Instalacje fotowoltaiczne na budynkach trzech szkół


Kategoria
3 - Piątkowo Północ, Piątkowo
Nazwa projektu
Instalacje fotowoltaiczne na budynkach trzech szkół
Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje instalacje fotowoltaiczne na trzech budynkach szkół po 50 KW każda.
Opis projektu
W projekcie przewidziano instalacje fotowoltaiczne na budynkach
1. Szkoła nr 67 os. Stefana Batorego
2. Szkoła nr34 os. Bolesława Śmiałego
3. Szkoła nr 17 os. Bolesław Chrobrego
Całkowity koszt 600.000, Oszacowane oszczędności spowodują realny zwrot inwestycji w 7-8 lat. Nastąpi zmniejszenie emisji CO2 Ten rodzaj inwestycji spowoduje najpierw koszt a potem oszczędności przewyższające koszty utrzymania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Batorego Szkoła 67, os. B.Śmiałego Szkoła 34, os. B.Chrobrego Szkoła 17

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

.
Potencjalni odbiorcy projektu
.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Całkowity koszt 600.000,
Oszacowane oszczędności spowodują realny zwrot inwestycji w 8-9 lat Nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Roczne oszczędności to minimum 75.000,
Ten rodzaj inwestycji to projekt z listy preferencji Unii Europejskiej
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
pkt.X
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
os. S. Batorego Szkoła 67 instalacja FV 50KW 200 000
os. B. Śmiałego Szkoła 34 instalacja FV 50KW 200 000
os. B. Chrobrego Szkoła 17 instalacja FV 50KW 200 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda Dyrektora Szkoły ZSP11- akceptacja fotowoltaika.pdf
Zgoda Dyrekcji list poparcia.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Leszek Chełkowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Ocena projektu montażu instalacji PV na budynkach szkół podstawowych: nr 67 na os. Batorego, nr 34 na os. B. Śmiałego oraz nr 17 na os. B. Chrobrego. W każdej ze szkół zaproponowano instalację o mocy 50 kW. Moc instalacji dla każdej ze szkół została zweryfikowana z ich rocznym zużyciem energii elektrycznej, Autorzy projektu dobrali te parametry poprawnie. Instalacje nie są przewymiarowane co gwarantuje wysoki stopień autokonsumpcji produkowanej energii elektrycznej. Szacowany całkowity koszt inwestycji autorzy projektu ocenili na kwotę 600 000 zł, kwota szacunkowa jest realna i gwarantuje projekt instalacji fotowoltaicznej na odpowiedniej jakości komponentach. Oszacowane, zdaniem Autorów wniosku, oszczędności powinny spowodować realny zwrot inwestycji w 7-9 lat. Jest to oczywiście słuszne założenie pod warunkiem utrzymania obecnego systemu rozliczeń dla instalacji prosumenckich. Od początku 2022 roku planowana jest zmiana ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii, który zakłada likwidację korzystnego dla prosumentów systemu opustów. Po tej dacie inwestowanie w instalacje fotowoltaiczne nie będzie tak opłacalne, jak dziś. Obecnie funkcjonujący mechanizm opustów, o którym mowa w art. 4 ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2021 r. poz. 610) pozwala na korzystanie z bezgotówkowego systemu rozliczeń energii elektrycznej wyprodukowanej w nieruchomości prosumenta, gdzie za prosumenta energii odnawialnej uważa się „odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1486)”. W wyniku tego bezgotówkowego systemu właściciele instalacji wytwarzających tzw. zieloną energię mogą liczyć na bonifikatę w wysokości: • 0,8 kWh – dla instalacji o mocy do 10 kWp, • 0,7 kWh – dla instalacji o mocy większej, tj. do 50 kWp. Dodatkowo ostatnia nowelizacja ustawy o OZE (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093) wprowadziła rozliczenie wyprodukowanej i zużytej energii elektrycznej w cyklu rocznym, podczas gdy jednocześnie rachunki za energię elektryczną mogą