Rewitalizacja terenu przyszkolnego SP 82


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Rewitalizacja terenu przyszkolnego SP 82
Skrócony opis projektu
Kompleksowa rewitalizacja terenu przy SP82 zakłada budowę naturalnego ogrodu przyszkolnego oraz infrastruktury sportowo- rekreacyjnej.
Opis projektu
Kompleksowa rewitalizacja terenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 82 zakłada wykonanie poszczególnych stref:

1. Innowacyjny w skali Poznania naturalny ogród przyszkolny na powierzchni 500 m2:
- elementy wchodzące w skład ogrodu to: ogrody deszczowe, łąka, ścieżki ziemne, pagórek, szałas z żywej wikliny, labirynt z krzewów, ścieżka z pni i kłód drzew oraz meble ogrodowe (ławki, stoły).
Ponadto koncepcja ogrodu zakłada:
- wykorzystanie strefy sportowej w zakresie gromadzenia i retencjonowania wód opadowych z terenu boisk sportowych i części budynku szkoły,
- projektowanie zieleni pod kątem zacienienia (obniżenie temperatury), oraz roślin odpornych na niedobory wody w okresie suszy,
- odszczelnienie powierzchni utwardzonych, stosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych,
- rozwiązania dla bytowania w ogrodzie małych zwierząt: budki i poidełka dla ptaków, hotele dla owadów, domki dla jeży, schrony dla jaszczurek, niepodlegające koszeniu pasy łąki kwietnej,
- naturalny ogród przyszkolny stanowi również strefę edukacji- wprowadzenie rozwiązań opartych na przyrodzie, dzięki którym dzieci, młodzież i mieszkańcy będą mogli badać i obserwować zjawiska przyrodnicze.
- zaaranżowanie elementów i rozwiązań naturalnego ogrodu przyszkolnego na strefę zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym- sensoryczne elementy zabawowe, zielona infrastruktura i rozwiązania oparte na przyrodzie.

2. Strefa sportowa:
- budowa: boisk wielofunkcyjnych do koszykówki i siatkówki, do piłki nożnej z nadaną funkcją retencyjną, siłowni zewnętrznej, bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.
- montaż piłkochwytów, siedzisk, oświetlenia.
Strefa sportowa wykorzystywana będzie przez uczniów w trakcie zajęć szkolnych w celu realizowania podstawy programowej, oraz w czasie pozalekcyjnym do rozwijania zainteresowań. Infrastrukturę sportową można również wykorzystać do organizacji zawodów międzyszkolnych.

Szkoła dysponuje już projektem i wizualizacją aranżacji boiska szkolnego.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Krakowska 10

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko szkoły Podstawowej nr 82
Potencjalni odbiorcy projektu
- Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 82 w czasie lekcji i w czasie wolnym od zajęć,
- mieszkańcy Poznania, spędzający czas wolny w Śródmieściu,
- seniorzy, rodzice z dziećmi w wieku przedszkolnym,
- turyści korzystający z atrakcji w Centrum Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rewitalizacja terenu przyszkolnego Szkoły Podstawowej nr 82 doskonale wpisuje się w realizowany przez władze miasta Zintegrowany Program Odnowy i Rozwoju Śródmieścia Poznania.
Obecnie okolicznym mieszkańcom, w tym dzieciom, młodzieży i seniorom, brakuje bezpiecznego i estetycznego miejsca spotkań. Boisko jest w złym stanie technicznym- nawierzchnia popękana, obiekty sportowe zużyte i zdewastowane. Pomimo starań i bieżących napraw nie zachęca do przebywania.
Wykorzystanie potencjału miejsca jakim jest boisko szkolne i stworzenie warunków komfortowych do przebywania sprzyja integracji lokalnej społeczności.
Ponadto projekt zakłada wykonanie naturalnego ogrodu przyszkolnego, zmieniając oblicze tego terenu w sposób przyjazny środowisku. Przyczyni się to bezpośrednio do poprawy jakości powietrza, niwelując negatywny wpływ niskiej emisji pyłów i szkodliwych gazów a roślinność ogrodu zaprojektowana zostanie pod kątem zacienienia, obniżając temperaturę. Koncepcja zakłada również wykorzystanie wody deszczowej w melioracji ogrodu, co w obecnych stanach niedoboru wody jest bardzo pożądanym rozwiązaniem. Względy ekologiczne są kluczowe dla poprawy warunków zamieszkania we naszym miescie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Boisko szkolne jest terenem otwartym, dostępnym dla wszystkich mieszkańców.
Projekt nie przewiduje barier architektonicznych, które uniemożliwiłyby korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Część I:
- budowa boisk: wielofunkcyjnego i do piłki nożnej z nadaną funkcją retencji,
- budowa infrastruktury lekkoatletycznej,
- montaż piłkochwytów, siedzisk, oświetlenia,
- zieleń i ścieżki strefy sportowej.
1 383 125
Część II:
- utworzenie ogrodu deszczowego w pojemniku,
- montaż zbiornika na deszczówkę,
- rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych,
- stworzenie zielonych stref rekreacyjnych,
- wykonanie nasadzeń zielenią, w tym strefy bioróżnorodności "Dziki Zakątek",
- stworzenie schronu antysmogowego, elementów edukacji ekologicznej
352 862
SUMA: 1 735 987
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 200 000
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja boiska boisko.jpeg
Wizualizacja ogródka przyszkolnego ogr_dek.jpeg
Wizualizacja strefy rekreacji strefa rekreacji.jpeg
Stan obecny Sp82-2.jpg
Oświadczenie Dyrektora Szkoły O_wiadczenie Dyrektora Szko_y.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Agnieszka Staniewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, w trwałym zarządzie Szkoły Podstawowej nr 82, elementy zgłoszenia znajdują się w Programie małej retencji AQUANET
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 1 735 987 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 200 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 735 987 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Tomasz Dworek, Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak, Michał Kondella, Lidia Koralewska, Włodzimierz Marciniak, Małgorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, Andrzej Rataj, Wiesław Werner, Alicja Wilak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.