Szkoła na sportowo


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Szkoła na sportowo
Skrócony opis projektu
Projekt obejmuje modernizację sal sportowych oraz ekomodernizację szkoły poprawiającą efektywność energetyczną budynku.
Opis projektu
W ramach zgłoszonego projektu przeprowadzimy dalszą modernizację budynku szkoły obejmującą modernizację sali gimnastycznej, sali do zajęć korekcyjnych i sali baletowej oraz montaż rolet zewnętrznych w kolejnych salach.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Grunwaldzka 154

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

budynek i teren Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci uczęszczające do Społecznej Jedynki czyli około 550 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt uzyskał zgodę Dyrektora oraz organu prowadzącego szkołę.
Realizacja projektu pozwoli na stworzenie przyjaznego i komfortowego miejsca do organizacji zajęć sportowych i tanecznych dla dzieci.
Modernizacja sali baletowej i gimnastycznej znacznie poszerzy infrastrukturę sportową szkoły. Dzięki projektowi stworzymy nowe miejsca, z których dzieci będą mogły korzystać zarówno w trakcie zajęć lekcyjnych jak i po lekcjach rozwijając swoje pasje sportowe.
Montaż rolet w kolejnych salach poprawi efektywność energetyczną budynku komfort dzieci i pracowników szkoły.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest skierowany do społeczności szkolnej oraz lokalnej społeczności, która korzysta z zasobów szkoły np. harcerzy, szkół tańca, szkół akrobatycznych. Dostęp do sali gimnastycznej szkoły nie ma barier dla osób niepełnosprawnych. Natomiast dostęp do sali baletowej nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Modernizacja sal sportowych i sali baletowej 500 000
Rolety zewnętrzne 100 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 5 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda dyrektora szkoły na realizację projketu 210528_zgoda_PBO.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Sokowicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie rekomenduje projektu do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej 154 jest objęta umową o korzystanie z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zgodnie z postanowieniami umowy biorący do korzystania jest zobowiązany do ochrony i konserwacji powierzonego mienia oraz urządzeń, w tym napraw i remontów urządzeń i instalacji, a także do konserwowania, serwisowania i naprawy źródeł ciepła. W związku z tym w ramach PBO nie można wykonać remontu sali baletowej, sali do zajęć korekcyjnych oraz sali gimnastycznej. Zadanie to nie może zostać powierzone do realizacji spółki ZKZL. ____________________________ notatka GP. 23.08.21: po ponownej weryfikacji ZKZL i WGN podtrzymano negatywną rekomendację dla projektu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Gabinet Prezydenta
  Decyzja ostateczna po odwołaniu:
  Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
  Uzasadnienie Zmieniono rekomendację na pozytywną
  Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 23.09.21
  Zespół Obradował w składzie P.Pawełczak, M.Grabowski, S.Błażek, K.Przybysz, J.Muller
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Złożone odwołanie
  Treść odwołania: Poznań, dnia 10 września 2021 r. Do Gabinetu Prezydenta Urzędu Miasta Poznania za pośrednictwem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o oraz Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Odwołujący: Katarzyna Sokowicz Organ: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o Odwołanie od decyzji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o. Działając w imieniu Odwołującego się, na podstawie § 3 ust. 20 załącznika nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 roku – „Zasady i tryb Poznańskiego budżetu Obywatelskiego” zaskarżam w całości decyzję Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o. w przedmiocie uznania, że projekt „Szkoła na sportowo” nie jest rekomendowany do realizacji przez w/w jednostki. Zaskarżonej decyzji zarzucam: błędne ustalenie stanu faktycznego, poprzez uznanie, że objęcie nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 154 umową o korzystanie z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego spowoduje, że w ramach PBO nie można będzie wykonać remontu sali baletowej, sali do zajęć korekcyjnych oraz sali gimnastycznej, gdyż zadanie to nie będzie mogło zostać powierzone do realizacji spółki ZKZL, naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.: § 3 ust. 14, 15 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 l) załącznika nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 roku – „Zasady i tryb Poznańskiego budżetu Obywatelskiego”, poprzez błędne uznanie, że brak wycen i projektu inwestycji uniemożliwi jego realizację w obliczu rosnących cen materiałów budowlanych, art. 7 KPA w zw. z art. 8 KPA, poprzez dyskryminowanie Odwołującego w niniejszym postępowaniu polegające na nieobiektywnej niezrozumiałej dla Odwołującego negatywnej ocenie projektu polegające na tym, że inne projekty były uznawane za rekomendowane do realizacji, pomimo braku sporządzenia wyceny i projektu inwestycji, a zatem naruszenie zasady prowadzenia przez organ administracji publicznej postępowania w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej oraz respektowania zasady stania na straży praworządności. W związku z powyższym, wnoszę o: uchylenie zaskarżonej decyzji i uznanie projektu „Szkoła na sportowo” za rekomendowany do realizacji. Uzasadnienie Wydział Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o. wydał decyzję w przedmiocie uznania, że projekt „Szkoła na sportowo” nie jest rekomendowany do realizacji przez w/w jednostki. Z powyższym rozstrzygnięciem nie sposób się zgodzić, a to z poniżej wyeksplikowanych powodów. