Dzika część Parku Kasprowicza dla mieszkańców


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Dzika część Parku Kasprowicza dla mieszkańców
Skrócony opis projektu
Otwarcie dzikiej części Parku Kasprowicza dla mieszkańców, zachowując walory przyrodnicze i atrakcyjność terenu
Opis projektu
Pragniemy otworzyć obecnie zamkniętą część Parku Kasprowicza dla wszystkich mieszkańców. Niezwykłe walory przyrodnicze tego obszaru powinny być dostępne dla wszystkich pragnących oddechu od zgiełku miasta i ceniących sobie kontakt z dziką przyrodą.

W tym celu chcemy zainstalować bramy wejściowe, udrożnić niektóre ścieżki, zamontować siedziska wykorzystując istniejące fundamenty, utworzyć punkty informacji oraz obserwacji przyrodniczej, zabezpieczyć wybrane drzewa i usunąć niebezpieczne pozostałości po budowie lodowiska. Jednocześnie chcemy uwypuklić naturalną sukcesję która pozwala przyrodzie odtworzyć się w zdegradowanym miejskim krajobrazie.

Proponowane przez nas zmiany mają charakter minimalnej ingerencji podnoszącej bezpieczeństwo, a także zwracającej uwagę na walory edukacyjne i rekreacyjne tego obszaru. Pragniemy by miejsce to pozostało jak najbardziej naturalne i dzikie, różnorodne i inspirujące. By użytkownicy sami kreowali tę przestrzeń według własnych potrzeb korzystając ze znalezionych, naturalnych materiałów np. tworząc szałasy (załącznik). Stworzone punkty obserwacji pozwolą natomiast dokładnie i komfortowo przyglądać się odwiedzającym park zwierzętom, występujących w nim roślinom i procesom biologicznym zachodzącym w martwym drewnie. Dyskretnie zamieszczone informacje o danym obiekcie obserwacji pomogą wskazać na co warto zwracać uwagę.
Projekt przewiduje wykonanie elementów wyposażenia z drewna tak by wkomponowały się w naturalny charakter otoczenia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Jana Kasprowicza od strony ul. Reymonta (przy pływalni letniej i ogrodzie społecznym Kolektyw Kąpielisko)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Przy pływalni letniej i ogrodzie społecznym Kolektyw Kąpielisko
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, w szczególności mieszkańcy dzielnicy Św. Łazarz
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pomimo tego, że dzika część Parku Kasprowicza jest oficjalnie zamknięta i nieprzystosowana do użytkowania mieszkańcy dzielnicy Św. Łazarz licznie z niej korzystają. Jest to bowiem jedyny tak naturalny obszar w najbliższej okolicy.

Miejsce to od dawna podlega naturalnej sukcesji w związku z czym wykształcił się w nim niezwykle cenny, różnorodny ekosystem ważny ze względu na aspekt środowiskowy, poprawiający mikroklimat, ale i mający ogromny potencjał edukacyjny i rekreacyjny.
Brak oficjalnej możliwości użytkowania i opieki powoduje, że teren ten jest systematycznie zaśmiecany i degradowany, a powinien być utrzymany w porządku i bezpieczny dla wszystkich.

