Ogród przechodni


Kategoria
10 - Świerczewo, Wilda, Zielony Dębiec
Nazwa projektu
Ogród przechodni
Skrócony opis projektu
Ogród przechodni to naturalistyczny klin zieleni, który służy integracji mieszkańców, aktywnemu wypoczynkowi i relaksowi.
Opis projektu
Naturalny klin zieleni powstały na skutek przedłużenia ulic Sucharskiego i Przybylskiego stanowi drogę do szkoły/sklepu/przystanku autobusowego okolicznych mieszkańców oraz miejsce spacerów. Jego główną ideą jest poprowadzić uczestników przestrzeni w sposób ciekawszy niż dotychczas. Służy do tego ścieżka biegnąca przez ogród wzbogacona o różne miejsca aktywności. Wzdłuż ścieżki zlokalizowane zostały trzy strefy.

Pierwsza strefa od ulicy Burszty wyposażona została w ścieżkę sensoryczną, gdzie można chodząc boso rozpoznawać różne faktury. Wśród drzew rozwieszono hamaki, gdzie można odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków. Po przeciwnej stronie ścieżki-przestrzeń do gry w szachy i tenisa stołowego.

Druga strefa wyposażona została w miejski regał, gdzie można wymieniać się książkami. Naprzeciwko miejsce z podestem drewnianym na dwóch poziomach wysokości, gdzie dzieci mogą robić występy, bawić się. Do podestu prowadzą niskie pachołki drewniane po których można się wspinać.

Trzecia strefa to przestrzeń ogrodu społecznego z miejscem zarówno na wypoczynek w cieniu jak i pracy na podwyższonych grządkach. Stanowią je donice wypełnione ziołami i warzywami. Co ważne kształt donic dostosowany jest do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mogą być tu prowadzone różnego rodzaju zajęcia edukacyjne, warsztaty. Po przeciwnej stronie ścieżki znajdują się stojaki dla rowerów.

Uzupełnieniem trzech stref jest plaża miejska, łąka kwietna a także pagórki porośnięte trawą, żywa architektura- tipi i tunele wykonane z wierzby wiciowej.

W projekcie zaproponowano rozwiązania naturalne (drewniane konstrukcje), ekologiczne, oczyszczające glebę i powietrze (wierzba wiciowa), przyjazne owadom (łąki), przepuszczalne nawierzchnie. Jest to korzystne także pod względem niskich kosztów późniejszego utrzymania terenu. Dobrano zieleń niewymagającą zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych (m.in. derenie, pęcherznice, róże okrywowe). Zastosowanie łąki kwietnej także ogranicza ilość koszenia terenu w ciągu roku. Projekt ma na celu otwarcie tej przestrzeni na potrzeby mieszkańców, jakimi są możliwość wspólnego spędzania czasu, spotkań młodzieży, spacerów edukacyjnych, integrację grup społecznych. Projekt jest zgodnie z zasadami PBO umieszczony na gruntach Miasta Poznania, nie koliduje też z dokumentami planistycznymi.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

zieleni powstały na skutek przedłużenia ulic Sucharskiego i Przybylskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

