Nasz zielony Plac Wolności


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Nasz zielony Plac Wolności
Skrócony opis projektu
Rewitalizacja Placu Wolności – stworzenie zielonej przestrzeni wraz z ofertą rekreacyjno-edukacyjno- kulturalną.
Opis projektu
Pragniemy, aby w sercu miasta powstało miejsce tętniące życiem, rozrywką i kulturą, gdzie mieszkańcy mogliby odpocząć, spotkać się i spędzić przyjemnie czas. Projekt zakłada stworzenie zielonej przestrzeni w centrum miasta z małą architekturą, której niesformalizowany charakter oraz możliwość różnorodnych aranżacji pozwoli na wielofunkcyjne wykorzystanie otwartej przestrzeni między fontanną a drzewami przy Arkadii. Łącząc te dwie formy chcemy wypełnić plac różnorodną zielenią, ograniczając rozmiar wyspy ciepła stworzonej przez betonową nawierzchnię. Zieleń nie tylko poprawi odbiór tego miejsca, ale również wpłynie pozytywnie na mikroklimat, zatrzymując na placu wodę deszczową i dając zacienienie w upalne dni.
Projekt zakłada funkcjonalny podział pl. Wolności na strefę wypoczynkową i gastronomiczną, jednocześnie dając możliwość aranżacji przestrzeni pod konkretne wydarzenia kulturalne, społeczne i sportowe. Dzięki temu plac Wolności mógłby tętnić życiem i dawać wytchnienie dla każdego od rana do wieczora. Jest to szczególnie istotne przy zbliżających się pracach remontowo - rewitalizacyjnych, które wyłączą z użytkowania Stary Rynek.
Zieleń to bardzo ważna cześć założenia projektowego - stworzymy strefę rekreacyjną pod „zielonymi parasolami”, plac wypełniony zostanie donicami z pnączami oraz z łąką kwietną tworząc w ten sposób wyjątkowy mikroklimat, w którym mieszkańcy będą mogli odpocząć na leżakach, hamakach i siedziskach. W tej zielonej strefie zadbamy również o ofertę rekreacyjną i edukacyjno – kulturalną, która umożliwi wypoczynek, a także przyjemne i kreatywne spędzenie czasu w samym centrum miasta. Będą zatem koncerty, spektakle, spotkania i warsztaty dotyczące ekologii, ale także rozmaite zajęcia ruchowe i warsztaty dla dużych i małych oraz zajęcia dedykowane seniorom, wydarzenia integracyjne i edukacyjne. Ważnym założeniem projektu jest współtworzenie - ma to być miejsce, w którym mieszkańcy mogą nie tylko odpocząć czy skorzystać z gotowych propozycji, ale stworzyć własne wydarzenie służące lokalnej społeczności.
Zmieńmy razem Plac Wolności! Niech stanie się zielonym miejscem, które żyje i cieszy, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Niech to będzie nasz PLAC WOLNOŚCI!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Wolności

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Płyta Placu Wolności
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania oraz turyści. W powstałej zielonej strefie każdy mieszkaniec będzie mógł przyjemnie spędzić czas i wziąć udział w lokalnych inicjatywach i wydarzeniach. Będzie to także miejsce otwarte na realizacje działań organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji oraz inicjatyw oddolnych mieszkańców, którzy będą współdzielić przestrzeń nowego Placu Wolności.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, które zostały określone w tzw. diagnozie społeczności lokalnej i mapie zasobów i potrzeb przygotowanej w ramach programu Centrum Inicjatyw Lokalnych. Wyraźnie widać, że mieszkańcy potrzebują przestrzeni, w której będą mogli spędzić czas wolny w sposób przyjemny i kreatywny, gdzie będą wypoczywać lub brać udział w wydarzeniach rekreacyjno-edukacyjno-kulturalnych, ale także realizować swoje projekty oddolne.
Wielokrotnie podkreśla się także duży, ale niewykorzystany potencjał miejsca, jakim jest w większości niedostępny latem przez żar plac Wolności. Sprawia to, że powierzchnia ta jest niezagospodarowana i martwa w kontekście wydarzeń dla mieszkańców. Ważnym argumentem jest także fakt, iż wkrótce rozpocznie się remont Starego Rynku, który nie będzie mógł przez długi czas służyć mieszkańcom. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez zarządcę terenu, Estradę Poznańską.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt przewiduje udział wszystkich mieszkańców, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Przestrzeń ma być ogólnodostępna i bez barier architektonicznych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zieleń wraz z nasadzeniem (pnącza wieloletnie tworzące "zielony parasol", byliny, trawy, łąki kwietne) 600 000
Koszty projektu, infrastruktury i technologii małej architektury (całość zabudowy w tym m.in. sanitariaty dostosowane do osób z niepełnosprawnościami wraz z serwisem oraz sprzęt) 515 000
koszty działań edukacyjnych (z naciskiem na ekologię), artystycznych, rekreacyjnych, społecznych, lokalnych - program, koszty obsługi, prawa autorskie. 497 000
Koszty ochrony (stała ochrona obiektu i dodatkowa na czas wydarzeń) 308 000
Usługi promocyjno - reklamowe 80 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 300 000
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Estrady Poznańskiej Rekomendacja Estrady Pozna_skiej.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Paweł Liszkowski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Opinia pozytywna, niezbędna opinia Wydziału Kultury oraz Estrady Poznańskiej - najemcy płyty Placu Wolności.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Bożena Urbaniak i Bartosz Wein w dniu 02.07.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kultury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Wydział Kultury, uzyskał także odrębną pisemną rekomendację ze strony Estrady Poznańskiej (zarządcy terenu). Projekt spełnia cele i założenia dotyczące przede wszystkim kulturalnego zagospodarowania Placu Wolności, który zakłada miejsce otwarte i przyjazne mieszkańcom, którzy będą mogli skorzystać z oferty kulturalno-edukacyjnej. Dodatkowym argumentem jest stworzenie przestrzeni stanowiącej alternatywę podczas prac remontowych i rewitalizacyjnych, które niebawem rozpoczną się na płycie Starego Rynku w Poznaniu. W razie realizacji projektu wymagana będzie konsultacja z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi w aspekcie realizowanego Programu Centrum - etapy: 2.2, 2.3 i związanych z tym potencjalnych ograniczeń infrastrukturalnych dotyczących prac budowlanych.
  Zespół Obradował w składzie: Justyna Makowska - Dyrektor Wydziału Kultury, Małgorzata Kempa - Dyrektor Estrady Poznańskiej, Bartosz Antoniewicz - pracownik Wydziału Kultury.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - tak
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - tak
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania, który m.in. dąży do zwiększania powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Tomasz Dworek, Agnieszka Hoffmann, Magdalena Ignaszak, Michał Kondella, Lidia Koralewska, Włodzimierz Marciniak, Małgorzata Osińska, Marcin Pilarczyk, Andrzej Rataj, Wiesław Werner, Alicja Wilak
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.