Ogrodowy skwer


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Ogrodowy skwer
Skrócony opis projektu
Rewitalizacja i modernizacja zieleni wewnątrz pętli tramwajowej na osiedlu Ogrody. Utworzenie ogólnodostępnego skweru.
Opis projektu
Głównym założeniem projektu jest stworzenie ogólnodostępnego zieleńca jako miejsca rekreacji i wypoczynku, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.
Rewitalizacja i modernizacja terenu wewnątrz pętli tramwajowej na Ogrodach i utworzenie tam skweru ma także na celu upamiętnienie życia i działalności Pani dr Wandy Błeńskiej, polskiej lekarki i misjonarki.
Projekt realizuje funkcje:
- dydaktyczno-społeczną oraz integracyjną - przez propagowanie wiedzy związanej z wybitną postacią polskiej lekarki i misjonarki dr Wandy Błeńskiej nazywanej „Matką trędowatych”. Projekt będzie miał formę ogólnodostępną, skierowaną również do osób z niepełnosprawnościami w tym osób niedowidzących - tłumaczenie informacji na język Braille'a. W obrębie skweru znajdzie się mała architektura sprzyjająca integracji oraz strefa aktywności fizycznej,
- ekologiczną i estetyczną - przez stworzenie ogólnie dostępnej przestrzeni parkowej dla mieszkańców i innych użytkowników tej części miasta; zagospodarowany tak plac wpłynie na podniesienie estetyki Osiedla,
- integracyjną – przez stworzenie przestrzeni do wypoczynku i rekreacji mieszkańców,
- bezpieczeństwa – skwer zostanie oddzielony od torowiska bezpiecznymi przegrodami; wprowadzone zostanie oświetlenie (lampy zasilane ogniwami fotowoltaicznymi) co jest równocześnie rozwiązaniem ekologicznym,
- komunikacyjną - przez utworzenie bezpiecznych ścieżek pomiędzy przystankami autobusowymi i tramwajowymi.
W obrębie skweru powstanie zieleniec charakteryzujący się swobodną formą nasadzeń zieleni opartą na kompozycji łuków w połączeniu z elementami geometrycznymi związanymi z komunikacją, uzupełniony o elementy małej architektury.
W północnozachodniej części założenia zlokalizowana będzie część poświęcona dr Wandzie Błeńskiej. Przewidziano rzeźbę wraz z tablicą upamiętniającą życie polskiej lekarki i misjonarki. Tablica będzie posiadała tekst również w języku Braille'a.
W centralnej części zieleńca zaprojektowano część rekreacyjną ze strefą
aktywności fizycznej dla osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami. Elementem urozmaicającym krajobraz będzie oczko wodne.
Jako dopełnienie kompozycji w pozostałej części założenia zaprojektowano rabaty z bylin, krzewów ozdobnych oraz nasadzenia drzew uzupełniających istniejący drzewostan. Stanowić to będzie wyraźny akcent kolorystyczny w modernistycznym krajobrazie Osiedla. Wpłynie to znacząco na poprawę estetyki.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Waryńskiego (wydzielony zielony skwer wewnątrz pętli tramwajowej na Ogrodach), rejon ulic H. Dąbrowskiego i Szpitalnej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren wewnątrz pętli tramwajowej na Ogrodach; projekt nie zmienia danych adresowych mieszkańców Placu Waryńskiego oraz działających tam sklepów, firm itp.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Osiedla Ogrody (w szczególności seniorzy, młodzież i dzieci) wykorzystujący teren w celu wypoczynku, a także osoby wykorzystujące Pętlę na Ogrodach w celach komunikacyjnych (punkt przesiadkowy), studenci, osoby z niepełnosprawnościami w tym osoby niewidome i niedowidzące.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie stan zieleni wewnątrz pętli tramwajowej jest zły, a brak zagospodarowania powoduje ograniczenie dostępności i pozbawienie dużego obszaru w centrum Osiedla funkcji przyjaznej mieszkańcom. Teren położony w samym sercu Osiedla Ogrody jest niezagospodarowany i nieestetyczny. Po przeprowadzeniu rewitalizacji i modernizacji teren zachowa swoją funkcję techniczną, konieczną dla obsługi pętli tramwajowej, a jednocześnie stanie się miejscem estetycznym i funkcjonalnym dla dużej grupy użytkowników. Pętla na Ogrodach jest punktem przesiadkowym, przez który codziennie przepływa kilkanaście tysięcy osób w tranzycie do i z miejsca pracy w Poznaniu, studentów i uczniów, a także mieszkańców Poznania udających się do Ogrodu Botanicznego lub nad Rusałkę. Projekt wpisuje się również w strategiczne działania Miasta mające na celu tworzenie wewnątrzosiedlowych przestrzeni zielonych – działania dla klimatu. Miejsce to jest także właściwym by uhonorować dr Wandę Błeńską, znaną w świecie i zasłużoną mieszkankę Osiedla Ogrody, która spoczywa na cmentarzu na ul. Nowina.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Przedstawiony projekt przyczyni się do poszerzenia wiedzy szerokiej grupy zainteresowanych, w tym osób z ograniczeniami widzenia przez wprowadzenie informacji w języku Braille'a. Sposób zagospodarowania przestrzeni będzie służył wielu użytkownikom i pozwoli na umocnienie więzi społecznych oraz szeroką integrację społeczną. W projekcie przewidziane zostaną takie rozwiązania, które znoszą bariery architektoniczne i są przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami, a także sprzyjają integracji pokoleniowej. Zwiększy się dostępność przyrody dla mieszkańców, a projekt wymiernie przyczyni się do poprawy warunków ekologicznych i klimatycznych w tym rejonie Miasta. Powstanie nowych ścieżek poprawi komunikację w obrębie węzła przesiadkowego autobus – tramwaj, co również przyczyni się do eliminowania przeszkód komunikacyjnych dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Realizacja projektu 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Wizualizacje zagospodarowania terenu wewnątrz Pętli tramwajowej na Ogrodach (Praca magisterska inż. arch. kraj. Mariki Selwat) Wizualizacje inz. arch. kraj. Marika Selwat.pdf
Projekt zagospodarowania terenu wewnątrz Pętli tramwajowej na Ogrodach (Praca magisterska inż. arch. kraj. Mariki Selwat) Wizualizacja inz. arch. kraj. Marika Selwat.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wojciech Wyczyński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość objęta projektem jest administrowana przez Zarząd Transportu Miejskiego, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 50 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zespół obradował w składzie: Barbaś Zbigniew, Marciniak Krzysztof, Martyńska Zofia, Piasna Teresa, Schneider Jan, Szukała Paweł, Waligóra Julia, Wituski Maciej, Wyczyński Wojciech.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.