Winogradzka Akademia Małego Inżyniera


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Winogradzka Akademia Małego Inżyniera
Skrócony opis projektu
Szkoła Podstawowa nr 38: Festiwal naukowy, zakup robotów do programowania i szkolenie dla nauczycieli.
Opis projektu
Projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 38 w Poznaniu, jego celem jest edukacja uczniów w zakresie robotyki i programowania z wykorzystaniem interaktywnych metod nauki. Projekt zakłada realizację trzech działań:
1.Organizacja Festiwalu naukowego - jednodniowe święto nauki w szkole w trakcie którego uczniowie wezmą udział w pokazach naukowych, pokazie druku 3D oraz warsztatów z programowania z wykorzystaniem robotów. Każda z festiwalowych aktywności zbliży uczniów do nieodkrytego przez nich świata technologii, uczestnicy będą mieli szansę dowiedzieć się jak rozwija się współczesna technologia, jak funkcjonują roboty i jak ważny jest rozwój dziedzin nauk ścisłych i technologicznych.
2.Zakup 12 zestawów robotów do nauki programowania oraz 2 laptopów nauczycielskich do prowadzenia zajęć.
3.Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystania robotów do nauki programowania. W ramach szkolenia nauczyciele poznają zasady programowania robota do wykonywania konkretnych czynności w dwóch środowiskach programistycznych skierowanych do różnych grup wiekowych - Scratch dla uczniów młodszych i Python dla starszych. W ramach szkolenia nauczyciele otrzymają skrypt zajęciowy z materiałami do wykorzystania na lekcjach, dzięki temu będą mogli wdrożyć roboty w ramach nauki programowania przewidzianej w podstawie programowej.
Festiwal naukowy ma za zadanie pokazania uczniom znaczenia wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ścisłych i wzrost motywacji do ich nauki. Natomiast dzięki zakupom pomocy dydaktycznych i szkoleniom szkoła będzie mogła wprowadzić edukację programistyczną jako stały element dydaktyczny i jako propozycja zajęć dodatkowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Szkoła Podstawowa nr 38 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Romana Brandstaettera 6, 61-659 Poznań
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie klas I-VIII i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 38, projekt uzyskał zgodę Dyrektora placówki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Propozycja projektu jest odpowiedzią na rozwój technologii w otaczającym nas świecie, który stanowi wyzwanie dla współczesnej edukacji. Konieczne stało się stosowanie nowych form nauczania, zachęcających uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy. Widać to również w nowej podstawie programowej, która obejmuje naukę programowania już od najmłodszych klas. Niestety wielu uczniów nie lubi przedmiotów ścisłych, uważa że są zbyt trudne i nudne. Jednocześnie na co dzień chętnie i sprawnie posługują się wieloma sprzętami technologicznymi. Jednakże niewielu z nich trzymając w ręku smartphone zastanawia się nad tym na jakiej zasadzie on działa i jak są zaprogramowane aplikacje których używa? W ramach działań projektowych chcemy wykorzystać ich naturalną chęć do korzystania z nowych technologii, aby kształtować umiejętności, poszerzać wiedzę i motywować do dalszej nauki.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest skierowany do uczniów i kadry Szkoły Podstawowej nr 38, realizowany w szkole dostosowanej do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, którzy do niej uczęszczają.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zestaw szkolny do nauki programowania 12 robotów 7 200
Laptop do prowadzenia zajęć z programowania dla nauczyciela - 2 sztuki 8 000
Organizacja Festiwalu naukowego 5 800
Organizacja szkolenia programowanie z użyciem robotów oraz materiały szkoleniowe 4 000
SUMA: 25 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgoda Dyrektora ZS-P nr 10 projekt nr 59.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Patrycja Milecka
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 25 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Współczesność, a zwłaszcza przyszłe lata, kiedy dzisiejsi uczniowie szkoły będą wkraczać w życie dorosłe, stawiają nowe wyzwania przed nauczycielami i edukacją. Projekt stwarza znakomite warunki, aby dzieci w szkole zostały lepiej przygotowane do tego z czym zetkną się za kilka lat. Nowoczesne umiejętności i nowa wiedza, które ten projekt zawiera, będą ich codziennością. Stworzona w szkole baza i przygotowanie nauczycieli umożliwi także korzystać z efektów tego projektu w kolejnych latach i zwiększy pulę beneficjentów o kolejne roczniki uczniów.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Janczewski - Przewodniczący Halina Owsiana Wojciech Dobski Maria Adamczewska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.