Sport i rekreacja na 5 plus


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Sport i rekreacja na 5 plus
Skrócony opis projektu
Modernizacja boiska sportowego oraz organizacja strefy gier i zabaw podwórkowych
Opis projektu
Celem projektu jest zwiększenie potencjału sportowo-rekreacyjnego szkoły oraz rozszerzenie infrastruktury sportowej Miasta Poznania dostępnej społeczności lokalnej, i nie tylko, w ciągu całego roku z wyłączeniem czasu zajęć dydaktycznych.
Założeniem projektu jest modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 18 w Poznaniu o wymiarach 40x20 m oraz organizacja strefy gier i zabaw podwórkowych. Projekt zawiera przygotowanie i ogrodzenie terenu boiska, adaptację sztucznej nawierzchni trawiastej oraz zakup między innymi: stojaków rowerowych, koszy do koszykówki, bramek, piłkochwytów itp. W strefie gier i zabaw planowana jest wymiana nawierzchni (40x35 m = 1400 m2) oraz przygotowanie miasteczka rowerowego i gier podwórkowych oznaczonych na odnowionej nawierzchni. Dodatkowo planuje się wymianę balustrady oddzielającej płytę boiska szkolnego od fosy biegnącej wokół szkoły.
Projekt zakłada wykorzystanie boiska i strefy gier do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów SP18, a także indywidualnych oraz grupowych treningów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z lokalnej społeczności

Głównym celem tej inicjatywy jest budowa bezpiecznego miejsca do uprawiania sportów dla uczniów szkoły i okolicznych mieszkańców, a także nawiązywania więzi społecznych przy wspólnej zabawie. Wszystkie w/w obiekty będą ogólnodostępne i bezpłatne.

Projekt był konsultowany z Radami Osiedli Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeczypospolitej i uzyskał pozytywną opinię.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Os. Armii Krajowej 100

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren przy SP18 w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszyscy okoliczni mieszkańcy niezależnie od wieku, płci i sytuacji materialnej: uczniowie SP18, dzieci, młodzież i dorośli z lokalnej społeczność. Boisko będzie również udostępniane współpracującym ze Szkołą klubom sportowym, przedsiębiorstwom oraz osobom prywatnym.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Przy Szkole Podstawowej nr 18 brakuje wysokiej klasy obiektu sportowego i miejsc rekreacji dla dzieci i młodzieży. Wskazana lokalizacja jest miejscem atrakcyjnym ze względu na swoje położenie. Dzięki temu projektowi będzie możliwość prowadzenia turniejów i zawodów zespołowych i indywidualnych. Zwiększenie atrakcyjności nawierzchni wokół Szkoły poprzez namalowane gry chodnikowe i miasteczko rowerowe przyczyni się do wzrostu aktywności dzieci i młodzieży i zachęci je do prozdrowotnego spędzania czasu. Dzięki realizacji tego projektu bezpośredni rozwinie się również potencjał sportowy Szkoły Podstawowej nr 18 w Poznaniu, między innymi poprzez możliwość organizacji turniejów i innych wydarzeń sportowych na nowym profesjonalnym obiekcie.
Głównym założeniem projektu jest zbudowanie profesjonalnej bazy sportowej, a przede wszystkim powrót po trudnym dla wszystkich czasie pandemii do aktywnego, zdrowego trybu życia dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego, ponieważ jest dostępny dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie i nie posiada barier architektonicznych dla osób z ograniczona funkcją ruchową.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem 175 000
Strefa gier i zabaw (miasteczko rowerowe, gry chodnikowe) 45 000
Zakup wyposażenia sportowego boiska 50 000
Wymiana balustrady oddzielającej płytę boiska szkolnego od fosy biegnącej wokół szkoły 40 000
Wymiana nawierzchni pod strefą gier i zabaw (40x35 m = 1400 m2) /koszt robocizny wraz z materiałem i obrzeżami/
270 000
SUMA: 580 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 25 000
Dodatkowe załączniki
Opinia Rad Osiedlowych Osiedle M_odych - opinia.pdf
Akceptacja pomysłu - SP18 SP18--akceptacja pomys_u.pdf
Schemat inwestycji SPORT I REKREACJA NA 5+.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Konrad J. Waluś
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 18
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 25 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 580 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt zaopiniowano pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Artur Świątkowski, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.