Naramowicka trasa rowerowa


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Naramowicka trasa rowerowa
Skrócony opis projektu
Budowa drogi rowerowej na odcinku Naramowice - Umultowo
Opis projektu
Celem projektu jest zaprojektowanie i budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Naramowickiej łączącej Naramowice i Umultowo. Komunikacja dla tych osiedli ogniskuje się wokół ul. Naramowickiej, na której w większości brakuje drogi rowerowej. Droga rowerowa powinna zaczynać się na krańcówce Tramwaju na Naramowice i dochodzić do ul. Naramowickiej (np. po śladzie przedłużenia tramwaju) i dalej na północ przez Umultowo. W dalszych planach nie objętych tym projektem droga rowerowa powinna połączyć się z istniejącym odcinkiem na terenie gminy Suchy Las.

Realizacja drogi pozwoli szybko i bezpiecznie dojechać rowerem do Naramowic i skorzystać np. z budowanego Tramwaju Na Naramowice. Droga umożliwi również uczniom dojazd rowerem do szkoły na Umultowie, czy na Naramowicach. Mieszkańcom Naramowic droga ułatwi przejazd na północ w kierunku rekreacyjnych terenów Radojewa i Biedruska.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Naramowicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

początek na krańcówce Tramwaju Na Naramowice, koniec na wysokości ul. Rumiankowej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania w szczególności Umultowa, Naramowic, Piątkowa, Radojewa, którzy poruszają się rowerami jako środkiem komunikacji lub rekreacyjnie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ulica Naramowicka jako oś komunikacyjna północnych osiedli Poznania generuje bardzo duży ruch zarówno rowerowy jak i samochodowy. Obecnie dość wąska ulica nie zapewnia bezpieczeństwa wszystkim jej użytkownikom. Projekt ma to zmienić i umożliwić bezpieczną podróż w celach rekreacyjnych z Naramowic do Radojewa i dalej do Biedruska oraz poprawić komunikację pomiędzy osiedlami Naramowice, Umultowo w codziennym życiu mieszkańców tych osiedli.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Droga rowerowa o parametrach zapisanych w przepisach prawa pozwoli na poruszanie się rowerem również osobom z niektórymi niepełnosprawnościami. Dostęp do drogi będzie możliwie maksymalnie szeroki.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt i budowa drogi rowerowej 1 900 000
SUMA: 1 900 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 60 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamil Żmijewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Opis projektu nie pozwala na precyzyjne określenie możliwości realizacji zadania. Wnioskodawca nie określił dokładnej lokalizacji projektu (pomimo prób kontaktu). Wstępne rozeznanie możliwości realizacji zadania w kierunku północnym wymagają regulacji stanu terenowo prawnego. Ponadto duży zakres zadania (aż do granic miasta) może sugerować, długookresowe projektowanie oraz wysokie koszty związane z realizacją zadania, znacznie przewyższające możliwości finansowe w ramach PBO. Ponadto w ciągu ul. naramowickiej planowane jest rozpoczęcie w roku 2022 prac prowadzonych przez spółkę Aquanet. Podjęto próbę uzyskania doprecyzowania zakresu zadania poprzez kontakt drogą elektroniczną - bez reakcji ze strony Wnioskodawcy. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Zadanie wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej oraz regulacji stanów prawnych działek, co przekroczy 2 letni okres realizacji zadania - par. 2, ust. 15, ponadto całkowity koszt realizacji projektu przewyższa limity środków określone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - par 1, ust. 12, pkt. 1) oraz par. 2, ust. 16, pkt.3).
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Heilman, Radosław Ciesielski, Damian Koziński
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - nie
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - tak
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 900 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 60 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Informuję, że wskazana inwestycja objęta jest następującymi granicami: - obowiązującym mpzp „Ulica Nowa Naramowicka – część południowa; - projektowanym mpzp „Morasko-Radojewo-Umultowo” część Umultowo – rejon ul. Bożydara w Poznaniu, na terenach 1KD-G i 2KD-G – dróg publicznych klasy głównej. Projekt planu ustala m. in szerokości układu komunikacyjnego w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu oraz lokalizację dwustronnych ścieżek rowerowych; - projektowanym mpzp „Morasko – Radojewo – Umultowo” część Umultowo Zachód w Poznaniu na terenach KD-G – drogi publicznej, klasy głównej dla których projekt planu ustala m. in szerokości układu komunikacyjnego w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu oraz lokalizację ścieżki rowerowej, na terenie KD-Z – drogi publicznej klasy zbiorczej, na którym planowana jest m. in. lokalizacja jezdni oraz ścieżki rowerowej, na terenach KD-L – dróg publicznych klasy lokalnej, na których projekt planu ustala m. in. lokalizację jezdni oraz lokalizację chodnika po jednej stronie jezdni i ścieżki pieszo-rowerowej po drugiej stronie jezdni; - „Morasko – Radojewo – Umultowo” - rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej w Poznaniu na terenie KD-G – drogi publicznej klasy głównej, na którym ustala się m. in. lokalizację co najmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, z dopuszczeniem rezygnacji ze ścieżki rowerowej na odcinkach z jezdnią dodatkową lub pieszo-jezdnią; - obowiązującym mpzp „Morasko-Radojewo-Umultowo” klin zieleni w rejonie ulic Radojewo i Nadwarciańskiej w Poznaniu; - obowiązującym mpzp „Morasko – Radojewo – Umultowo”, część Radojewo Wschód A w Poznaniu. W zakresie terenów dróg publicznych projekty planów ustalają parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu. Dodatkowo informuję, że plany w opracowaniu nie przeszły procedury formalno prawnej i ich ustalenia mogą ulegać zmianom.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uzasadnienie: Inwestycja projektowana jest w większości na terenie dróg publicznych – ul. Naramowickiej, stąd jest ona zgodna z przeznaczeniem terenu określonym w Studium. W części południowej trasa rowerowa przebiegać ma po terenach, dla których obowiązuje mpzp „Ulica Nowa Naramowicka część południowa w Poznaniu” – jest to teren oznaczony symbolem KD-G.1 – ulica klasy głównej, dla której przeznaczeniem dopuszczalnym są m.in. drogi rowerowe (§ 11 ust. 1 pkt 2). Dla terenów w ciągu ulicy Naramowickiej na północ od linii kolejowej aż do ulicy Rumiankowej brak jest obowiązującego mpzp. Inwestycja nie jest sprzeczna ze Studium w zakresie funkcji terenu. Zastrzeżenia: Ulica Naramowicka planowana jest do poszerzenia, stąd należałoby wystąpić do MPU w celu stwierdzenia zgodności budowy trasy rowerowej z planowanym poszerzeniem ulicy Naramowickiej.
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Tracz

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.