Śnieg co roku na Arenie


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Śnieg co roku na Arenie
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zakup mobilnego zestawu do sztucznego naśnieżania górki saneczkowej w Parku Kasprowicza (Arena).
Opis projektu
Naturalne opady śniegu w ostatnich latach są w Poznaniu rzadkością. Pojawienie się śniegu powoduje, że mali Poznaniacy tłumnie pojawiają się na osiedlowych górkach saneczkowych, w tym na górce w Parku Kasprowicza (przy hali Arena). Z przyjemności jazdy na sankach w ostatnich latach mogą korzystać jedynie kilka dni w roku, a w niektórych latach wcale.

Nowoczesne systemy sztucznego naśnieżania umożliwiają efektywne wytworzenie warstwy sztucznego śniegu w nocy już przy temperaturze -3 C. Podczas zimy 2020/2021 temperatura taka w porze nocnej występowała w Poznaniu łącznie przez 27 dni (2 dni w grudniu 2020, 11 dni w styczniu 2021, 14 dni w lutym 2021 - dane za Accuweather).

Mobilny zestaw do naśnieżania w temp. -3 C w ciągu 9 godz. pracy jest w stanie pokryć obszar ok. 30 m x 30 m (900 m2) pokrywą śnieżna o grubości ok. 20 cm. W czasie jednej takiej sesji zużycie prądu to ok. 315 kW i wody ok. 90 m3 (łączny koszt jednej sesji naśnieżania to ok. 650 zł).

Jedna nocna sesja pracy zestawu mobilnego może zapewnić małym Poznaniakom 2-3 dni świetnej zabawy. Dzięki temu sezon na jazdę na sankach w Parku Kasprowicza może trwać co roku nie kilka dni, ale nawet 2-3 tygodnie, przy założeniu, że dla podtrzymania pokrywy śnieżnej zestaw będzie pracować 10 dni w sezonie.

Tego rodzaju zestaw do mobilnego naśnieżania jest wykorzystywany z powodzeniem od 2019 r. we Wrześni, gdzie obsługiwany jest przez pracowników Zieleni Miejskiej. Operatorem zestawu dla Parku Kasprowicza może być POSiR, a miejscem jego bazowania teren pływalni letniej w Parku Kasprowicza.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jarochowskiego, Wyspiańskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Górka saneczkowa w Parku Kasprowicza (obok hali Arena)
Potencjalni odbiorcy projektu
Przede wszystkim mieszkańcy Łazarza i Jeżyc korzystający z aktywności na świeżym powietrzu w Parku Kasprowicza, a w szczególności dzieci i młodzież.

Szerszą grupą beneficjentów będę mieszkańcy pozostałych poznańskich osiedli, którzy będą mogli odwiedzić Park Kasprowicza by skorzystać z atrakcji.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Zakup i zastosowanie mobilnego zestawu do sztucznego naśnieżania pozwoli wykorzystać potencjał górki saneczkowej w Parku Kasprowicza. Będzie to nową atrakcja na terenie Łazarza. Wpisze się również w planowaną rewitalizację parku i terenów wokół modernizowanej hali Arena.

W sezonie ferii zimowych może to być jedna z głównych atrakcji Poznania dla odpoczywających uczniów. Umożliwi dzieciom i młodzieży aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Umożliwi bezpłatne korzystanie z zimowych atrakcji, również tym dzieciom, które nie wyjeżdżają z Poznania na ferie zimowe.

Projekt może mieć charakter rozwojowy. W sytuacji, gdy zestaw sprawdzi się w Parku Kasprowicza podobne rozwiązania można powielić na innych górkach saneczkowych w Poznaniu. Można też rozszerzyć skład zestawu zakupionego w tym projekcie (o przyczepę do transportu armatki oraz mobilny agregat) i przemieszczać zestaw by naśnieżać inne górki w Poznaniu.

Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Górka saneczkowa w Parku Kasprowicza jest terenem ogólnodostępnym. Mogą z niego korzystać wszyscy mieszkańcy Poznania bez ograniczeń, w tym również osoby niepełnosprawne.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup mobilnego zestawu do sztucznego naśnieżania (armatka śnieżna np. Supersnow 600M 19 kW, mobilna pompa wody np. MP 200 15 kW, zestaw węży wodnych i przewodów elektrycznych, akcesoria niezbędne do ww. urządzeń, transport sprzętu od producenta i koszt szkolenia dla obsługi). 160 000
Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza elektrycznego trójfazowego (63 A, 35 kW) do obsługi mobilnego zestawu do naśnieżania. 20 000
Przystosowanie hydrantu (ok. 30 m od hali Arena i ok. 30 m od górki saneczkowej) do obsługi mobilnego zestawu do naśnieżania. 10 000
Roczny koszt funkcjonowania zestawu: koszt prądu i wody x 10 sesji pracy po 9 godz. (ok. 6500 zł) + koszt serwisu technicznego (ok. 2500 zł) 9 000
SUMA: 199 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 45 000
Dodatkowe załączniki
Przykładowa wycena mobilnego zestawu do sztucznego naśnieżania oferta O_PL_701_21_AK zestaw mobilny MP200 + 600M.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Kolasiński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna Opinia, powierzenie ZZM
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
  Uzasadnienie Podtrzymano decyzję negatywną względem projektu
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 22 września 2021 r.
  Zespół Obradował w składzie Gabinet Prezydenta, WKiOŚ, Wydział Sportu, POSiR, ZZM
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Szanowni Państwo, wprowadzenie modyfikacji zaproponowanych przez przedstawiciela Zarządu Zieleni Miejskiej, który kontaktował się ze mną w sposób e-mailowy i telefoniczny, bardzo istotnie zmieniłoby charakter projektu. Poniżej chciałbym odnieść się do zaproponowanych zmian i wyjaśnić dlaczego nie wyraziłem na nie zgody. 1 Wypożyczenie zestawu do naśnieżania, zamiast jego zakupu. - Jeśli armatka byłaby wypożyczona projekt straci charakter trwały i stanie się jednorazowym wydarzeniem w 2022 r. - W projekcie szacowano koszty zakupu, nie jestem w stanie określić kosztów najmu armatki. - W przypadku wynajmu do kosztów projektu doszłyby koszty ekipy obsługującej armatkę. Mogłoby się okazać, że koszt wynajmu przez 5 kolejnych lat, będzie wyższy niż koszt zakupu sprzętu. Projekt przewiduje zakup sprzętu, która miałby być obsługiwany przez pracowników miasta (np. POSiR, Zieleni Miejskiej, innej wyznaczonej jednostki miejskiej - w taki sposób armatka jest obsługiwana np. we Wrześni). - Sprzęt będący na miejscu umożliwi szybkie i adekwatne reagowanie na zmiany temperatury. Przy umowie najmu mogłoby się okazać, że zanim sprzęt dojedzie warunki pogodowe nie będą już sprzyjające. 2 Zmiana lokalizacji naśnieżania. - Osoba kontaktująca się ws. projektu nie potrafiła wskazać jaka inna górka miała być naśnieżana zamiast górki saneczkowej przy Arenie. Proszę o wskazanie którą górkę sugerują Państwo do naśnieżania w zmienionym projekcie. - Jest to projekt rejonowy dot. św. Łazarza. Inna górka poza osiedlem oznaczałaby, że przestanie być projektem dla tego osiedla. Do projektu nie będzie pasował nawet jego tytuł. - Jeśli projekt okaże się sukcesem można w kolejnych latach go rozwinąć. Po zakupie platformy / przyczepy do transportu armatki może ona być przemieszczana i wykorzystywana do naśnieżania górek saneczkowych na innych osiedlach. Przy takim rozwiązaniu sprzęt nie musi być przechowywany na terenie pływalni letniej (choć z racji odległości wydaje się to najlepsze rozwiązanie). 3. Przeznaczenie terenu na zaplecze przebudowy hali Arena - W ogólnodostępnych źródłach informacji przekazywane jest, że hala Arena będzie przebudowywana od strony ul. Wyspiańskiego (wejście amfiteatralne na poziom -1). Brak informacji, że przebudowa spowoduje utratę funkcji przez górkę saneczkową (funkcja taka istnieje od początku powstania parku). https://cdf.net.pl/pl/focus-project/arena-poznan/ - W projekcie modernizacji parku także nie ma wzmianki o likwidacji takiego przeznaczenia górki. https://www.poznan.pl/mim/info/news/nowe-oblicze-parku-kasprowicza,145381.html Korzystając z okazji zwracam się z uprzejmą prośbą o informację o informację w jaki sposób miałby być zagospodarowany teren górki saneczkowej, kiedy i przez kogo została podjęta taka decyzja, czy przeprowadzone zostały w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami i/lub Radą Osiedla? Powyższą argumentację przesłałem też do osoby kontaktującej się ws. zmian w projekcie. Nie kontynuowano ze mną korespondencji. Jestem otwarty na rozmowy o ewentualnej modyfikacji projektu, ale prowadzone w formule dialogu, tak by omówić i znaleźć wspólne rozwiązania. Z poważaniem Michał Kolasiński
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska, w związku z brakiem zgody Wnioskodawcy na wynajęcie zestawu do sztucznego naśnieżania górki saneczkowej w Parku Kasprowicza zamiast jego zakupu, opiniuje wniosek negatywnie. Należy także przypomnieć, że w najbliższym latach planowane jest przez Międzynarodowe Targi Poznańskie zajęcie części parku Kasprowicza pod zaplecze rozbudowy hali Arena.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 199 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 45 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 199 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 45 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Sportu
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Sportu opierając się na opinii Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji opiniuje negatywnie ww. projekt, jedynie w części, która dotyczy bezpośrednio udziału POSiR w przechowywaniu sprzętu oraz delegacji pracownika technicznego do obsługi urządzenia naśnieżającego. Informuję, że rokrocznie w okresie wrzesień – maj obiekt Pływalni Letniej Kasprowicza jest nieczynny, a pracownicy pływalni są oddelegowani do pracy na terenie Pływalni Miejskiej Rataje – ul. Piastowska 55a, w związku z powyższym POSiR nie dysponują w tej lokalizacji odpowiednimi zasobami kadrowymi.
  Zespół Obradował w składzie: z-ca dyr. Maciej Piekarczyk, Paweł Koralewski, Piotr Wrześniewski

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.