Rejon na piątkę!


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Rejon na piątkę!
Skrócony opis projektu
Pakiet wsparcia dla 5 szkół i przedszkoli z Górczyna/Ławicy/Kwiatowego/Junikowa: SP78, SP54, SP10, Przedszkole_36, Przedszkole_7.
Opis projektu
1. Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej (KWIATOWE) – modernizacja i remont sali gimnastycznej w celu zwiększenia komfortu uczniów i poziomu bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych.

2. Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Małoszyńskiej (JUNIKOWO) – zakup nowoczesnych urządzeń i modernizacja placu zabaw znajdującego się przy szkole. Odnowiony plac zabaw będzie służył społeczności szkolnej oraz mieszkańcom dzielnicy.

3. Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bosej i ul. Ściegiennego (GÓRCZYN) – stworzenie strefy relaksu dla uczniów. W tym celu planuje się prace remontowe w celu zagospodarowania pomieszczenia obok biblioteki, w tzw. małym skrzydle w budynku B przy ul. Ściegiennego. Stworzona strefa będzie wykorzystywana podczas przerw lekcyjnych, w czasie niektórych zajęć edukacyjnych oraz konsultacji nauczycieli i rodziców.

4. Wsparcie dla Przedszkola nr 36 przy ul. Perzyckiej (ŁAWICA) – zakup sprzętu i wyposażenia, w tym monitora informacyjnego i interaktywnego urządzenia edukacyjnego typu magiczny dywan/interaktywna podłoga – z pakietem gier i materiałów edukacyjnych. Zabawa i nauka z jego wykorzystaniem będzie rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.

5. Wsparcie dla Przedszkola nr 7 przy ul. Mikołowskiej (GÓRCZYN/ŚWIERCZEWO) – zakup sprzętu i wyposażenia, w tym interaktywnego urządzenia edukacyjnego typu magiczny dywan/interaktywna podłoga – z pakietem gier i materiałów edukacyjnych. Zabawa i nauka z jego wykorzystaniem będzie rozwijać u dzieci motorykę, koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzegawczość i szybkość reakcji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

j.w.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

j.w.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wśród potencjalnych odbiorców należy wskazać ogół mieszkańców rejonu z osiedli: KWIATOWE, JUNIKOWO, ŁAWICA, GÓRCZYN.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przedsięwzięcie jest składane z inicjatywy Dyrekcji wszystkich zaangażowanych placówek oświatowych: SP nr 78 (Dyr. Ewa Kubisz), SP nr 54 (Dyr. Maria Durczak), SP nr 10 (Dyr. Małgorzata Kramer), Przedszkola nr 36 (Dyr. Renata Wais), Przedszkola nr 7 (Dyr. Ewa Więckiewicz).

Podczas przygotowania projektu poparcie dla przedsięwzięcia wyrazili społecznicy ze Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego IN PLUS oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla Kwiatowego Damian Kubiak.

U genezy projektu leży sukces wspólnych projektów - „Sensoryczne place zabaw” (PBO 2018), „Inteligentne skwery” (PBO 2019), „Dzieciaki Bystrzaki” (PBO 2020), „Sportowy Relaks” (PBO 2021) - to wyraźny sygnał, że mieszkańcy naszej dzielnicy oczekują projektów integrujących potencjał wielu osiedli. Tym razem prosimy o poparcie kolejnego projektu łączącego potrzeby jednostek edukacyjnych i realizującego wspólne marzenia!

Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców: braki w zakresie infrastruktury edukacyjnej, niedostateczny poziom wyposażenia szkół i przedszkoli w naszym rejonie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami uniwersalnego projektowania: powstała lub zmodernizowana infrastruktura będzie dostępna i przyjazna dla wszystkich użytkowników, także seniorów, osób z niepełnosprawnościami, rodziców z małymi dziećmi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 78 przy ul. Żonkilowej (KWIATOWE) 65 000
Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 54 przy ul. Małoszyńskiej (JUNIKOWO) 65 000
Wsparcie dla Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bosej i ul. Ściegiennego (GÓRCZYN) 65 000
Wsparcie dla Przedszkola nr 36 przy ul. Perzyckiej (ŁAWICA) 27 500
Wsparcie dla Przedszkola nr 7 przy ul. Mikołowskiej (GÓRCZYN/ŚWIERCZEWO) 27 500
SUMA: 250 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 40 000
Dodatkowe załączniki
Deklaracje poparcia - Przedszkola (P36, P7) Deklaracje_poparcia_P36_P7.pdf
Deklaracja poparcia - RADA OSIEDLA KWIATOWE Deklaracja_RADA_KWIATOWE.pdf
Deklaracje poparcia - Szkoły Podstawowe (SP10, SP54 SP78) Deklaracje_poparcia_SP10_SP54_SP78.pdf
Deklaracja poparcia - STOWARZYSZENIE ROZWOJU LOKALNEGO "IN PLUS" Deklaracja_IN_PLUS.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Dawid Drobnić
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd Sp78, SP54, SP10, Przedszkole 36. W zakresie Przedszkola nr 7 (pkt. 5 wniosku) WGN informuje, że przedszkole mieści się na działkach będących w zasobie kościołów lub związków wyznaniowych - właściwy do oceny jest WO.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 40 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 250 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE KWIATOWE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Damian Kubiak, Robert Sereda, Michał Szajkowski, Daria Zając oraz Monika Gryska Łączniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.