w pobliżu ogrodów działkowych Górczynka
Potencjalni odbiorcy projektu
uczniowie Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolny nr 3
mieszkańcy Świerczewa ale i całego Poznania
osoby starsze szukające wypoczynku, kontaktu z innymi
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
rodzice z dziećmi w wózkach (łatwość poruszania ze względu na utwardzoną nawierzchnię)
grupy warsztatowe
grupy terapeutyczne
hortiterapeuci z podopiecznymi
Uzasadnienie dla realizacji projektu
PrzeCHOdni- to znaczy taki gdzie można przejść bez atrakcji wyłącznie obserwując otoczenia lub też z nich choć częściowo skorzystać w drodze do.... ( szkoły, na autobus, na spacer czy do sklepu).
Celem realizacji projektu Ogrodu PrzeCHOniego jest stworzenie miejsca integracji społeczności lokalnej w obszarze niewykorzystywanego do tej pory zielonego klina. Teren ten w związku z bliskością szkoły stałby się miejscem licznych zajęć edukacyjnych na dworze. Dzieci wracające ze szkoły do domu miałyby szanse odprężyć się, spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Ogród ten jest wyjątkowy ze względu na naturalistyczne rozwiązania (przepuszczalne nawierzchnie, drewniane konstrukcje, wierzbowe tipi, łąka). Brakuje w okolicy miejsca zagospodarowanego a jednak naturalnego, gdzie nie korzysta się z plastikowych urządzeń zabawowych. Zaproponowane urządzenia pobudzają do kreatywności, nawiązywania kontaktów. Poznań coraz częściej stawia na naturalne zabaw, dba o zachowanie bioróżnorodności, dlatego też ten projekt idealnie wpisuje się w politykę miasta.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego gdyż dostosowany został do różnych grup społecznych, osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną. Mogą z niego korzystać:
-dzieci w drodze do/ze szkoły (drabinki, tipi, podest drewniany na występny, pachołki do wspinaczki, pagórki, zjeżdżalnie
-dorośli (plaża, ogród z ziołami i warzywami, stół do ping-ponga)
-starsi (miejskie regał, stół szachowy, liczne ławeczki)
-osoby objęte terapią sensoryczną, ruchową, hortiterapią (ścieżka zmysłów, ogród warzywny-ziołowy, podwyższone rabaty, liczne nasadzenia różnorodnych roślin)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
oczyszczenie, wyrównanie terenu i wywóz odpadów 60 000
nasadzenia zieleni, siew trawnika i wykonanie pagórków, łąki 80 000
wykonanie ścieżki-nawierzchnia wodoprzepuszczalna 240 000
elementy wyposażenia, mała architektura typu ławki, kosze, stojaki na rowery 100 000
pomiar geodezyjny i dokumentacja wykonawcza 20 000
SUMA: 500 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 100 000
Dodatkowe załączniki
projekt za_cznik nr 1 tablica z projektem.pdf
zdjęcia terenu za_cznik nr 2 zdj_cia terenu.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Joanna Szymczak
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Opinia pozytywna dla projektu z zastrzeżeniem ostatecznego przeznaczenia w mpzp. W przypadku przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową - wówczas opinia negatywna dla nieruchomości o ozn. 60/13/3/48. Notatka GP. 20.08: Po otrzymaniu pozytywnej opinii MPU przedekretowano na ZZM (WKiOś).
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 23.07.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się przede wszystkim w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Poznania, który m.in. dąży do zwiększania powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Realizacja projektu przez ZZM możliwa jest po powierzeniu bądź przekazaniu w trwały zarząd wskazanej we wniosku lokalizacji.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 100 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 100 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W sprawie zgłoszonego do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022 projektu określonego jako Ogród przeCHOdni informuję, że zakres wnioskowanej inwestycji znajduje się na obszarze, dla którego opracowywany jest mpzp „Świerczewo – część B” w Poznaniu. Na obecnym etapie procedury planistycznej, zgodnie z załącznikiem graficznym, wskazana lokalizacja ogrodu, w części obejmującej działkę nr 3/48, ark. 13, obr. Dębiec, znajduje się w na terenie oznaczonym symbolem 2ZP/US, tj. teren zieleni urządzonej lub teren sportu i rekreacji (brak ustaleń tekstowych ze względu na wczesny etap prac), przy czym fragment wzdłuż północnej granicy znajduje się w liniach rozgraniczających planowanej drogi publicznej 7KD-D, łączącej ulice Sucharskiego i Głogową, a wschodni narożnik to niewielki teren infrastruktury technicznej elektroenergetyki E. Natomiast część obejmująca działkę nr 25/5, ark. 22, obr. Dębiec, znajduje się na terenie oznaczonym symbolem ZD, tj. teren ogrodu działkowego (z kolei w Studium cały obszar wnioskowanego „ogrodu przeCHOdniego” jest oznaczony jako teren ZD). W związku z powyższym ewentualne urządzenie ogrodu – po uwzględnieniu docelowego układu komunikacyjnego i infrastruktury technicznej – jest zgodne z założeniami projektu mpzp w zakresie terenu ZP/US. Dodatkowo informuję, że projekt mpzp znajduje się na wczesnym etapie procedowania (przed opiniowaniem wewnętrznym), dlatego jego ustalenia mogą ulec zmianie.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Oledzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚWIERCZEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni biorący udział w głosowaniu nad Uchwała nrXXIII/87/III/2021 RADY OSIEDLA ŚWIERCZEWO z dnia 16 września 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.