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o. stwierdził, iż brak wycen i projektu inwestycji uniemożliwi jego realizację w obliczu rosnących cen materiałów budowlanych. Twierdzenie to jest zupełnie bezzasadne, chociażby z uwagi na obowiązującą regulację zawartą w § 3 ust. 14, 15 w zw. z § 2 ust. 3 pkt 1 l) załącznika nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 roku – „Zasady i tryb Poznańskiego budżetu Obywatelskiego”. Zgodnie z w/w uregulowaniem jednostki merytoryczne dokonują ostatecznej kalkulacji kosztów projektu i kosztów utrzymania projektu na podstawie propozycji wnioskodawców zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Podczas szacowania kosztów projektu inwestycyjnego jednostki merytoryczne mogą wprowadzić do kosztorysu koszty odpowiedniego oznakowania zrealizowanych projektów. W związku z powyższym, uznać należy, że w/w wyceny i projekty nie są wymagane, a z powyższych uregulowań wynika, że proponowane jest skorzystanie z poglądowej tabelek z wycenami ze strony PBO. Nie sposób zgodzić się również z argumentem, iż objęcie nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 154 umową o korzystanie z Samodzielnym Kołem Terenowym nr 15 Społecznego Towarzystwa Oświatowego spowoduje, że w ramach PBO nie można będzie wykonać remontu sali baletowej, sali do zajęć korekcyjnych oraz sali gimnastycznej, gdyż zadanie to nie będzie mogło zostać powierzone do realizacji spółki ZKZL. Podkreślić należy, że w poprzednim roku zakres zgłaszanego projektu był zbliżony i również obejmował modernizację czy wymianę np. instalacji. Niezrozumiałe zatem jest, dlaczego w poprzednim roku wiążąca umowa nie stanowiła przeszkody do uznania, że projekt Szkoła na sportowo” nie jest rekomendowany do realizacji, a w bieżącym jest to jedna z podstaw wydania decyzji odmownej. Podkreślić również należy, że zakres prac zgłoszonych w bieżącym projekcie nie odbiega istotnie od projektu zeszłorocznego m.in. ponownie zgłoszony został montaż rolet i budowa wiatrołapu. Natomiast montaż instalacji fotowoltaiczne możemy przyrównać do wymiany oświetlenia. Podkreślić należy, że organ wydając przedmiotową decyzją dopuścił się naruszenia art. 7 oraz 8 KPA. Zgodnie z ich treścią organ administracji publicznej winien prowadzić postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej oraz stać na straży praworządności. W niniejszym postępowaniu zasady te zostały naruszone – doszło bowiem do dyskryminacji Odwołującego, niezrozumiałe bowiem jest dlaczego inne projekty były uznawane za rekomendowane do realizacji, pomimo braku wyceny i projektu inwestycji, a w sytuacji przedmiotowego projektu było inaczej. Organy administracyjne mają obowiązek działać racjonalnie, a nie arbitralnie. Temu ma służyć zarówno obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (art. 7 i art. 77 KPA), obowiązek sporządzenia z urzędu adekwatnego uzasadnienia faktycznego i prawnego decyzji (art. 107 § 3 KPA), jak i wyjaśnianie stronom zasadności przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu (art. 11 KPA). Nie można mówić o przestrzeganiu powyższych obowiązków, gdy decyzja organu I instancji jest wewnętrznie sprzeczna i zawiera arbitralne kwalifikacje czynności strony, a następnie organ II instancji tych rażących uchybień nie naprawia, lecz utrzymuje decyzję w mocy. Wskazać należy, że powyższe przyczyny wydania zaskarżonej decyzji odmownej były zatem nieobiektywne, pomimo tego, że Wnioskodawca działał w zaufaniu wobec organu administracji publicznej, a organ ten winien stać na straży praworządności oraz działać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak na wstępie Katarzyna Sokowicz
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Negatywna opinia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych.
  Zespół Obradował w składzie: Patryk Pawełczak, Dagmara Woźniak, Michalina Rachelska - Gwóźdź
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie wymaga sporządzenia projektu co czyni zamiar inwestycyjny nieściśle określonym. W związku z tym faktem jak i obecną sytuacją rynkową (wzrosty cen, ponawiane przetargi), niemożliwym jest, żeby ocenić czy środki określone na realizację są wystarczające i czy zadanie zmieści się do wykonania w jednym roku kalendarzowym. Ponadto, ZKZL nie ma zabezpieczonych środków na eksploatację obiektu. Opinia negatywna.
  Zespół Obradował w składzie: Szymon Błażek, Marcin Grabowski

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.