Sportowa przestrzeń przy ZSP nr 8


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
Sportowa przestrzeń przy ZSP nr 8
Skrócony opis projektu
Zagospodarowanie terenu nowymi obiektami sportowymi przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 na os. Bolesława Śmiałego
Opis projektu
Propozycja ta ma na celu zagospodarowanie terenu wokół placówki Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego, odnowienie placów zabaw do dyspozycji Przedszkola nr 190 oraz powstanie miasteczka ruchu drogowego na zapleczu szkoły od strony parku między Osiedlami Bolesława Śmiałego - Stefana Batorego.

Cały teren wokół placówki został podzielony na osobne strefy:
TEREN A – teren po zachodniej stronie od placu przed głównym wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 34. Ma tu powstać: bieżnia trzytorowa, skocznia w dal, siłownia zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa na istniejącej ścianie betonowej, montaż nowej barierki na skarpie, zieleń.

TEREN B - teren po wschodniej stronie od placu przed głównym wejściem do budynku. Ma tu powstać boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z widownią do rozgrywania hokeja na trawie, czy meczów piłki nożnej przez mniejsze dzieci, wiaty rowerowe, nowe elementy małej architektury oraz nowa ścieżka prowadząca na plac zabaw.

TEREN C - place zabaw przy Przedszkolu nr 190, które zostaną doposażone m. in. poprzez zadaszenie istniejących piaskownic, montaż bramek na istniejącym boisku ze sztuczną nawierzchnią, nowe urządzenia zabawowe.

TEREN D – na istniejącym, nieużytkowanym parkingu po północnej stronie budynku ZSP nr 8 planuje się stworzenia miasteczka ruchu drogowego. Miasteczko powstanie na istniejącej nawierzchni bitumicznej.

Placówka oświatowa dysponuje w tej chwili wykonaną koncepcją całego założenia oraz ma środki zapewnione przez Radę Osiedla na projekt budowlany, który będzie gotowy już w tym roku.

Zgłoszony projekt do PBO2022 ma zapewnić środki pieniężne na wykonanie prac budowlanych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

osiedle Bolesława Śmiałego 107, 60-682 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

działka numer 230/9, obręb 53[Piątkowo], arkusz 15
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami terenu będą zarówno dzieci z Przedszkola nr 190 oraz nr 189, jak również ze Szkoły Podstawowej nr 34. Po godzinach lekcyjnych teren jest ogólnodostępny i może służyć mieszkańcom osiedla Bolesława Śmiałego, jak również pozostałych osiedli z Piątkowa, czy też z terenu całego Miasta Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu "Sportowej Przestrzeni przy ZSP nr 8" pozwoli na zagospodarowanie terenu obecnie niewykorzystywanego, w którym drzemie potencjał. Będzie również uzupełnieniem dla sportowej bazy Zespołu Szkolnego Przedszkolnego nr 8. Pozwoli również rozszerzyć działalność edukacyjną poprzez powstanie miasteczko ruchu drogowego na zapleczu szkoły. W tym roku placówka zleci wykonanie projektu budowlanego, dzięki środkom zapewnionym przez Radę Osiedla Piątkowo.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego oraz uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Z planowanych atrakcji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Osiedla Piątkowo, jak również Miasta Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
TEREN A - bieżnia trzytorowa, skocznia w dal, siłownia zewnętrzna, ścianka wspinaczkowa, montaż nowej barierki na skarpie, zieleń 200 000
TEREN B - nowa ścieżka, budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią, widownia, wiaty rowerowe, elementy małej architektury, zieleń 200 000
TEREN C - doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 190, budowa zadaszenia nad piaskownicą, montaż bramek na istniejącym boisko ze sztuczną trawą 100 000
TEREN D - miasteczko ruchu drogowego na zapleczu ZSP na istniejącej nawierzchni 50 000
SUMA: 550 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Poparcie dyrekcji ZSP nr 8 List poparcia ZSP nr 8 PBO2022.pdf
Rzut ZSP z podziałem na TEREN A, B, C, D Rzut ZSP nr 8 z podzia_em na TERENY A-B-C-D.jpg
Koncepcja zagospodarowania TEREN A Koncepcja zagospodarowanie TEREN A.pdf
Koncepcja zagospodarowania TEREN C-D Koncepcja zagospodarowania TEREN C-D.pdf
Koncepcja zagospodarowania TEREN B Koncepcja zagospodarowania TEREN B.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jacek Tomaszewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd ZSP nr 8.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 550 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 6" do uchwały nr XXII/123/V/2021 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Białek Radosław, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kaczmarek Krystyna, Kędzierska Hanna Król Witold, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Osman Krzysztof, Perz Jan, Polaczyk Jakub, Rzadkiewicz Iwona, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.