Play, tej! Centrum esportu i gamingu


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Play, tej! Centrum esportu i gamingu
Skrócony opis projektu
Poznańskie centrum esportu będzie profesjonalnym centrum treningowym dla graczy oraz ośrodkiem szkoleniowym i konferencyjnym
Opis projektu
PE//GAME: Poznańska Esportowa/Gamingowa Akademia Mistrzów i Ekspertów to miejsce, w którym przygotujemy reprezentacje Poznania w najważniejszych grach komputerowych, w których obecnie prowadzone są rozgrywki esportowe oraz przeszkolimy specjalistów od różnych aspektów organizacji turniejów. Celem bezpośrednim projektu będzie wytypowanie, przeszkolenie i przygotowanie do rozgrywek na najwyższym poziomie poznańskiej kadry esportowców i umożliwienie im startu w rozgrywkach w kraju i na świecie. Cele pośrednie, to zgromadzenie najlepszych graczy wokół jednego ośrodka, wyniesienie esportu w Poznaniu na profesjonalny poziom i podniesienie świadomości społecznej na temat tej najpopularniejszej aktywności młodych ludzi. PE//GAME będzie pierwszym tego typu miejscem w Polsce otwartym dla wszystkich zainteresowanych esportem i organizacją rozgrywek. Dzięki akademii Poznań stanie się centrum profesjonalnego i amatorskiego esportu w kraju i przykładem dla innych miast w kraju i Europie.
W 3 salach: do profesjonalnych rozgrywek (22 stanowiska wysokiej klasy), do szkoleń (25 komputerów) oraz sali konferencyjno-prezentacyjnej będziemy:
1. prowadzić treningi zawodników dowolnego esportu
2. organizować rozgrywki wewnętrzne oraz brać udział w turniejach krajowych/światowych
3. organizować “strefy kibica” podczas ważnych zawodów esportowych
4. prowadzić szkolenia dla esportowców (np. ze strategii, taktyki, specyfiki poszczególnych gier, regeneracji, diety itp)
5. organizować spotkania pasjonatów konkretnych gier komputerowych i mobilnych
6. organizować spotkania i warsztaty z profesjonalnymi graczami
7. organizować spotkania i warsztaty ze specjalistami związanymi z esportem
8. szkolić w zakresie organizacji esportu (transmisje, komentarze, organizacja, obsługa)
9. uczyć tworzenia gier, ich profesjonalnego testowania i sprzedaży
9. organizować konferencje związane z esportem i tematami powiązanymi
10. prowadzić promocję poznańskiego esportu poza granicami Miasta Poznań
Cykl szkoleniowy zakończymy organizacją Esportowych Mistrzostw Poznania, które wyłonią kadrę reprezentantów miasta.
W działanie i organizację PE//GAME będziemy chcieli zaangażować wszystkich (w tym organizacje i instytucje), którzy tworzą środowisko esportowe w Poznaniu.
Zakłada się roczne trwanie projektu, w założeniu na rok szkolny 2021/2022.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Placówka szkolna w jednej z centralnych dzielnic Poznania

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

lub miejski lokal w centrum Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Miłośnicy gier komputerowych i esportu w wieku 12-30 lat
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Gry komputerowe i esport są najpopularniejszymi rozrywkami młodych ludzi w wieku 15-24 lat. Około 80% z nich miało do czynienia z grami komputerowymi, a 29% wszystkich Polaków przyznaje, że miało do czynienia z grami online (dane: Kantar Millward-Brown). Finały zawodów Intel Extreme Masters 2019 w Katowicach odwiedziło ponad 170 tysięcy osób, a online śledziło je 232 mln widzów.
Mimo ogromnej popularności gier online ich miłośnicy nie mają na co dzień możliwości spotykania się, wspólnego oglądania, trenowania czy brania udziału w turniejach w warunkach sprzyjającym osiąganiu dobrych wyników. Chcemy, by Poznań stał się najważniejszym ośrodkiem esportu w Polsce, stawiającym na profesjonalizację tego typu rywalizacji, jego rozwój i jak najwyższy poziom.
Ważnym celem powstania centrum jest także uświadomienie graczom komputerowym, że esport to dyscyplina sportowa wymagająca - oprócz treningów przy komputerze - ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej (także dzięki odpowiedniemu odżywianiu i regularnym ćwiczeniom), opieki trenerskiej i dużej wiedzy specjalistycznej.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Z projektu mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Poznania, włącznie z osobami niepełnosprawnymi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
adaptacja pomieszczeń i sprzęt
1 000 000
utrzymanie projektu przez 12 miesięcy i wynagrodzenia 650 000
organizacja wydarzeń i wsparcie drużyn 250 000
SUMA: 1 900 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Michał Czajka
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W przypadku realizacji projektu na terenie placówki oświatowej, Wydział Oświaty wskaże placówkę do realizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.