposażenia, koszt inwestycji może wynieść min. 4 500 000 zł.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna w zakresie rozszerzania działalności kulturalnej i animacyjnej w tej części miasta Poznania. Projekt w swoich założeniach wpisuje się w Poznański Program dla Kultury na lata 2019-2023 w zakresie określenia potrzeb i potencjałów na poznańskich osiedlach. Działalność Centrum Kultury za pewne wpłynęłaby pozytywnie na rozwój działań kulturalnych, wzmocnienie więzi społecznych, stworzyłaby również pole do działania dla lokalnych organizacji pozarządowych.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury UMP.
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna z zastrzeżeniami dot. lokalizacji, Uprzejmie informuję, że działka, na której planowana jest budowa Centrum Kultury Ławica znajduje się na obszarze objętym obowiązującym mpzp „Rejon ulic: Bukowskiej, Złotowskiej i Perzyckiej” w Poznaniu, na terenie zabudowy usługowej – oświaty - oznaczonym symbolem 2UO. Zgodnie z § 15 pkt 2 uchwały na terenie tym dopuszczona jest lokalizacja obiektów kultury, a zatem w zakresie funkcji realizacja zamierzenia zgodna byłaby z planem miejscowym. Realizacja inwestycji możliwa byłaby pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów budynku zgodnych z ustaleniami planu, zapewnienia na terenie odpowiedniej liczby miejsc postojowych, minimalnego wymaganego udziału powierzchni biologicznie czynnej. Należy zwrócić uwagę, że wskazana na załączniku graficznym lokalizacja budynku CKŁ jest niezgodna z ustaleniami planu w zakresie linii zabudowy, należałoby budynek odsunąć od ulicy Złotowskiej na min. ok. 3 m.
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Tracz

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.