Rewitalizacja ogrodu DPS, ul. Ugory 18/20


Kategoria
1 - Nowe Winogrady Północ, Nowe Winogrady Południe, Nowe Winogrady Wschód, Stare Winogrady
Nazwa projektu
Rewitalizacja ogrodu DPS, ul. Ugory 18/20
Skrócony opis projektu
Renowacja pergoli, płotu, koszy, naprawa pozbruku i studzienek.
Opis projektu
"Rewitalizacja" ogrodu DPS, ul. Ugory 18/20 w Poznaniu:

1) Renowacja pergoli, ławek, płotu i koszy na śmieci,
2) Wymiana pozbruku, studzienek, uporządkowanie skarpy i drzewostanu,
3) Oświetlenie , lampy solarne, zasianie trawy, klomb z kwiatami. Fontanna, oczko wodne,
4) Taras, pergole, ławki,
5) Skarpa - herby Poznania, klubów sportowych, Lecha Poznania, Warty i innych,
6) Ścieżka sensoryczna z tablicą kredową, ścieżkami tematycznymi, miejsce do gry kulami - piasek,
7) Przy strzelnicy tablica upamiętniająca Bractwo Kurkowe z ich historią powstania i działalności,
8) Zasadzenie nowych drzew i krzewów, ziół i kwiatów silnie pachnących,
9) Oczko wodne z kolorową fontanną,
10) Nacisk na sensoryczność ogrodu, dostępność seniorom naszego domu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ugory - Park Szeląg

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

jw.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy DPS
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park ten w dużej części jest zarośnięty, alejki z pozbrukiem są wybrzuszone przez korzenie, pergole. altany odrapane zarośnięte skarpą zawaloną obciętymi gałęziami i zarośnięte krzakami. Nieprzystosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Jeżeli będzie zrewitalizowany to będzie wykorzystywany przez mieszkańców niepełnosprawnych w najszerszym zakresie
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1) Renowacja pergoli, ławek, płotu i koszy na śmieci 18 000
2. Wymiana pozbruku i studzienek 200 000
3. Uporządkowanie drzewostanu, skarpy i ogrodu 10 000
Oświetlenie, lampy solarne, zasianie trawy, ławki 10 000
Zasianie trawy, klomb z kwiatami, oczko wodne 10 000
Wytyczenie ścieżek sensorycznych, zasadzenie kwiatów, ziół, tablice inf. dla osób niewidzących 117 000
SUMA: 365 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 109 500
Dodatkowe załączniki
Zgoda zarządcy Dokument_2021-07-16_130758.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Mirosław Żurawski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd DPS, brak zgody zarządcy, konieczna opinia MPU.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do poddania w głosowaniu PBO2022. Realizacja wymaga zastosowania rozwiązań określonych w dokumencie: "Standardy dostępności dla Miasta Poznania."
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Dorota Potejko, Klaudia Tomczak- Łątkowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 365 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 109 500 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 109 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Zakres wnioskowanej inwestycji znajduje się na obszarze, dla którego opracowywany jest mpzp „Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak” w Poznaniu. Na obecnym etapie procedury planistycznej działki nr 97/84 oraz 96, ark. 28, obr. 52, na których zlokalizowane są obiekty i ogród Domu Pomocy Społecznej znajdują się na terenie oznaczonym symbolem U tj. teren zabudowy usługowej. Dla terenu U plan ustala m.in.: • lokalizację budynków usługowych; • powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż 30%; • powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej nie mniejszą niż 50%. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się m.in.: dopuszczenie lokalizacji: • tablic informacyjnych, • plenerowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, boisk, placów zabaw i wybiegów dla zwierząt, • urządzeń budowlanych, • ciągów pieszych, pieszo-rowerowych lub rowerowych innych niż ustalone na rysunku planu oraz dojść i dojazdów. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się m.in.: • zagospodarowanie zielenią wszystkich powierzchni wolnych od utwardzenia; • zachowanie i uzupełnienie istniejących zadrzewień, a w przypadku kolizji z planowaną i istniejącą infrastrukturą techniczną, układem drogowym lub zabudową, dopuszczenie ich przesadzenia lub usunięcia i wprowadzenia nowych nasadzeń; • dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń służących do retencji lub zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się m.in.: • zachowanie ukształtowania terenu w oznaczonej na rysunku planu strefie pozostałości strzelnicy i schronów przeciwlotniczych; • na terenie 1KD-D oraz KD-G zachowanie szpaleru starodrzewu, z dopuszczeniem jego uzupełnienia. Ponieważ projekt planu „Rejon ulic Szelągowskiej i Wilczak” nie przeszedł procedury formalno-prawnej jego ustalenia mogą ulec zmianom. Pozostałe kwestie określone w projekcie „Rewitalizacji” Ogrodu DPS, u. Ugory 18/20” nie są regulowane i określane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w zakresie kwestii regulowanych przez mpzp zgłoszony projekt nie stoi w sprzeczności z projektem miejscowego planu.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt znakomicie spełnia oczekiwania mieszkańców DPS-u i wzbogaca istniejące zasoby zieleni i zwiększa komfort zamieszkiwania. Efekty projektu stanowią istotny element ochrony środowiska, podnoszenia jakości powietrza i zwalczania smogu oraz poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców Winograd.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Janczewski - Przewodniczący Zarządu
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.