Poznajemy naszą "Małą Ojczyznę" z przewodnikami


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Poznajemy naszą "Małą Ojczyznę" z przewodnikami
Skrócony opis projektu
Zorganizowanie wycieczek dla mieszkańców prowadzonych przez przewodników przybliżających historię, teraźniejszość miejsca zamieszkania i okolic.
Opis projektu
Projekt adresowany do mieszkańców Jeżyc i osiedla św. Łazarz to oferta zorganizowanych wycieczek do ciekawych miejsc w miejscu zamieszkania, jak również w okolicy należącej do aglomeracji poznańskiej. Wycieczki te będą prowadzone przez wykwalifikowanych przewodników, często pasjonatów danej dziedziny związanej z Poznaniem, np. fortyfikacji czy architektury miasta.
Nabór chętnych na wycieczki będzie odbywał się przez kontakt ze szkołami podstawowymi, których w "Rejonie 13" jest blisko 20 oraz przez 19 Klubów Seniora, Domy Kultury mające kontakt z mieszkańcami oraz Rady Osiedli: Poznań-Jeżyce i Osiedla Św. Łazarz.
Wycieczki będą podzielone na trasy piesze z możliwością wykorzystania transportu miejskiego oraz autokarowe. Tematyka wycieczki będzie dostosowana do grupy wiekowej, do pory roku oraz znaczących rocznic historycznych.
Starając się wyjść naprzeciw oczekiwaniom jak największej liczby mieszkańców zainteresowanych turystyką, projekt obejmuje organizację 70 wycieczek pieszych z możliwością wykorzystania transportu miejskiego oraz 50 wycieczek autokarowych.
Wszystkie wycieczki będą obejmowały również koszty wejść do muzeów oraz materiały dydaktyczno-promocyjne lub inne atrakcje przewidziane w programie realizowanym w ramach konkretnej wycieczki.
Trasa wycieczki zostanie opracowana przez przewodnika prowadzącego i będzie to program autorski. Ogólna tematyka wycieczek obejmować będzie zagadnienia historyczne (obiekty historyczne i ważne dla mieszkańców Poznania rocznice), ciekawostki z okolic (miejsca związane z ciekawymi postaciami, wydarzeniami), tematykę przyrodniczą (odwiedzenie zielonych miejsc Poznania i okolic z Rogalinem, Kórnikiem - wycieczki w większości realizowane będą wiosną z uwagi na większą atrakcyjność przyrodniczą odwiedzanych miejsc o tej porze roku, szczególnie dotyczy to Arboretum Kórnickiego).
Tematy wycieczek dedykowane dzieciom i młodzieży ze szkół podstawowych będą dostosowane do programu nauczania, pozwalając na przyswajanie tematów historycznych i przyrodniczych zawartych w postawie programowej w sposób atrakcyjny, interesujący, umożliwiający przyjemne przyswajanie wiedzy. Natomiast wycieczki opracowane z myślą o osobach starszych zostaną dostosowane do ich możliwości fizycznych, często odbywać się będą z wykorzystaniem autokaru, tak aby umożliwić im dotarcie do możliwie największej liczby atrakcji turystycznych i ciekawych miejsc.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań i okolice

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ciekawe miejsca pod względem historycznym, kulturowym i przyrodniczym w obszarze aglomeracji poznańskiej.
Potencjalni odbiorcy projektu
1. Mieszkańcy Jeżyc i Osiedla św. Łazarza
2. Dzieci i młodzież szkół podstawowych
3. Kluby Seniora
4. Domy Kultury
5. Rady Osiedla
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu odbudowanie zdrowia psychicznego mieszkańców Jeżyc i św. Łazarza po ciężkim okresie pandemii i całkowitej izolacji. Perspektywa oczekiwania na miłe wydarzenie, jakim jest wycieczka, sam przebieg wyjazdu oraz odbudowanie relacji społecznych to z pewnością atrakcyjna forma powrotu do formy psychicznej, a nawet fizycznej. Drugim ważnym powodem jest wzbudzenie wśród nich zainteresowania lokalną historią, zabytkami i przyrodą.
Mieszkańcy Jeżyc i Osiedla Łazarza często nie mają świadomości, w jak ciekawym historycznie miejscu mieszkają. Uświadomienie im tego faktu pozwoli im zainteresować się "Małą Ojczyzną" i jednocześnie głębiej zintegrować się jako wspólnota.
Podczas aktywnie spędzanego czasu pojawi się szansa na zawiązanie się przyjaźni i relacji społecznych, które w czasie pandemii okazały się być niezbędne dla wszystkich.
Wycieczki organizowane dla szkół podstawowych oprócz prezentowania wybranych zagadnień z programu nauczania w atrakcyjny sposób mają wspomóc te placówki w zapewnieniu wyjazdu dzieciom, których rodzice nie maja możliwości finansowych pozwalających na wysłanie dziecka na wycieczkę.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Uczestnikami wycieczek również mogą być osoby niepełnosprawne. Projekt przewiduje dotarcie do nich w możliwie najszerszym zakresie przez kontakt z Klubami Seniora, Domami Kultury i Radami Osiedla oraz szkołami podstawowymi. Programy wycieczek będą dostosowane do ich potrzeb, tak aby osoby te mogły uczestniczyć w zwiedzaniu w tempie dostosowanym do ich możliwości. Projekt może być dostosowany do niepełnosprawności zarówno fizycznej, jak i umysłowej. Osoby z niepełnosprawnością umysłową również mogą czerpać przyjemność z wycieczki dzięki zaangażowaniu przewodników mających duże doświadczenie w pracy z takimi osobami. Dzięki stworzonej przez nich przyjaznej atmosferze osoby, które często na co dzień nie są aktywnymi turystami, mogą spędzić czas w sposób ciekawy, zobaczyć nieznane sobie wcześniej miejsca i zintegrować się z pozostałymi uczestnikami wyjazdu. W zależności od potrzeb uczestników istnieje możliwość dostosowania do nich elementów programu i trasy wycieczki. Projekt przeznaczony dla około 5.050 mieszkańców Jeżyc i osiedla św. Łazarza.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Wycieczki piesze (przewodnicy, bilety wstępu, bilety MPK, poczęstunek, materiały dydaktyczno-promocyjne) 70 wycieczek (40 osobowych) x 1.500,00 105 000
2. Wycieczki autokarowe (przewodnicy, bilety wstępu, transport, poczęstunek, materiały dydaktyczno-promocyjne) 50 wycieczek (45 osobowych) x 3.000,00 150 000
3. Koszty obsługi projektu (księgowość, koordynacja, ulotki, internet) 25 000
SUMA: 280 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Renata Dehr
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 280 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 280 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Kultury rekomenduje projekt pn. Poznajemy naszą "Małą Ojczyznę" z przewodnikami do realizacji. Opis projektu ma dosyć duży stopień ogólności, kosztorys został skalkulowany o założenia związane z przewidywaną liczbą beneficjentów projektu oraz wskazaną we wniosku liczbą wycieczek pieszych (70) oraz autokarowych (50), od tych wartości będą także zależeć ostateczne założenia dotyczące realizacji projektu.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury UMP, Anna Sochacka - Zastępca Dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 9 września 2021 r. - Uchwała nr XXIX/209/VII/2021 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 9 września 2021 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz (20 radnych)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.