Rozwijamy skrzydła dla 38.Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego


Kategoria
6 - Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola
Nazwa projektu
Rozwijamy skrzydła dla 38.Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada kontynuację prac remontowych: remont auli, sal lekcyjnych, korytarzy, łazienek i pomieszczeń pracy.
Opis projektu
Celem projektu jest dostosowanie warunków i funkcji budynku do potrzeb uczniów XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego. Stan poszczególnych pomieszczeń daleko odbiega od współczesnych standardów nauki i pracy.
Dzięki staraniom społeczności szkoły wspieranej przez mieszkańców naszego osiedla, Radę Osiedla Sołacz, Centrum Inicjatyw Lokalnych - CIL Sołacz oraz inne osoby i organizacje, przy udziale środków pozyskanych z Budżetu Obywatelskiego w 2021 roku, remont części pomieszczeń udało się już przeprowadzić, jednakże potrzeby nadal pozostają ogromne.
Zakres planowanych prac:
- odnowienie pomieszczeń szkolnych wraz z wymianą instalacji wewnętrznych i wymianą drzwi
- kompleksowy remont pozostałych łazienek
- kompleksowy remont i wyposażenie auli szkolnej
- dostosowanie sceny auli do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
W procesie edukacji, ze względu na dwujęzyczność szkoły, zakładamy współpracę z placówkami zagranicznymi (wymiany, konferencje, warsztaty, itp.). Niezbędnym czynnikiem nawiązania takiej współpracy jest posiadanie odpowiednich warunków lokalowych, co zostanie osiągnięte dzięki przeprowadzeniu ww. prac remontowych. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na wizerunek szkoły, która jest chętnie wybierana przez absolwentów.
Inwestycja ta przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności naszej dzielnicy i przyniesie pożytek wielu pokoleniom młodych poznaniaków, którzy będą się tutaj kształcić.
W wyniku zaplanowanych prac modernizacyjnych, szkoła stanie się też bardziej przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami.
Powyższy opis dopełniają załączone wizualizacje oczekiwanego rezultatu remontu (zdjęcia mają charakter poglądowy)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Drzymały 4/6, 60-613 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Budynek XXXVIII Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Społeczność szkolna (uczniowie, partnerzy międzynarodowi, rodzice, grono pedagogiczne, pracownicy, goście, wykładowcy uczelni patronackich), Rada Osiedla Sołacz, mieszkańcy dzielnicy (zajęcia dla seniorów, spotkania organizowane przez mieszkańców, obsługa wyborów), stowarzyszenia i inne organizacje społeczne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest zapewnienie uczniom Liceum dobrych i bezpiecznych warunków nauki i rozwoju oraz społeczności lokalnej przyjaznego miejsca do spotkań i realizacji innych celów, poprzez wykonanie II etapu prac remontowych budynku. Szkoła nie jest w stanie sama sfinansować tak dużej inwestycji.
Jako autorka projektu, w imieniu wszystkich rodziców, uważam, że należy wspomóc tak doświadczoną i renomowaną placówkę (wcześniej - dwujęzyczne Gimnazjum nr 58 przy ulicy Małoszyńskiej w Poznaniu). Jej uczniowie z pewnością zasługują na godne warunki sprzyjające wychowaniu, rozwojowi i edukacji.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - wejście na scenę w auli.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace projektowe + nadzór
42 000
Prace remontowe w budynku szkoły 558 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Izabela Michalczyk
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd XXXVIII LO, brak zgody zarządcy, potrzebna opinia MPU.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 23.07.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Zarząd Osiedla Sołacz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.