#otWarta strefa aktywności dla Poznania


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
#otWarta strefa aktywności dla Poznania
Skrócony opis projektu
Stacjonarne, wielofunkcyjne boisko sportowo-rekreacyjne przeznaczone dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz zawodników po amputacjach kończyn.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie strefy integrującej przede wszystkim społeczność lokalną Wildy, ale również mieszkańców innych dzielnic. Podstawowym założeniem jest stworzenie małego obiektu piłkarskiego zarządzanego przez sekcję piłkarską Warty Poznań i przeznaczonego w swojej funkcji jako obiektu treningowego dla osób po amputacjach kończyn, ale jednocześnie maksymalnie otwartego i dostępnego dla wszystkich, głównie najmłodszych miłośników sportu.

Niemal w centrum Poznania istnieje już strefa sportu i rekreacji - pływalnie, lodowisko, park, stadion piłkarski z boiskami. Klub Warta Poznań kieruje swoją ofertę do mieszkańców (np. akademia piłkarska - dzieci i młodzież; amp futbol - osoby po amputacjach kończyn), otwiera się na społeczność skupioną wokół klubu (rodzice dzieci z Akademii, seniorzy), a także na mieszkańców z szeroko pojętej okolicy.

Przewidywane jest aktywne moderowanie aktywności ze strony klubu, tak aby strefa była maksymalnie wykorzystywana. Wybrane aktywności:
• treningi sekcji amp - aktywizacja osób z niepełnosprawnościami i integracja ze społecznością,
• sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży – np. zajęcia w okresie wakacyjnym,
• cykliczne sesje jogi dla każdego lub ćwiczenia sportowe,
• cykliczne spotkania seniorów („mecze chodzone, porady dot. aktywności i zdrowego stylu życia),
• spotkania z piłkarzami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

projekt przewidziany do realizacji na terenie kompleksu Chwiałka, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako: obręb Wilda, arkusz mapy 09, działka nr 4/20,

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

na części pomiędzy lodowiskiem Chwiałka (ul. o. M. Żelazka 1) a halą sportową C (ul. J. Spychalskiego 38)
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby po amputacjach kończyn. Mieszkańcy Wildy i okolicznych osiedli. Dzieci i młodzież, adepci trenujący w akademii piłkarskiej Warty Poznań, seniorzy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
• integrowanie różnych środowisk i propagowanie wartości sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego (wolontariat, przeciwdziałanie wykluczeniom, integrowanie grup społecznych, postawy ekologiczne),
• udostępnienie atrakcyjnie zlokalizowanej przestrzeni,
• generowanie inicjatyw społecznych skupionych wokół aktywności sportowych,
• dotarcie z atrakcyjną ofertą klubu Warta Poznań (aktywność fizyczna, rozwijanie talentów),
• wsparcie osób z ryzykiem wykluczenia - osoby starsze, niepełnosprawni),
• podniesienie jakości i estetyki oraz udostępnienie terenu miejskiego w atrakcyjnej lokalizacji, uporządkowanie terenu w ścisłym centrum miasta,
• uzupełnienie i uatrakcyjnienie oferty wypoczynkowo-rekreacyjnej okolicy.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt w swoim założeniu zakłada OTWARTOŚĆ jako istotny aspekt integrowania różnych grup społecznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
• 295 tys. zł brutto boiska GolBox S FIT&FUN o wym. 12 x 20,0m wraz z kosztami podbudowy, drenażu, krawężników, fundamentowania pod konstrukcję boiska i nawierzchni z trawy syntetycznej. W podanej cenie zawarte są wszystkie koszty, czyli także: koszty transportu, montażu oraz koszt projektu i nadzoru budowlanego wraz z koordynacją realizacji inwestycji.
• 119 tys. zł - niwelacja terenu,
• 36 tys. zł - odwodnienie terenu,
• 40 tys. zł - ogrodzenie,
• 80 tys. zł - oświetlenie,
• 30 tys. zł - piłkochwyty.
600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 75 000
Dodatkowe załączniki
wizualizacja boisk wizualizacja.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jaroslaw Żubka
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, powierzenie POSiR. _____________________________________________ notatka GP 23.08: Po zmianie lokalizacji treść rekomendacji jest następująca: Nieruchomość stanowi własność Miasta Poznania i znajduje się w trwałym zarządzie Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 75 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 75 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Uchwała nr XXVII/148/III/2021 Rady Osiedla Wilda z dnia 15 września 2021 r.
  Zespół Obradował w składzie: Katarzyna Błaszczyk, Dorota Bonk-Hammermeister, Piotr Gładysiak, Halina Górecka, Karolina Górska, Jędrzej Krauze, Katarzyna Napierała, Marek Pluta, Wojciech Przybylski, Małgorzata Przygórska, Roman Sidorski, Zofia Strańczyk
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.