Baw się razem z nami-modernizacjaboiskawSP3


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Baw się razem z nami-modernizacjaboiskawSP3
Skrócony opis projektu
Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu, wymiana nawierzchni, wydzielenie części rekreacyjnej.
Opis projektu
Projekt zakłada wymianę nawierzchni boiska Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu, os. Piastowskie 27. Ponadto planujemy posadzenie roślin zielonych w wyznaczonych miejscach.
Modernizacja obejmować będzie:
- wydzielenie części rekreacyjnej - ławki,rośliny tzw. zimozielone,
- przeznaczenie części boiska do zabaw podwórkowych, sportowych, ruchowych, integracyjnych,
- na części wyremontowanej nawierzchni wymalowane zostanie miasteczko ruchu drogowego,
- zmodernizowana zostanie strefa wjazdowa,
- wymiana instalacji kanalizacyjnej - burzowej.
Zmodernizowane boisko będzie miejscem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży szkoły. Uczniowie będą korzystać z boiska podczas przerw. Dla młodzieży, czyli uczniów klas starszych wydzielona część rekreacyjna będzie miejscem do spotkań integracyjnych. Wymalowane miasteczko ruchu drogowego będzie uczyło dzieci i młodzież prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym oraz przydatne będzie podczas nauki jazdy na rowerze - stworzy bezpieczne warunki nabywania umiejętności poruszania się po drogach.
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu jest miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców osiedla Piastowskiego. W godzinach popołudniowych oraz w weekendy mieszkańcy okolicznych domów chętnie korzystają z istniejącej bazy szkoły. Obecnie jest to boisko ze sztuczną nawierzchnią oraz wyasfaltowana powierzchnia.
Po modernizacji chcemy, aby było to miejsce przyjazne nie tylko dla uczniów szkoły ale całej społeczności lokalnej.


Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Piastowskie 27

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko Przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Bolesława Krzywoustego
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, młodsi spędzają na boisku szkolnym przerwy śródlekcyjne, podczas których zajęcia prowadzą wychowawcy klas. Uczniowie klas starszych przebywają na boisku podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych. Popołudniami i w weekendy korzystają mieszkańcy Osiedla - grają w piłkę, biegają, jeżdżą na rowerach, integrują się.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 było budowane wraz z budynkiem szkoły w 1971 roku.
Po modernizacji chcemy, aby było to miejsce przyjazne nie tylko dla uczniów szkoły ale całej społeczności lokalnej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Będą mogli korzystać z boiska osoby z niepełnosprawnościami,uczniowie Szkoły oraz mieszkańcy osiedla, jak i całego miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Roboty rozbiórkowe
2. Wymiana i budowa nowej nawierzchni
3. Prace związane z wymianą instalacji kanalizacyjnej
4. Urządzenia na boisku
5. Nasadzenie roślin zielonych
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Obecny stan boiska IMG_7802.JPG
Obecny stan boiska IMG_7805.JPG
Obecny stan boiska IMG_7800.JPG
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Beata Owczarzak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowana pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.