MigajTy! Pomóżmy osobom z niepełnosprawnością!


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
MigajTy! Pomóżmy osobom z niepełnosprawnością!
Skrócony opis projektu
Darmowe oraz certyfikowane kursy z polskiego języka migowego (PJM) dla mieszkańców Poznania.
Opis projektu
Kurs polskiego języka migowego (PJM) jest proponowany dla osób, które chciałyby nauczyć się języka migowego, w miejscu pracy mają kontakt z osobami niesłyszącymi (m.in. pracownicy służb społecznych, systemu oświaty, administracji, podmiotów leczniczych, jednostek policji, straży pożarnej, firm prywatnych i innych), w najbliższym otoczeniu rodzinnym czy społecznym jest osoba niesłysząca lub w ramach zwiększania swoich kompetencji zawodowych i społecznych.

W ramach proponowanych w projekcie dwudziestu kursów języka migowego, dziesięć dotyczy poziomu elementarnego - A1/A2, sześć poziomu doskonalącego - A2/B1 oraz cztery kursy poziomu zaawansowanego - B1/B2.

Docelowo planuje się przeszkolenie łącznie 300 osób - 150 osób na poziomie elementarnym, 90 osób na poziomie doskonalącym oraz 60 osób na poziomie zaawansowanym.

Poziom elementarny pozwoli nam komunikować się z osobami z niepełnosprawnością słuchu w bardzo istotnym i ważnym pierwszym kontakcie, tematyce związanej z zatrudnieniem i pracą, domem i rodziną, rachubą czasu, edukacją, zdrowiem, urzędami i instytucjami oraz również czasem wolnym i odpoczynkiem.

Poziom doskonalący pozwala na poszerzenie wiedzy zdobytej na podstawowym kursie PJM na temat problematyki środowiska osób niesłyszących w zakresie rehabilitacji, zatrudnienia i edukacji społecznej.Opanowanie i praktyczne zastosowanie poznanych znaków ideograficznych w połączeniu z pierwszym poziomem kursu zgodnych z polskim językiem migowym.

Poziom zaawansowany pozwoli na opanowanie i praktyczne zastosowanie poznanych znaków ideograficznych w połączeniu z pierwszym i drugim poziomem kursu (łącznie ze wszystkich kursów około 2000 znaków) zgodnych z polskim językiem migowym. Będą Państwo
samodzielne tworzyć i przekazywać treści i informacje oraz tłumaczyć na bieżąco tekst mówiony w PJM.

Podsumowując, każda pomoc osobom z niepełnosprawnością przybliża równy dostęp wszystkich Obywateli Poznania do dóbr społecznych, zawodowych czy duchowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zajęcia na żywo plus egzaminy - Jeżyce, Poznań. Zajęcia on-line - w domu/pracy.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Kurs języka migowego odbywać się będzie hybrydowo - większa część w sposób on-line oraz część w ramach spotkań na żywo (2 pierwsze i ostatnie zajęcia plus egzaminy - uwarunkowane wciąż zmieniającą się sytuacją pandemiczną)
Potencjalni odbiorcy projektu
W projekcie mogą uczestniczyć osoby w każdym przedziale wiekowym, niezależnie od płci, wykształcenia czy wykonywanego zawodu. Dostępność oferty w takim wymiarze zapewnia równość obywatelską Poznania do oferowanych szkoleń. Zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej (na żywo i on-line), by w jak najszerszym kontekście dostosować się do zmieniającej sytuacji pandemicznej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W Polsce liczba osób głuchych wynosi około 500 tys. osób, natomiast z poważnym uszczerbkiem narządu słuchu aż 900 tys. osób. Szacuje się, że 80% osób z niepełnosprawnością słuchu nie pracują zawodowo. Problemy komunikacji z otoczeniem, lęk przed nieznanym ze strony otoczenia to najczęstsze przyczyny.

Proponowany projekt ma na celu zwiększyć świadomość Poznaniaków na problemy osób z niepełnosprawnością słuchu. Jest to o tyle istotne z punktu widzenia "pierwszego kontaktu" w różnych sferach życia: opieki medycznej, administracji, usług czy handlu.

