Arena sportowa przy ZSP3


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Arena sportowa przy ZSP3
Skrócony opis projektu
Wielofunkcyjna hala sportowa przy ZSP3
Opis projektu
Projekt obejmuje budowę hali sportowej, wielofunkcyjnej i tym samym stworzenie profesjonalnej i bezpiecznej infrastruktury dla uprawiania sportów zespołowych i indywidualnych. Budowa hali sportowej wielofunkcyjnej o konstrukcji lekkiej, z możliwością otwierania ścian w okresie letnim i ogrzewanej zimą, stworzy nowe możliwości profesjonalistom oraz amatorom do uprawianiu sportu.
Hala będzie stanowić miejsce do uprawiania sportów przez uczniów oraz okolicznych mieszkańców przez 12 miesięcy w roku, niezależnie od pogody. Takiej hali w rejonie - Świerczewo, brakuje. Projekt zakłada zakrycie istniejącego boiska przyszkolnego i wydłużenie jego eksploatacji o miesiące jesienno – zimowe. Jednocześnie projekt przewiduje zamontowanie wewnętrznej instalacji oświetleniowej LED. W ocenie okolicznych mieszkańców, taki projekt w tym miejscu jest niezwykle konieczny.

Zgodnie z rekomendacją Wydziału Oświaty, projekt będzie realizowany do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jesionowa 14, przy ZSP3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Grunty miejskie, które służą aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców miasta Poznania, w szczególności Świerczewa, Wildy i Zielonego Dębca. Lokalizacja stwarza możliwość łatwego dojazdu komunikacją miejską. W pobliżu znajduję się również parking, co pozwala też na łatwy dojazd rowerem lub samochodem.
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież szkolna, studenci, osoby dorosłe, osoby w wieku emerytalnym, osoby niepełnosprawne, kluby sportowe, amatorskie zespoły sportowe.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Umożliwienie całorocznej aktywności fizycznej potencjalnym odbiorcom projektu, a zatem dzieciom i młodzieży, studentom, osobom dorosłym, osobom w wieku emerytalnych, osobom niepełnosprawnym, klubom sportowym i amatorskim drużynom sportowym. Dzięki budowie hali, zostanie udostępniony obiekt i stworzone warunki do realizacji zajęć rekreacyjnych i sportowych, bez względu na warunki atmosferyczne.
Od wielu lat zarówno okoliczni mieszkańcy, jak i dyrekcja oraz uczniowie szkoły sygnalizują potrzebę budowy obiektu sportowego, który umożliwiałby całoroczne i bezpieczne uprawianie sportu i rekreacji, a którego brak w okolicy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Obiekt będzie spełniał wymogi "projektowania uniwersalnego"
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
.Hala sportowa wielofunkcyjna o konstrukcji lekkiej o wymiarach 20x40m 523 000
OŚWIETLENIE LED 5 200
Opracowanie dokumentacji projektowej 20 000
SUMA: 548 200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 15 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja rady rodziców img033.pdf
Oferta hale łukowe Cennik hale _ukowe.pdf
Rekomendacja dyrektor szkoły img034.pdf
Mapka sytuacyjna wizualizacja google maps.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Artur Szymczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Opinia pozytywna, niezbędna rekomendacja MPU.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 548 200 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 15 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zakres wnioskowanej inwestycji znajduje się na obszarze, dla którego opracowywany jest projekt planu miejscowego 'Świerczewo - część B' w Poznaniu. Na obecnym etapie procedury planistycznej działka nr 3/1, ark. 22, obr. Dębiec znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1U, tj. teren zabudowy usługowej. Dla tego terenu projekt mpzp ustala m. in. lokalizację budynków usługowych, powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki budowlanej, udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki budowlanej oraz lokalizację dojść i dojazdów. W związku z powyższym ewentualna budowa hali sportowej jest zgodna z założeniami projektu planu miejscowego. Dodać tu jednak należy, że projekt mpzp znajduje się na wczesnym etapie procedowania (przed tzw. opiniowaniem wewnętrznym z jednostkami miejskimi), dlatego powyższe ustalenia mogą ulec zmianie.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni biorący udział w głosowaniu nad Uchwała nrXXIII/87/III/2021 RADY OSIEDLA ŚWIERCZEWO z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.