Poprawa bezpieczeństwa strażaków GRS Poznań


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Poprawa bezpieczeństwa strażaków GRS Poznań
Skrócony opis projektu
Zakup środków ochrony indywidualnej, celem poprawy bezpieczeństwa i umiejętności podczas działań ratowniczych w rejonie.
Opis projektu
Poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie mobilność podczas działań strażaków z GRS Poznań. W tym celu proponuje zakup sprzętu ochrony indywidulanej. Proponowane środki to ubrania wiatrochronne, lekkie hełmy , plecaki transportowe, sprzęt medyczny, sprzęt do ratownictwa z wykorzystaniem technik linowych, sprzęt do ratownictwa i ochrony indywidualnej podczas działań powodziowych, sprzęt logistyczny taki jak kanistry do transportu i przechowywania wody pitnej , namioty oraz odbiorniki systemu GPS. Ponadto przeszkolenie członków w specjalistycznych technikach ratowniczych takich jak , ratownictwo wysokościowe, ratownictwo na wodach szybko płynących, topografii, pozyskiwania, opracowywania i wykorzystywania danych z systemu GPS oraz z map do efektywnego prowadzenia poszukiwań w terenie otwartym, a także ich właściwego dokumentowania etc.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Osiedle Ławica

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

ul. Stefanii Wojtulanis - Karpińskiej 7
Potencjalni odbiorcy projektu
Strażacy GRS Poznań, mieszkańcy rejonu
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W dobie zmieniającego się klimatu i licznych katastrof naturalnych jak i spowodowanych czynnikiem ludzkim dostrzegam potrzebę działania lekkich i mobilnych grup OSP wspierających jednostki PSP w terenie zurbanizowanym. To ochotnicy – sąsiedzi będą i już wpierają lokalną społeczność podczas powodzi , wichur , pandemii, rozległych katastrof budowlanych . Jako lekkie zespoły ratownicze są w stanie dotrzeć do każdego potrzebującego dostarczając wodę, udzielając pomocy przedmedycznej , czy wykonując podstawowe czynności ratownicze, dystrybuować podstawowe produkty . W ramach małych ojczyzn są doskonałym uzupełnieniem systemu KSR-G i OC na terenie naszej dzielnicy i nie tylko. GRS niejednokrotnie dała się poznać jako prężnie działająca jednostka szczególnie przy poszukiwaniu osób zaginionych na terenie całego kraju , a także jako wsparcie dla SGPR Poznań podczas katastrof budowlanych. Będąc lepiej wyposażone i wyszkolone zapewnią skuteczniejszą pomoc mieszkańcom rejonu, którzy znajdą się w potrzebie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: NIE
Dotyczy ratowników-ochotników Grupy Ratownictwa Specjalistycznego Poznań.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Środki ochrony indywidulanej i wyposażenie osobiste oraz sprzęt ratowniczy 200 000
Sprzęt logistyczny 50 000
Szkolenia i kursy 40 000
Motocykl kros z wyposażeniem dla motocyklisty 30 000
Nanodron do poszukiwań podczas zdarzeń i katastrof 50 000
Oznakowanie PBO 1 000
SUMA: 371 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie GRS Poznań o_wiadczenie GRS OSP POZNA_.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Jakub Bielewicz
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa pozytywnie opiniuje projekt. Zaproponowana kwota powinna być wystarczająca do zrealizowania zadania.
  Zespół Obradował w składzie: Witold Rewers, Marcin Rzepecki, Marcin Michalski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 371 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 371 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.