W Poznaniu znajduje się Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego - jedna z najstarszych w Polsce placówek sięgająca swej historii 1832 roku. Dlatego Miasto Poznań koncentruje osoby z niepełnosprawnością słuchu i ważne jest, byśmy byli dobrze przygotowani do wszelakiej pomocy w swoim miejscu pracy bądź w sytuacji kryzysowej.

Przeszkolenie kilkaset osób na terenie Poznania zwiększy samoświadomość mieszkańców i pomoże w komunikacji z osobami głuchymi, głuchoniemymi, słabosłyszącymi.

POMÓŻMY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ!!!!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego (z ang. Universal Design) projekt odegra ważną rolę w kształtowaniu pojęcia funkcjonalności i dostępności środowiska zbudowanego dla wszystkich użytkowników i przynosi korzyść wszystkim członkom społeczeństwa. Przyczynia się do promowania równego, a tym samym sprawiedliwego dla wszystkich, dostępu do dóbr i usług, z uwzględnieniem potrzeb tych użytkowników, których funkcjonowanie jest w pewnym aspekcie ograniczone.

Proponowany projekt spełnia aspekt społeczny koncepcji projektowania uniwersalnego. Osoby po odbytym kursie języka migowego będą wyposażeni w "narzędzie" pozwalające sprawną komunikację z osobami z niepełnosprawnością narządu słuchu.

Ponadto spełnia warunki projektowania uniwersalnego w edukacji:
- równość w edukacji - każdy ma równe prawo do uczestniczenia w kursie;
- elastyczność kursu - hybrydowy;
- oraz np. tolerancja na błędy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kurs języka migowego na poziomie elementarnym A1/A2 wraz z psychologicznymi aspektami problemów komunikacyjnych z osobą zależną, seksualnością oraz aspektami praktycznymi zawodu opiekuna osoby zależnej.
Łącznie: 80 godzin.
Cena kursu za 1 osobę - 1 700 zł; liczba osób 15; cena kursu: 25 500,00 zł
Liczba kursów: 10
255 000
Kurs języka migowego na poziomie doskonalącym A2/B1 (warunek ukończenia kursu j. migowego na poziomie elementarnym) - Łącznie: 80 godzin.
Cena kursu za 1 osobę - 1 800 zł; liczba osób 15; cena kursu: 27 000,00 zł
Liczba kursów: 6
162 000
Kurs języka migowego na poziomie zaawansowanym B1/B2 (warunek ukończenia kursu j. migowego na poziomie doskonalącym) - Łącznie: 80 godzin.
Cena kursu za 1 osobę - 2 000 zł; liczba osób 15; cena kursu: 30 000,00 zł
Liczba kursów: 4
120 000
Wynajem sal/pomieszczeń szkoleniowych na zajęcia (2 x 6 h na początku zajęć, 2 x 6 h końcowe zajęcia) oraz końcowe egzaminy (1 x 6 h): 30 godzin kursu x 20 kursów x 80 zł/godz.

Łącznie: 48 000 zł .
48 000
Catering dla wszystkich uczestników i prowadzących kurs: 300 uczestników plus 2 prowadzących na kurs - czyli 20 grup x 2 prowadzących = 40 osób.
340 osób x 30 zł/obiad x 5 spotkań.
Łącznie: 51 000 zł
51 000
Promocja Projektu: media społecznościowe, kampania promocyjno-informacyjna, prace graficzne, wydruk materiałów informacyjnych oraz szkoleniowych, materiały/pakiety dla uczestników.

Łącznie za cały okres trwania projektu: 50 000 zł.
40 000
SUMA: 676 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wojciech Borzyszkowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Realizacja projektu wpisuje się w program, plany, kierunki i zadania Miasta Poznania na rzecz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
  Zespół Obradował w składzie: Józef Solecki, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska, Dorota Potejko, Magdalena Pietrusik-Adamska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 676 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 676 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.