Wzbogacenie tego miejsca o elementy małej architektury takie jak siedziska, punkty informacji i obserwacji przyrody pozwolą na jeszcze większą przyjemność obcowania z naturą i tym samym zwiększą walory edukacyjne i rekreacyjne tego obszaru. Ponadto udrożnienie wybranych ścieżek pozwoli korzystać z tego terenu również osobom z ograniczoną sprawnością ruchową oraz dzieciom.
Projekt popiera Koalicja ZaZieleń Poznań.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt przewiduje zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności dla wszystkich odbiorców, w tym osób z ograniczoną sprawnością ruchową i dzieci. Teren, na który obecnie wchodzi się przez uszkodzone ogrodzenie będzie miał bramy wejściowe i poprawioną drożność ścieżek umożliwiając swobodne poruszanie się. Projektowane siedziska i podesty zostaną wykonane zgodnie z zasadami ergonomii i bhp i dostosowane wymiarami do różnych grup wiekowych użytkowników.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
3 bramy do parku w miejscach istniejących uszkodzeń ogrodzenia, 3 kosze na śmieci przy wejściach. 18 000
3 punkty obserwacji i informacji przyrodniczej W skład zestawu wchodzą m.in: drewniany podest, tabliczka informacyjna 24 000
10 drewnianych siedzisk instalowanych na fundamentach po budowie lodowiska 60 000
Prace nad udrożnieniem ścieżek, zabezpieczenie drzew (prace arborystyczne).
Zabiegi pielęgnacyjne (przycinanie wybranych drzew i krzewów). Usunięcie niebezpiecznych pozostałości po budowie lodowiska (wycinanie prętów).
Sprzątanie terenu, wywóz śmieci i gruzu.
Zabezpieczenie dołów drewnianymi palikami z podwójnymi linkami elastycznymi.
85 000
SUMA: 187 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 48 000
Dodatkowe załączniki
lokalizacja dzikiej części Parku Kasprowicza lokalizacja_PBO.jpg
ścieżki umożliwiające spacery w otoczeniu przyrody sciezki.jpg
punkty informacji i obserwacji przyrodniczej obserwacja_przyrodnicza.jpg
możliwości kreowania przestrzeni na własne potrzeby szalasy.jpg
siedziska na betonowych fundamentach siedziska.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Robert Kalak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, powierzenie ZZM, potrzebna opinia MPU. Notatka GP: 16.08 zmiana dekretacji na POSIR (Wydział Sportu, na wniosek ZZM i WGN)
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania, który m.in. dąży do zwiększania powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Zdaniem Wydziału projekt jest warty wykonania pod warunkiem poprawy bezpieczeństwa przyszłych użytkowników. Należy także pamiętać, że w roku ubiegłym została opracowana koncepcja nad całością obszaru między ul. Wyspiańskiego, Jarachowskiego, Reymonta i Chociszewskiego na zlecenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wskazana lokalizacja we wniosku jest w trwałym zarządzie POSIR.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 187 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 48 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 197 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 48 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 187 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 48 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 197 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 48 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Obszar objęty propozycją wnioskodawcy znajduje się na terenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Park Kasprowicza w Poznaniu. Projekt planu przeszedł etap opiniowania wewnętrznego. Jednakże nie przeszedł jeszcze procedury opiniowania i uzgadniania oraz nie był wyłożony do publicznego wglądu, dlatego na obecnym etapie prac nie można jednoznacznie określić jaki będzie ostateczny jego kształt. Obecnie projekt planu przewiduje przeznaczenie wskazanej nieruchomości pod tereny usług sportu (symbol 3US). W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów ustala się: - lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy, z dopuszczeniem wysunięcia przed tę linię o nie więcej niż 1,5 m, takich elementów budynku jak: okapy, gzymsy, wykusze, balkony, tarasy, schody, pochylnie, - powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 10%, - powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 67%, - wysokość zabudowy nie większą niż 12 m, - dachy dowolne, Dopuszcza się: - obiektów małej architektury, - plenerowych obiektów sportowo – rekreacyjnych, - boisk i budowli sportowych, - ciągów pieszych, rowerowych i pieszo – rowerowych, - kondygnacji podziemnych. Rekomendacja: Projekt planu umożliwia realizację ścieżek pieszych i obiektów małej architektury np. ławki, wiaty, zadaszenia itp. Ponadto poprzez ustaloną powierzchnię biologicznie czynną umożliwia zachowanie terenów zieleni, w tym drzew. Jednakże w ramach funkcji usług sportu i rekreacji pozwala zrealizować kubaturowe oraz niekubatureowe obiekty sportowe np. basen, boisko.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz (20 radnych)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.