Dębiecki Ogród Zimowy - Sala Zielona


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Dębiecki Ogród Zimowy - Sala Zielona
Skrócony opis projektu
Stworzenie ogrodu zimowego o charakterze edukacyjno-zabawowym z możliwością udostępnienia społeczności lokalnej.
Opis projektu
W istniejącym budynku będącym częścią Przedszkola 112, w którym historycznie znajdowała się Mini Palmiarnia z roślinami i zwierzętami popularnie zwana Salą Zieloną, planujemy stworzyć Dębiecki Ogród Zimowy.
Projekt odtworzenia Sali Zielonej zakłada:
- powstanie przestrzeni integrującej środowiska przedszkolne i szkolne
- stworzenie strefy do podjęcia aktywności mieszkańców, przede wszystkim seniorów, miejsca łączącego pokolenia
- utworzenie miejsca integracji społeczności Dębca - skupionej wokół lokalnych instytucji
i nieformalnych grup działania m. in.: DPS Słoneczna Przystań, Pracownia Kuniec-Dębiec, społeczność zrzeszona wokół Zielonej Grupy, Stowarzyszenie Żurawinka.
Dębiecki Ogród Zimowy będzie miejscem edukacji przyrodniczej opartej na doświadczeniach, obserwacji i czynnym poznawaniu przyrody. Miejscem wielodyscyplinarnej, holistycznej edukacji z możliwością rozwoju sfer emocjonalnych i społecznych. Osoby przebywające blisko natury stają się opiekuńcze wrażliwe, empatyczne, obowiązkowe, systematyczne w działaniu, wyciszone, a uczestnicząc w spotkaniach w grupie uczą się współdziałania, odpowiedzialności, zależności i otwartości na drugiego człowieka.
Odnowiona Sala Zielona będzie stanowić alternatywą przestrzeń spędzania czasu pośród zieleni – szczególnie w okresie pojawiającego się smogu i niskich temperatur. Planowane
są nasadzenia roślin pnących, okrywowych i soliterów w tym również o właściwościach antysmogowych. Proponowany projekt jest zgodny ze strategią projektowania NBS (rozwiązanie oparte o naturę) i myślenia w skali lokalnej o szeroko rozumianym zjawisku Globalnego Ocieplenia Klimatu.
Na potrzeby powstania projektu, przeprowadzono konsultacje i warsztaty organizowane przy współpracy z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania. Ich celem było poznanie i zdobycie wiedzy o realnych potrzebach potencjalnych użytkowników.
Zdiagnozowane potrzeby środowiska uwzględniono w projekcie. Na podstawie wniosków
i rekomendacji z przeprowadzonych spotkań, powstał projekt koncepcyjny Sali Zielonej.
Punktem wyjściowym do realizacji projektu jest konieczność przywrócenia budynku
do użytku: prace budowlane, instalacyjne, montaż paneli fotowoltaicznych na dachu.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Osinowa 14a

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Poznań - Dębiec ul. Osinowa 14
Potencjalni odbiorcy projektu
- Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 84, Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 41, Przedszkole nr 65, Przedszkole nr 81, Przedszkole nr 112, Przedszkole nr 188
- DPS Słoneczna Przystań
- Pracownia Kuniec-Dębiec, Stowarzyszenie Żurawinka
- społeczność Dębca skupiona wokół nieformalnych grup działania
- mieszkańcy dzielnicy, przede wszystkim seniorzy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu Dębiecki Ogród Zimowy jest odtworzenie Sali Zielonej umożliwiającej wzbogacenie oferty edukacji przyrodniczej, powstanie całorocznej przestrzeni integrującej społeczności przedszkolne i szkolne i środowisko lokalne.
Powstała przestrzeń będzie służyła różnym aktywnościom:
- organizacji wykładów, wystaw, koncertów, debat o Dębcu i uroczystości wynikających
z kalendarza np. spotkania świąteczne
- organizacji warsztatów, prezentacji hobby i umiejętności organizowanych w formie spotkań np. pokaz rękodzieła, degustacja sąsiedzkich wypieków, warsztaty sadzenia roślin, kiermasze wymiany roślin i sadzonek, kiermasz wymiany książek, warsztat nalewki, warsztaty zapraw i przygotowania do zimy, kiermasz wymiany ubrań,
- prezentacji dobrych praktyk związanych z Zero Waste i projektami ekologicznymi,
np. uprawa roślin antysmogowych
- organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży Kampusu szkół i przedszkoli Dębieckich
- relaksowi i odpoczynkowi wśród przyrody z możliwością uprawy ogródka warzywnego
i kwietnego.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Budynek ma dwa niezależne wejścia od frontu i od strony ogrodu, co umożliwia jego dostępność niezależnie od godzin pracy przedszkola np. popołudniami i w soboty. Dzięki temu zwiększy się dostępność w użytkowaniu Dębieckiego Ogrodu Zimowego
o społeczność lokalną niezrzeszoną i zrzeszoną wokół lokalnych grup i stowarzyszeń.
W projekcie przewidujemy dostosowanie architektury do potrzeb osób niepełnosprawnych - wejście z poziomu gruntu i toalety. Stworzy to możliwość przyjęcia grup z DPS i ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachu. 50 000
Prace rozbiórkowe i wyburzenia, kompleksowy remont dachu (izolacja, system zbierania deszczówki), remont podłogi, ścian, wymiana stolarki okiennej i wymiana świetlików, malowanie, tynkowanie, szlifowanie mozaiki i okładzin na ścianach 280 000
Budowa antresoli i pomieszczeń technicznych 35 000
Wymiana instalacji grzewczej (ogrzewanie podłogowe), wymiana systemu wentylacji, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, system filtracji wody i uzdatniania (podlewanie roślin) 185 000
Projekt budowlany i wykonawczy (architekt, instalator, konstruktor, elektryk) 50 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 70 000
Dodatkowe załączniki
Zdjęcia archiwalne zdj_cia archiwalne.pdf
Wizualizacja 1 97.jpg
Wizualizacja 2 101.jpg
Wizualizacja 3 99.jpg
Wizualizacja 4 100.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Ewa Torłop
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd Zespołu Szkolno-Przedszkolny nr 2, brak zgody zarządcy terenu.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 70 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ZIELONY DĘBIEC
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Izabela Bajbak, Anna Bartz-Ciesielska, Róża Dahlke, Mateusz Hoppe, Krzysztof Kempski, Anna Kmiećkowiak, Robert Mielcarek, Zuzanna Poprawka, Tomasz Przybył, Piotr Ratajczak, Piotr Szczepaniak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.