Dzikie zwierzęta - współmieszkańcy, nie intruzi


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Dzikie zwierzęta - współmieszkańcy, nie intruzi
Skrócony opis projektu
Postawmy na każdym osiedlu tablice informacyjne, dotyczące dzikich zwierząt i postępowania w ich obecności.
Opis projektu
W ramach projektu planujemy zamonotować na obszarze całego miasta tablice edukacyjne, zawierające informacje na temat obecności dzikich zwierząt w mieście - szczególnie dzików. Tablice mają przedstawiać zarówno przyczyny tej obecności, którą jest głównie postępująca urbanizacja i wycinka lasów, jak i przede wszystkim edukować na temat tego jak postępować w obecności dzikich zwierząt, jakich czynności nie wykonywać, a jakie podejmować. Chcemy ograniczyć skalę strachu jaki obecnie wywołuje fakt coraz większej ilości dzików mieście oraz wykształcić wśród społeczeństwa poczucie, że zwierzęta stają się nierozłącznym elementem miejskiego ekosystemu i nie jest to powód do niepokoju.

Tablice znajdą się przede wszystkim na obszarach zielonych, takich jak parki, osiedlowe skwery zieleni czy miejskie lasy, gdzie najczęściej spotkać można dzikie zwierzęta. Treść, która się na nich znajdzie, powstanie w konsultacji z ekspertami i przyrodnikami, zajmującymi się tematyką dzikich zwierząt oraz ich behawiorem, tak aby informacje przekazywane mieszkańcom były w pełni rzetelne i zgodne z faktami oraz wiedzą naukową, jednocześnie jednak dbając o prosty i jasny przekaz, dostępny dla każdego mieszkańca Poznania.
Tablice poza przekazem tekstowym zawierać będą plansze graficzne - ze zdjęciami, piktogramami oraz QR kodami, tak aby w jak najszerszy i najbardziej zróżnicowany sposób przekazać zarówno poznaniakom, jak i turystom, że dzikie zwierzęta nie są intruzami i nie są groźne - jeśli tylko umiemy żyć z nimi w zgodzie. Ważne jest, aby forma tablic była różnorodna, co dodatkowo przykuje uwagę ludzi i zachęci do zapoznania się z informacjami oraz, aby materiał z którego zostaną wykonane był trwały (metal, tworzywo sztuczne). Dobrą praktyką będzie zamieszczanie przynajmniej części informacji w języku angielskim i w alfabecie Braille’a. Ostateczna treść tablic zostanie skonsultowana z Zespołem ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane.

Wierzymy, że wspólnie możemy uczynić przestrzeń Poznania przyjazną również dla dzikich zwierząt!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar całego miasta

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szczególnie tereny zielone, osiedla, gdzie pojawiają się dzikie zwierzęta. Ostateczna lokalizacja tablic zostanie ustalona z Zakładem Lasów Poznańskich.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Poznania, którzy dzięki niemu będą mogli rozszerzyć swoją wiedzę na temat dzikich zwierząt w mieście oraz tego, jak postępować w ich obecności. Projekt szczególnie kierujemy do osób, którym zależy na dobru zwierząt i przyrody w mieście.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rozbudowa aglomeracji miejskiej oraz kurczące się obszary naturalnych lasów sprawiają, że coraz więcej dzikich zwierząt szuka schronienia w mieście. To nie tylko dziki, ale również lisy, zające oraz inne zwierzęta. Ich obecność, szczególnie dzików, niejednokrotnie budzi wśród ludzi nieuzasadniony lęk i pytanie, co robić w momencie spotkania z dzikim zwierzęciem. Odzwierciedla to też liczba zgłoszeń tego typu sytuacji straży miejskiej - sięgająca ponad 2500 w roku 2020. Jednocześnie brakuje dróg edukacji mieszkańców, dzięki czemu można by ograniczyć skalę problemu. Toteż tablice informacyjne przedstawiające informacje takie jak zachowania których należy unikać w obecności dzikich zwierząt, czy przyczyny ich obecności w mieście, jednocześnie pokazujące zwierzęta jako obecnie już nierozłączną część ekosystemu miejskiego i pełnoprawnych jego mieszkańców, mogłyby przyczynić się do zbudowania społecznej świadomości i ograniczenia skali niepotrzebnego popłochu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Tablice informacyjne ustawione zostaną tak, aby w żaden sposób nie utrudniać poruszania się osobom niepełnosprawnym, ale jednocześnie tak, aby miały one do nich pełny dostęp.
Zawierać będą przekaz obrazowany w różnorodnych formach - tekstowo, graficznie, przy pomocy QR kodów, odnoszących do informacji wirtualnej, gdzie indywidualnie dostosować można wielkość obrazu, czy głośność dźwięku. Planujemy również chociaż część informacji zamieścić w alfabecie Braille’a, tak aby dostępne były one dla osób niewidomych i słabo widzących.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zaprojektowanie treści tablic informacyjnych, w tym części w alfabecie Braille'a oraz QR kodów i strony informacyjnej, do której będą odnosić 15 000
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych w lasach komunalnych m. Poznania oraz na terenach zieleni administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, położonych w peryferyjnych częściach miasta - z trwałego materiału (metal; tworzywa sztuczne) 700 000
SUMA: 715 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Malwina Malinowska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji po jego modyfikacji, w szczególności w części dotyczącej wszystkich treści rozpowszechnianych przy pomocy tablic i stron w sieci internetowej (do których przekierowują kody QR), które obligatoryjnie muszą być zatwierdzone przez Zespół ds. działań profilaktycznych Miasta Poznania wobec zagrożeń bezpieczeństwa ludzi spowodowanych migracją dzików na tereny zurbanizowane w skład którego wchodzi szerokie grono specjalistów i społeczników z zakresu psychologii, łowiectwa, weterynarii, leśnictwa, zarządzania kryzysowego i służb prewencyjnych. Tablice informacyjne mają także zostać zlokalizowane na terenach zieleni administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, położonych w peryferyjnych częściach miasta - z trwałego materiału (metal; tworzywa sztuczne). Prowadzenie działań edukacyjnych jest priorytetem dla miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 715 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 715 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Gospodarki Komunalnej
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział gospodarki komunalnej pozytywnie rekomenduje powyższy projekt. Właściwy do zaopiniowania jest także ZZM i ZLP w zakresie możliwości lokalizacji tablic na swoich terenach
  Zespół Obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Aleksandra Disterheft i Agata Chęcińska w dniu 15.06.2021 r
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt wpisuje się koncepcję wprowadzenia elementu zapobiegania w procesie usuwania zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi ze strony dzikich zwierząt wolno żyjacych
  Zespół Obradował w składzie: Marcin Rzepecki Maciej Kubiak Tomasz Siudziński

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.