nadal być wystawiane tradycyjnie (w zależności od sprzedawcy) w cyklu miesięcznym, dwumiesięcznym lub półrocznym, zależnie od zapisów w umowie. Od stycznia 2022 r. zamiast systemu opustów prosumenci mają otrzymać bezterminową możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej do sprzedawcy zobowiązanego, a cena zakupu wyprodukowanej przez prosumenta energii elektrycznej miałaby wynosić 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez prezesa URE, co oznacza, że prosument straci całkowicie wpływ na tę cenę. Co prawda ustawodawca, zakłada, że inni sprzedawcy lub agregatorzy będą mieli prawo do oferowania lepszych warunków niż te uwzględnione w projekcie ustawy, lecz według opinii ekspertów zysk i tak będzie dużo mniejszy. Najbardziej korzystną opcją, z punktu widzenia czasu zwrotu inwestycji, będzie 100% autokonsumpcja, czyli zużycie bieżące produkowanej energii przez prosumenta. W przypadku szkół jest to niestety mało realne, szczególnie w miesiącach letnich, podczas wakacji kiedy szkoły pracują w bardzo ograniczonym zakresie. Dlatego tak istotne jest odpowiednie dobranie mocy instalacji. Jednak na chwilę obecną nie jest znany dokładny kształt proponowanych zmian w ustawie, który dokładnie określi warunki w jakich będzie można produkować i oddawać do sieci energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo należy wspomnieć, że w dniu 19.09.2020 r. zmianie uległa ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 471), która wprowadziła nowe obowiązki dla inwestorów, którzy decydują się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej powyżej 6,5 kW. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 16 ustawy Prawo budowlane nałożono obowiązek uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej, której moc przekracza 6,5 kW, z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Ustawa, poza koniecznością uzgodnienia projektu w art. 56 ust. 1a, nakłada obowiązek zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej o zakończeniu wykonania instalacji fotowoltaicznej i planowanego przystąpienia do jej użytkowania. W tym miejscu należy również wspomnieć, że przed przystąpieniem do realizacji projektu warto wykonać audyt dachu oraz pokrycia dachowego. Może się bowiem okazać, że stan dachu i jego konstrukcja nie pozwolą na montaż dodatkowego obciążenia w postaci instalacji PV lub konieczny będzie remont dachu, co z pewnością przesunie termin oddania do użytku instalacji. Podsumowując powyższe, instalacje fotowoltaiczne będą nadal opłacalne, choć w różnym stopniu dla różnego rodzaju odbiorców. Najwięcej zyskają inwestorzy, którzy będą budować systemy fotowoltaiczne w celu maksymalnej bieżącej konsumpcji energii. Dłuższą stopę zwrotu osiągną natomiast ci, którzy zamierzają oddawać do sieci elektroenergetycznej nadwyżki energii wyprodukowanej latem w celu jej zakupu zimą. W przypadku szkół, czas zwrotu inwestycji można będzie szacować na poziomie ok. 13-15 lat. Niemniej jednak wyżej wymieniony projekt rekomendujemy pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Radosław Szczerbowski, Izabella Grośty, Justyna Kubik, Robert Miklasz

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Na podstawie "Załącznika nr 3" do uchwały nr XXII/123/V/2021 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 8 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, projekt uzyskał rekomendację Rady Osiedla Piątkowo.
  Zespół Obradował w składzie: Banaś Róża, Białek Radosław, Błaszak Aleksandra, Chełkowski Leszek, Dehmel Michał, Jemielity Ewa, Kaczmarek Krystyna, Kędzierska Hanna Król Witold, Kruś Agnieszka, Lepczyński Oskar, Osman Krzysztof, Perz Jan, Polaczyk Jakub, Rzadkiewicz Iwona, Tomaszewski Jacek, Zywert Radosław.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.