Bezpieczny poznaniak, bezpieczny student


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Bezpieczny poznaniak, bezpieczny student
Skrócony opis projektu
Nauka podstawowych elementów judo/samoobrony dla studentów, dzieci, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych (rejon 10)
Opis projektu
Bezpieczny Poznaniak, Bezpieczny Student to projekt, którego głównym celem jest podniesienie poczucia bezpieczeństwa poprzez nabycie podstawowych umiejętności judo z elementami samoobrony wśród studentów, dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz niepełnosprawnych,
zamieszkujących na terenie rejonu 10- Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec.
W ramach projektu będzie utworzenie 10 grup liczących 25 osób, dla których będą odbywały się całkowicie darmowe zajęcia 2 razy w tygodniu, trwające 1 godzinę. Dodatkowo studenci, dzieci i niepełnosprawni otrzymają judogę (specjalistyczny strój do trenowania judo), a osoby dorosłe i starsze koszulki. Studenci i dzieci będą mieli możliwość startu w ogólnowewnętrznych zawodach judo oraz jednorazowy trening z Mistrzem Olimpijskim Judo (zaproszony gość specjalny). Chcielibyśmy w ten sposób zintegrować młodych oraz pomóc nowo przybyłym
studentom w aklimatyzacji. Dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne będą mogły pożytecznie i aktywnie spędzić czas. Chcemy także zachęcić osoby dorosłe do aktywności fizycznej oraz zaangażować osoby starsze, aby przeciwdziałać wykluczeniu tej grupy ze społeczeństwa i walczyć z krzywdzącymi stereotypami. Ponadto celem naszej inicjatywy jest
zaszczepienie nawyku uprawiania sportu i odnalezienie w nim pasji, co może korzystnie wpłynąć na utrzymanie zdrowego stylu życia i wspomagać walkę z otyłością i innymi chorobami cywilizacyjnymi jak cukrzyca typu 2 czy choroby serca. Trening sztuki walki jest również doskonałą odskocznią od obowiązków i stresów. Elementy judo wprowadzą zasady moralne typowe dla tej dyscypliny czyli m.i.n stabilność emocjonalna, szacunek do drugiej osoby, spojrzenie na problemy z dystansem, budowanie charakteru poprzez wysiłek oraz samodyscyplinę.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

obiekt sportowy na terenie Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

sale wyposażone w odpowiedni sprzęt do prowadzenia treningów
Potencjalni odbiorcy projektu
Oferta jest skierowana dla :
-wszystkich uczniów szkół wyższych zamieszkujący rejon 10-Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
-dzieci w wieku 5-17, zamieszkujących rejon 10-Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
-osób niepełnosprawnych zamieszkujących rejon 10-Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
- dorosłych kobiet i mężczyzn (także powyżej 40+) zamieszkujących rejon 10-Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z uwagi na rosnący trend prowadzenia zdrowego stylu życia chcemy zaproponować szerokiej grupie odbiorców ciekawy sposób spędzania wolnego czasu. Judo z elementami samoobrony to doskonała i oryginalna możliwość na aktywność fizyczną, która dodatkowo zapewni uczestnikom większe poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowym korzystnym następstwem regularnego uprawiania sportu, jest dobroczynny wpływ na sylwetkę (wspomaga kondycję i koryguje wady postawy), zdrowie psychiczne, rozwijanie zdolności motorycznych i poznawczych, wzrost pewności siebie, zmniejszanie niepożądanych zachorowań w domu/ szkole, budowanie poczucia przynależności do grupy i dobrze wykorzystanego czasu. Judo w połączeniu z samoobroną to sport przeznaczony zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.
Warto zaznaczyć, że w szczególności dla młodszych dzieci, rozpoczęcie treningów sportowych może być początkiem drogi do kariery prawdziwego sportowca.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt Bezpieczny Poznaniak, Bezpieczny Student jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, ponieważ został dostosowany do każdej grupy odbiorców:
- w każdym wieku: zajęciach mogą wziąć udział dzieci i młodzież, studenci oraz osoby dorosłe, także w wieku dojrzałym i starszy.
- bez względu na zamożność osoby: zajęcia są bezpłatne więc każda osoba ma możliwość wzięcia w nim udziału bez obciążania budżetu domowego.
- zajęcia dla osób starszych daje motywacje do wyjścia z domu i nabywania nowych znajomości oraz ciekawego spędzenia czasu, wyjścia z rutyny codziennego dnia.
-w zajęcia włączone są także osoby z niepełnosprawnościami co daje im możliwość wyjścia z domu i kontaktu ze społeczeństwem, poznanie nowych osób i ciekawe spędzenie czasu.
Projekt może przynieść pozytywne korzyści każdemu mieszkańcowi rejonu 10- Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przeprowadzenie treningów:
-wynagrodzenie dla trenerów,
-ubezpieczenie NNW dla uczestników,
-wynajem sali.
188 500
Trening z Mistrzem:
sala i wynagrodzenie dla Gwiazdy Judo
15 000
Judogi, koszulki, dyplomy, certyfikaty 36 000
Organizacja zawodów:
-Obsługa sędziowska
-Obsługa medyczna
-Obsługa komputerowa
-Kierownik zawodów
-Obsługa medyczna podczas zawodów
-Zakup medali
-Zakup dyplomów
12 000
Administracja:
-Promocja projektu
-Koordynator projektu
-Obsługa administracyjno- księgowa
35 000
SUMA: 286 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Radosław Miśkiewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 286 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 286 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni biorący udział w głosowaniu nad Uchwała nrXXIII/87/III/2021 RADY OSIEDLA ŚWIERCZEWO z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uchwała nr XXVII/148/III/2021 Rady Osiedla Wilda z dnia 15 września 2021 r. Wątpliwości radnych budzą bardzo wysokie koszty administracyjne i zakupowe, które są niewspółmierne do kosztów całości projektu. Rekomendujemy projekt do realizacji pod warunkiem zredukowania w/w kosztów.
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Błaszczyk, Dorota Bonk-Hammermeister, Piotr Gładysiak, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Katarzyna Napierała, Marek Pluta, Wojciech Przybylski, Małgorzata Przygórska, Roman Sidorski, Zofia Strańczyk
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Projekt nie spełnia oczekiwań społeczności lokalnej. Brak wskazania konkretnej lokalizacji spełniającej warunek posiadania odpowiedniego sprzętu do przeprowadzenia zajęć.
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Bajbak, Anna Bartz-Ciesielska, Róża Dahlke, Mateusz Hoppe, Krzysztof Kempski, Anna Kmiećkowiak, Robert Mielcarek, Zuzanna Poprawka, Tomasz Przybył, Piotr Ratajczak, Piotr Szczepaniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.