Zielone przystanki


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Zielone przystanki
Skrócony opis projektu
‘Zielone przystanki’ to więcej zieleni w Poznaniu w miejscach oczekiwania na środek transportu.
Opis projektu
W celu rozwoju zielonej infrastruktury w Poznaniu projekt proponuje utworzenie zielonych, kwiecistych przystanków autobusowych lub tramwajowych.

‘Zielony Przystanek’ wprowadzi zieleń tam, gdzie jej brakuje - w miejscach oczekiwania na środek transportu i uprzyjemni oczekiwanie na autobus lub tramwaj oraz wprowadzi dodatkowa zieleń w ruchliwej części miasta. Idea projektu polega na budowie wiat przystankowych pełnych zieleni: otoczonych trawą, obsadzonych sukulentami, kwiatami i innymi roślinami. Po dachu i ścianach przystanków będą pięły się ozdobne kwiaty i pnącza.

‘Zielony Przystanek’ nie tylko upiękni i zazieleni nasze miasto, poprawi jakość powietrza, da wytchnienie od upałów ale również wpłynie korzystnie na nasze zdrowie. 1 m2 powierzchni liści produkuje ok 1 kg czystego tlenu na rok. ‘Zielony Przystanek’ może więc wyprodukować nawet 10 kg tlenu. Dodatkowo, gromadzona i odparowywana woda opadowa poprawia mikroklimat, wilgotność i jakość powietrza, zmniejszy ilość pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń, na które narażeni są pasażerowie oczekujący na transport w ruchliwej części miasta. Zieleń i miejscowa retencja wody opadowej w Zielonym Przystanku również obniży temperaturę i ograniczy tzw. miejską wyspę ciepła.

Zielone przystanki powinny pojawić się zarówno na przystankach w ścisłym centrum - szczególnie narażonym na wysoki poziom pyłów, spalin, smogu, ale również w lokalizacjach, skąd mieszkańcy rozpoczynają codzienną drogę do pracy, czy szkoły.

Konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji. Projekt mógłby obejmować co drugi co trzeci przystanek jak się nie da każdego.

Jeśli chodzi o rośliny budujące ściany przez cały rok to jest to do uzgodnienia - należy można by podpatrzeć rozwiązania i wyciągnąć wnioski z podobnych inicjatyw już zrealizowanych np w Krakowie czy Zielonej Górze.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

W miarę możliwości na linii autobusowej 163 Górczyn ↔ Garbary; lub 169, Os. Kopernika ↔ Os. Sobieskiego; lub 191, Os. Kopernika ↔ Os. Sobieskiego.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tam gdzie to będzie możliwe.
Potencjalni odbiorcy projektu
Poznaniacy, Wielkopolanie, wszyscy korzystający z środków publicznego transportu : dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
'Zielony przystanek' zapewni więcej zieleni, wpłynie pozytywnie na jakość powietrza, umili oczekiwanie na środek transportu i poprawi estetykę okolicy. Celem projektu jest stworzenie prawdziwej zielonej wizytówki Poznania.


Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
'Zielony przystanek' to projekt dla wszystkich korzystających z środków publicznego transportu : dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób z niepełnosprawnością.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wstępne wyliczenie wedle dostępnych informacji to koszt 200 000 zł od przystanku.
Wnioskuje się o maksymalną sumę dostępną w ramach Zielonego Budżetu: 2 000 000 zł
2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Aleksandra Garlinska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie polegające na ustawianiu i utrzymywaniu wiat przystankowych realizują Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., a nie jednostki miejskie. Wiaty są finansowane z budżetu spółki a nie z budżetu miasta. Tym samym nie mogą być finansowane z PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Bandosz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - nie
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 995 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska popiera ideę tworzenia zielonych, kwiecistych przystanków autobusowych lub tramwajowych. Niestety zadanie polegające na ustawianiu i utrzymywaniu wiat przystankowych realizują Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., a nie jednostki miejskie. Wiaty są finansowane z budżetu spółki a nie z budżetu miasta. W związku z powyższym realizacja zadania nie może być finansowana z budżetu przypisanego do PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.