Aktywnie- zdrowo na Jeżycach i Łazarzu


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Aktywnie- zdrowo na Jeżycach i Łazarzu
Skrócony opis projektu
Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Jeżyc/Łazarza. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu.
Opis projektu
Budowa street workoutu - etapy

Etap I: opracowanie dokumentacji projektowej
Etap II: przygotowanie terenu (odbrukowanie lub zdjęcie asfaltu)
Etap III: montaż urządzeń street workout wraz z bezpieczną nawierzchnią
aktywnie i zdrowo na Jeżycach i Łazarzu
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna na terenie szkół podstawowych

Jeżyce – Szkoły podstawowe:
1. SP 23, ul. Norwida
2. SP 36, ul. Słowackiego
3. SP 71, ul. Przybyszewskiego

Łazarz – Szkoły podstawowe:
1. SP 77 ul. Dmowskiego
2. SP 9 ul. Łukaszewicza
3. SP 33 ul. Wyspiańskiego
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Jeżyce – Szkoły podstawowe: 1. SP 23, ul. Norwida 2. SP 36, ul. Słowackiego 3. SP 71, ul. Przybyszewskiego Łazarz – Szkoły podstawowe: 1. SP 77 ul. Dmowskiego 2. SP 9 ul. Łukaszewicza 3. SP 33 ul. Wy

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

tereny szkół podstawowych
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt ma dwa zasadnicze cele:
1. Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Jeżyc i Łazarza
2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu poza domem, uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wraz z wybuchem pandemii dzieci i młodzież zostały „zamknięte” w domach na ponad rok – przestały chodzić do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, spotykać się z rówieśnikami. To drastycznie odbiło się na ich zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Budowa przestrzeni dedykowanej dzieciom i młodzieży na terenie szkół podstawowych zachęci do aktywnego spędzania czasu przed i po lekcjach, przyczyni się do integracji młodego pokolenia na osiedlu, a także będzie wykorzystywane przez nauczycieli wychowania fizycznego podczas lekcji i treningów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wraz z wybuchem pandemii dzieci i młodzież zostały „zamknięte” w domach na ponad rok – przestały chodzić do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne, spotykać się z rówieśnikami. To drastycznie odbiło się na ich zdrowiu zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Budowa przestrzeni dedykowanej dzieciom i młodzieży na terenie szkół podstawowych zachęci do aktywnego spędzania czasu przed i po lekcjach, przyczyni się do integracji młodego pokolenia na osiedlu, a także będzie wykorzystywane przez nauczycieli wychowania fizycznego podczas lekcji i treningów.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Koszt [w zł]
Komplet urządzeń wraz z montażem 34 440 X6
Przygotowanie terenu pod plac do ćwiczeń 9 840 X6
Tablica z regulaminem oraz instrukcją ćwiczeń 1 476 X6
Transport (984 zł x 2 obiekty) 984 X6
Przygotowanie projektu, nadzór budowy 3 567 X6
SUMA: 100 000 X6 = 600 000
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 6 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Adam Dzionek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd szkół: SP23, SP36, 92 (cześć terenu zostanie przekazana do Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty), SP71, Zespół Szkół komunikacji im. H. Cegielskiego, SP77, SP9, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Młodzieżowy Dom Kultury, potrzebna opinia MPU
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu pod warunkiem uzyskania zgód Dyrekcji placówek oświatowych.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 6 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 6 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 9 września 2021 r. - Uchwała nr XXIX/209/VII/2021 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 9 września 2021 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Św. Łazarz (20 radnych)
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.