Bajkowa Strefa Sportu i Rekreacji


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Bajkowa Strefa Sportu i Rekreacji
Skrócony opis projektu
Budowa boiska wielofunkcyjnego,bulodromu,siłowni zewnętrznej i strefy workout celem poprawy zdrowia mieszkańców poprzez aktywność fizyczną.
Opis projektu
W samym środku Osiedla Ławica proponuję budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 40x20 m. z bezpiecznej nawierzchni tartanowej,służącej do gry w piłkę ręczną,nożną i koszykówkę ( dwa boiska poprzeczne ), budowę bulodromu oraz dwóch stref do ćwiczeń - siłowni zewnętrznej oraz strefy workout. Wszystkie w/w obiekty będą ogólnodostępne i bezpłatne .Projekt zakłada wykorzystanie ich do indywidualnych oraz grupowych treningów oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla wszystkich okolicznych mieszkańców,jak również do ćwiczeń z trenerami ze Sportowego Fyrtla . Głównym celem jest stworzenie miejsca realizacji potrzeb sportowych i rekreacyjnych mieszkańców i nawiązywanie więzi sąsiedzkich i społecznych przy wspólnej zabawie.Projekt był konsultowany z Radą Osiedla Ławica i uzyskał bardzo pozytywną opinię oraz zapewnienie wsparcia.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

H.Modrzejewskiej,część działki 3/92 o pw.13.455m2,obręb Ławica,ark.14

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Osiedle Ławica
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Ławicy niezależnie od wieku- dzieci,młodzież,dorośli i seniorzy,płci i sytuacji materialnej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Osiedlu Ławica bardzo brakuje obiektów sportowych,rekreacyjnych,kulturalnych dlatego mój projekt ma na celu aktywizację lokalnej społeczności w tak różnych aspektach jak zdrowie -poprzez sport i kulturę fizyczną,oraz wspólne rodzinne spędzanie wolnego czasu.Głównym założeniem projektu jest stworzenie bazy do aktywnego ,zdrowego trybu życia dzieci ,młodzieży,dorosłych i seniorów.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego,ponieważ jest dostępny dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie i nie posiada żadnych barier architektonicznych dla osób z ograniczona funkcją ruchową.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem- 380 000
Siłownia zewnętrzna z urządzeniami- 120 000
Strefa workout (drabinki i drążki ) - 88 000
Bulodrom - 12 000


600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Zgoda PBO 2.pdf
Zgoda PBO 3.pdf
Zgoda PBO 4.pdf
Mapa PBO 5.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Maciej Ciborski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: WGN informuje iż działka 38/14/3/92 nie istnieje - uległa podziałowi. WGN pozytywnie opiniuje projekt w zakresie części działki 3/114, która przeznaczona jest w mpzp pod usługi spotu i rekreacji. W zakresie zgodności z mpzp winien wypowiedzieć się WUiA.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku przyczyni się do zwiększenia i uatrakcyjnienia bazy rekreacyjnej na terenie Osiedla Ławica. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie została przekazana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Osiedlu Ławica do korzystania. Wnioskodawca mailem z 23.07.2021 r. zaakceptował sugestię Wydziału dotyczącą weryfikacji wniosku pod kątem rozplanowania obiektów na terenie działki, zgodnie z wytycznymi zawartymi w mpzp. Zaakceptował też konieczność wykonania dokumentacji projektowej, ustawienie tablic regulaminowych streetworkout i boiska oraz ustawienie koszy i ławek. Realizacja zadania nastąpi do wysokości posiadanych środków. Wybudowana infrastruktura utrzymywana będzie ze środków Osiedla Ławica.
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Rekomendacja pozytywna z uwagami Uwagi Projekt przewidziany jest do realizacji na działce nr 3/114, ark. 14, obr. Ławica. Na terenie obowiązuje mpzp dla obszaru „ŁAWICA 1”. Realizacja inwestycji w zakresie funkcji nie jest sprzeczna z przeznaczeniem terenu określonym w planie miejscowym (tereny 1UO oraz 1US), jednak ostatecznej oceny zgodności z planem miejscowym można byłoby dokonać dopiero dysponując konkretnym projektem zamierzenia inwestycyjnego. Projektodawca bardzo ogólnie wskazał lokalizację boiska, strefy workout i siłowni zewnętrznej a także bulodromu, ponadto wymiary boiska na rysunku nie zgadzają się z wymiarami wskazanymi w opisie projektu Lokalizacja boiska prawdopodobnie musiałaby zostać zmieniona tak, aby znaleźć się w północnej części terenu 1UO lub w południowej części działki na terenie US1 (aktualnie projektodawca wskazał centralną część terenu 1UO). Nie wyklucza się możliwości realizacji inwestycji po uszczegółowieniu i dostosowaniu projektu do zapisów planu.
  Zespół Obradował w składzie: Wojciech Tracz

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest ważnym elementem tworzenia dla wszystkich mieszkańców Osiedla Ławica lokalnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Ciborski, Joanna Jabłońska, Urszula Kobiałka, Małgorzata Krokowska-Paluszak, Włodzimierz Mocydlarz, Bartosz Paupa, Teresa Sochoń, Wiesława Sprada, Anna Stawska.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.