SP80-kolorowy plac dla dzieciaków Raszyna


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
SP80-kolorowy plac dla dzieciaków Raszyna
Skrócony opis projektu
Przebudowa placu zabaw, uporządkowanie, nowe tereny zielone, zmiana nawierzchni boiska, postawienie bramek, piłkochwytów, ogrodzenia.
Opis projektu
W ramach zgłoszonego projektu zamierzamy:
1. Przebudować istniejący plac, uporządkować i uzyskać nowe tereny zielone oraz zmienić nawierzchnię i wymienić wyeksploatowane urządzenia do zabawy i rekreacji. Na placu będą umieszczone urządzenia adresowane do różnych grup wiekowych.
2. Dokonać korekty kształtu placu zabaw oraz budowy nowych chodników i ławek. Obecna forma opłotowania stwarza zagrożenie dla użytkowników i elementami wsporczymi mocno ogranicza użytkowanie placu. Projekt zakłada montaż nowego ogrodzenia.
3. Zwiększyć bezpieczeństwo gry w piłkę nożną młodszych uczniów, zmieniając nawierzchnię, stawiając bramki wraz ogrodzeniem. Mini boisko to wyjście naprzeciw oczekiwaniom dzieci z klas 1-4, które użytkują nieutwardzone miejsce dla potrzeb gry w piłkę. Teren ten będzie utwardzony w formie sztucznej trawy i ogrodzony pełnym płotem. Od strony płotu graniczącego z osiedlem Raszyn w celu ograniczenia lotu piłki zostaną zamontowane piłkochwyty.
4. Zrekultywować trawniki, dokonać nowych nasadzeń krzewów izolacyjnych, zadbać o istniejącą zieleń.
5. Na fragmencie asfaltowego boiska wybudować „zieloną oazę” z drzewem, trawą i kilkupoziomowymi ławkami. Będzie to idealne miejsce do prowadzenia lekcji na zewnątrz jak również odpoczynku i relaksu w zacienionym miejscu.
6. Zmodernizowć teren okalający śmietnik, zadbać o otaczającą go zieleń, posadzić nowe drzewa.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulice: Pogodna, Kłuszyńska, Raszyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szkoła Podstawowa nr 80 im. K. Makuszyńskiego, 60-137 Poznań, ul. Pogodna 84
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są uczniowie szkoły, dzieci z oddziału przedszkolnego, okoliczni mieszkańcy z rodzinami oraz dzieci z pobliskiego przedszkola znajdującego się na sąsiedniej ulicy, które dysponuje skromnym placem zabaw. Plac zabaw, mini boisko służyć będą podczas zajęć opiekuńczo- wychowawczych, z Trenerem Osiedlowym i wychowania fizycznego. Będą doskonałym miejscem do spędzania przerw.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecny plac zabaw wraz z okalającym chodnikiem i ławkami oraz urządzenia znajdujące się na nim, uległy dużemu zniszczeniu. Stan nawierzchni, mocowania elementów konstrukcyjnych oraz przegniłe elementy urządzeń stwarzają niebezpieczeństwo dla uczniów. Praktycznie nie nadają się do użytku. Niektóre wyeksploatowane urządzenia ze względów bezpieczeństwa musiały zostać rozebrane. Dzieci podczas słonecznej pogody spędzają czas w zadrzewionej części placu, nie korzystają z wyasfaltowanej nawierzchni dziedzińca, która jest bardzo zniszczona i nasłoneczniona. Stąd pomysł stworzenia na jego środku zielonej oazy. Zamierzamy zburzyć istniejący bardzo nieestetyczny śmietnik i poszerzyć strefę zieloną ze stolikami i siedziskami dla dzieci, które w czasie korzystania ze świetlicy mogłyby odrabiać lekcje, bądź bawić się. Można by w tym miejscu przeprowadzać żywe lekcje przyrody, bądź inne zajęcia. Chłopcy z klas 1-4 często grają w piłkę nożną. Na dużych boiskach są lekcje wf, bądź grają starsi koledzy, więc boisko dla młodszych jest niezbędne. Obecna opłotowanie jest niebezpieczne.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zakłada rów­ność szans i brak ­dy­skry­mi­na­cji, dostęp­ność dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ściami. Plac zabaw będzie się znajdować na równej powierzchni. Podłoże będzie wysypane zrębkami, które będą stanowiły amortyzację w przypadku upadku. Ławki będą z dogodnym dojściem, a ich kształt będzie umożliwiał wygodne korzystanie. Nasadzenia roślinne będą chroniły przed nasłonecznieniem oraz będą stanowiły azyl. Zlikwidowane zostaną elementy wsporcze, które stanowią obecnie duże niebezpieczeństwo podczas biegania. Stoliki i siedziska dla dzieci, będą umożliwiały korzystanie podczas lekcji oraz zajęć w świetlicy. Dzieci będą mogłyby odrabiać lekcje, bądź bawić się.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenia zabawowe- 172 200zł
Boisko z bramkami- 159900 zł+ ogrodzenie- 55 350zł
Podbudowa- 147 600 zł
Zieleń- 12 300 zł
Prace budowlane- 12 300zł
Ławki- 30 750 zł
590 400
SUMA: 590 400
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
obecny plac zabw Obecny stan placu zabaw- zdj_cia.pdf
projekt nowego placu zabaw Projekt nowego placu zabaw- zdj_cia wizualizacji.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Lidia Matyja
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd SP 80, brak zgody zarządcy
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 400 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Większość z 13 radnych, którzy pochylili się nad projektami uznała, że należy opiniować pozytywnie wszystkie inicjatywy obywatelskie powstające poza budżetem rady osiedla, gdyż PBO stanowi narzędzie realizacji naszych potrzeb w ocenie każdego z mieszkańców ocenianych przez każdego z mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: W głosowaniu udział wzięli radni Rady Osiedla: Karczyński Jakub, Klak-Nowakowa Justyna, Korpal Maria, Łopiński Piotr, Maćkowiak Monika, Meissner-Statkiewicz Wanda, Nowak Włodzimierz, Preiss Elżbieta, Preiss Mirosław, Sasiak-Patkowska Anna, Sokołowski Wojciech, Wróblewski Jerzy, Wudarski Tomasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.