Przedszkolne ogrody i boiska sercem blokowiska


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Przedszkolne ogrody i boiska sercem blokowiska
Skrócony opis projektu
Modernizacja ogrodów przedszkolnych : wzbogacenie o nowe urządzenia zabawowe oraz boiska wielofunkcyjne.
Opis projektu
Celem projektu jest modernizacja ogrodów w trzech przedszkolach znajdujących się na Ratajach: Przedszkola nr 114 i Przedszkola nr 124 na osiedlu Bohaterów II Wojny Światowej oraz Przedszkola nr 119 na osiedlu Piastowskim. W Przedszkolu nr 114 i 124 projekt zakłada wykonanie boisk wielofunkcyjnych do gry w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę o wymiarach 10x20m² wraz z wyposażeniem. Boiska będą wykonane z bezpiecznej wylewanej nawierzchni poliuretanowej, która zminimalizuje ryzyko urazów i zamortyzuje upadki. Będzie odporna na warunki atmosferyczne. W Przedszkolu nr 114 wokół boiska zostanie zamontowanych 6 ławek oraz altanka dla dzieci. Teren boiska zostanie osłonięty od parkingu i ulicy poprzez nasadzenie krzewów. Na pozostałej części ogrodu powstanie ścieżka ziemna, kuchnia błotna, hamaki, huśtawki gniazda. W Przedszkolu nr 124 ogród zostanie doposażony w nowe urządzenia zabawowe z bezpieczną nawierzchnią. Zostanie zamontowany zestaw sprawnościowy dla dzieci, huśtawka oraz bramki do gry w piłkę nożną. Celem projektu w Przedszkolu nr 119 jest wzbogacenie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe oraz stworzenie strefy edukacyjnej dla dzieci. Pod wszystkimi urządzeniami zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa chroniąca dzieci przed urazami.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

os. Bohaterów II Wojny Światowej, os. Piastowskie

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ogrody przedszkolne
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, rodzice, dziadkowie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Udoskonalenie pod względem bezpieczeństwa terenu zabaw dla dzieci.
2. Rozwijanie sprawności fizycznej naszych wychowanków.
3. Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci.
4. Budowanie relacji opartych na wzajemnej współpracy i zaufaniu.
5. Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
6. Uatrakcyjnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu a nauczycielom zwiększenie możliwości kreatywnej pracy z małym dzieckiem.
7. Współpraca pomiędzy ratajskimi przedszkolami – organizacja turniejów, olimpiad sportowych.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Ogrody przedszkolne dostępne dla dzieci uczęszczających do przedszkola i ich rodzin.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Przedszkole nr 114
Boisko wielofunkcyjne 110 000zł.
Hamaki Lars Laj, huśtawki z powierzchnią amortyzującą 21 760zł.
Kuchnia błotna 12 500zł.
Altanka z wyposażeniem 25 000zł.
Ścieżka ziemna 24 240zł.
Ławki dla dzieci 4 660zł.
Zakup i sadzenie krzewów 1840zł.

Przedszkole nr 124
Urządzenia zabawowe 14 000zł.
Boisko wielofunkcyjne 121 000zł.
Bezpieczna nawierzchnia pod urządzenia zabawowe 30 000zł.
Zestaw sprawnościowy 20 000zł.
Huśtawka 8 000zł.
2 bramki 7 000zł.


Przedszkole nr 119
Zestawy zabawowe o konstrukcji metalowej 60 000zł.
Strefa edukacyjna 12 000zł.
Bezpieczna nawierzchnia pod urządzenia zabawowe 109 900zł.
Urządzenia zabawowe wolnostojące 18 100zł.
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
stan obecny P114 P114.jpg
stan obecny P124 P124.jpg
stan obecny P119 P119.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Gierwazik
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 15 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowano pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.