Więcej Parku w Parku!


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
Więcej Parku w Parku!
Skrócony opis projektu
Projekt zakłada kompleksowe urządzenie niezgospodarowanej części parku im. Ks. T. Kirschke
Opis projektu
Celem projektu jest zagospodarowanie części Parku im. Ks. T. Kirschke (zwanego potocznie Parkiem Nadolnik), od strony ul. Hlonda, poprzez wprowadzenie nowego ciągu ścieżek spacerowych (które połączą teren z już zagospodarowaną częścią parku), montaż elementów małej architektury, wzbogacenie terenu w nową zieleń, przy jednoczesnym zachowania zdecydowanej większości zieleni obecnie istniejącej, utworzenie retencji wodnej w postaci tzw. ogrodu wodnego, a tym samym stworzenie terenu przyjaznego społeczeństwu.
Obszar parku, na którym przewiduje się inwestycje, w obecnym stanie jest terenem niezagospodarowanym bez przypisanych funkcji. Ciągiem pieszym jest obszar z płytami betonowymi, który okala połać trawiasta, liczne drzewa liściaste, a także przedepty.
Co warte podkreślenia, w posiadaniu Zarządu Zieleni Miejskiej znajduje się kompleksowy projekt zagospodarowania wskazanego terenu wraz z kosztorysem robót, sfinansowany w 2020 r. ze środków przekazanych przez Radę Osiedla Główna. Projekt został wykonany zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Poznania, przez co zakłada dostęp dla osób niepełnosprawnych i brak barier architektonicznych.
Główne założenia inwestycji:
- wprowadzenie prostej formy ciągów komunikacyjnych w postaci głównych ścieżek wykonanych z nawierzchni mineralnej oraz bocznych ścieżek wykonanych w ekokraty, wodoprzepuszczalnych w pełni przyjaznych dla środowiska naturalnego;
- wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek, koszy na śmieci oraz podajnika worków na psie odchody;
- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej (liczne, młode drzewa liściaste w bardzo dobrym stanie), uzupełnioną m.in. o niską roślinność, trawy ozdobne i nowe drzewa;
- stworzenie retencji wodnej w postaci tzw. ogrodu wodnego – zagłębienia obszaru, w którym woda opadowa zostanie wyłapana i swobodnie wykorzystana przez roślinność.

Realizacja do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park im. Ks. T. Kirschke - wzdluż ul. Hlonda

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

OBRĘB GŁOWNA, ARK. 09, DZ. NR 12/30, 25, 10/2, ARK. 08, DZ. NR 11/2, 17, 14/2, 18/2, 16/4, 15/2, 2/6
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania w każdy wieku, szukający przyjaznej i naturalnej przestrzeni do spacerów i wypoczynku - teren parku jest ogólnodostępny
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacji projektu umożliwi pełnie wykorzystanie potencjału Parku im. Ks. T. Kirschke - miejsca unikalnego w tej części miasta, które łączy warunki do rekreacji, wypoczynki i zabawy (ścieżki spacerowe, siłownia zewnętrzna, plac zabaw) z naturalnym siedliskiem wielu gatunków zwierząt oraz bytowania roślin (naturalny staw z terenami podmokłymi na terenie parku, rzeka Główna, której koryto przylega do parku i wiele gatunków drzew i krzewów).
Wytyczenie ścieżek spacerowych z naturalnej nawierzchni, wzbogacenie w nowe nasadzenia krzewów, drzew i traw ozdobnych do tej pory niezagospodarowanej części stworzy mieszkańcom przyjazną przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Z kolei retencja wodna umożliwi zagospodarowanie tak cennych wód opadowych i ich wykorzystanie przez roślinność. Co najważniejsze inwestycja w sposób spójny i przemyślany połączy niezagospodarowaną część parku z częścią zagospodarowaną.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wykonana dokumentacja projektowa, znajdująca się w posiadaniu Zarządu Zieleni Miejskiej, została przygotowania zgodnie z tzw. Standardami Dostępności dla Miasta Poznania, przez co poprzez odpowiednie zaprojektowanie, zakłada dostęp dla osób z niepełnosprawnościami i brak barier architektonicznych
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace wymagające zastosowania 23% stawki VAT:
Prace rozbiórkowe płyt betonowych – 15 137,00 zł netto;
Wykonanie prac ziemnych związanych z formowaniem niecki do retencji wodnej – 14 371,00 zł netto;
Wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej – 148 061,00 zł netto;
Wykonanie ścieżek z ekokraty – 71 090,00 zł netto;
Wykonanie nawierzchnia z kostki – pod zabruk elementów małej architektury – 4828,00 zł netto;
Zakup i montaż elementów małej architektury (ławki, kosze, podajnik na woreczki do psich odchodów) - 30 097,00 zł brutto;
Zapewnienie nadzoru nad inwestycją - 9000,00 zł netto
Razem brutto, w zaokrągleniu, po zastosowaniu 23% stawki VAT – 360 000,00 zł
360 000
Prace wymagające zastosowania 8% stawki VAT:
Wykonanie i rekultywacja trawników – 31 676,00 zł netto;
Prace w istniejącym drzewostanie - 3206,00 zł netto;
Wykonanie nasadzeń krzewów – 55 349,00 zł netto;
Wykonanie nasadzeń traw ozdobnych - 3777,00 zł netto;
Wykonania nasadzeń drzew – 17 824,00 zł netto;
Zabezpieczenie istniejących drzew - 20 000,00 zł netto;
Zapewnienie nadzoru inspektora terenów zieleni – 2500,00 zł netto;
Pielęgnacja zieleni w roku wykonania 78 000,00 zł netto;
Razem brutto, w zaokrągleniu po zastosowaniu 8% stawki VAT – 230 000,00 zł
230 000
SUMA: 590 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 150 000
Dodatkowe załączniki
Mapa projektowa 1.2 PZT_Park Kirschke-Arkusz 297x810.pdf
Wizualizacja Wizualizacja 01.jpg
Wizualizacja Wizualizacja 02.jpg
Wizualizacja Wizualizacja 03.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Kamil Matyja
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd ZZM, potrzebna opinia WUiA.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 150 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 590 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 150 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Urbanistyki i Architektury
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wskazany teren objęty jest mpzp „obszar Główna”  w Poznaniu część A oznaczony częściowo symbolem 1K/Z i 2/Z są to tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji i zieleni. Zgodnie z mpzp dla takich terenów – w kontekście planowanej inwestycji dopuszcza się lokalizację budowli sportowych i dojść, dojazdów, dróg pieszych i rowerowych. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: uwzględnienie w projektowanym zagospodarowaniu terenu istniejących drzew oraz nowe nasadzenia drzew i krzewów i zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów, z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz dopuszczenie zagospodarowania wód opadowych na terenach. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: dopuszcza się lokalizację akcentów architektonicznych. W związku z powyższym należy uznać że zakres planowanej inwestycji mieści się w zapisach mpzp. WuiA rekomenduje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Beata Horoszko-Makarska

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Główna na sesji 21 września br. Gaczkowska Agnieszka, Gaczkowski Jacek, Kubiak Ewa, Maciejewski Grzegorz, Taraska Paulina, Taraska Michał, Kaźmierczak Wiesława, Jawgiel Kamil, Troiński Ludwik, Ignaczak Mariusz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.