Aktywni i zdrowi


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Aktywni i zdrowi
Skrócony opis projektu
Program obejmujący zajęcia fizyczne, sportowe, psychomotoryczne, pierwszą pomoc medyczną, konsultacje dietetyczne.
Opis projektu
Projekt zakłada realizacje następujących zadań:
1. Zajęcia fizyczne takie jak: (aerobik, zumba, dance fitness, callanetics, fitness na trampolinach, trening ogólnorozwojowy, trening z elementami samoobrony i sztuk walki, stretching, fitness, gimnastyka, zajęcia taneczne, trening funkcjonalny itp.)- dla mieszkańców od 16 roku życia. (3 x w tygodniu) w 8 domach kultury – 720 zajęć. (720 x 60 min.)
( 8 domów kultury x 30 tygodni x 3 zajęcia tygodniowo)
2. Zajęcia z profilaktyki bólów kręgosłupa - dla mieszkańców od 16 roku życia. (2 x w tygodniu) w 8 domach kultury – 480 zajęć. (480 x 60 min.)
(8 domów kultury x 30 tygodni x 2 zajęcia tygodniowo)
3. Konsultacje dietetyczne dla osób z nadwagą i otyłością - od 16 roku życia. (260 godz. spotkań)
4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - dla dzieci w wieku 5-8 lat. (240 zajęć x 60 min)
5. Zajęcia dla kobiet w różnym wieku oraz kobiet w ciąży o tematyce mięśni dna miednicy – ćwiczenia wspomagające pracę i wydolność mięśni gładkich w tym dna miednicy. (153 zajęć x 60 min.)
6. Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci (240 zajęć x 60 min.)
7. Zajęcia psychomotoryczne dla osób starszych. Ćwiczenia kształtujące pamięć i koordynacje ruchową. (100 zajęć x 60 min.)
8. Zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży, dorosłych i osób starszych (zawał, zator, omdlenia, ukąszenia itp.).(42 zajęcia x 80 min.)
Zajęcia prowadzone będą przez kwalifikowanych instruktorów, trenerów i fizjoterapeutów. Konsultacje dietetyczne prowadzone będą przez specjalistów dietetyków. Zajęcia organizowane będą w 8 Domach Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu w godz. 9-21.
Zajęcia będą organizowane dla kobiet i mężczyzn. Organizator nie przewiduje wprowadzenie górnej granicy wieku.
Forma, intensywność, dobór środków treningowych będą dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczestnika.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ratajskie Osiedla: Piastowskie, Armii Krajowej, Bohaterów II Wojny Światowej, Rzeczypospolitej, Lecha, Czecha, Rusa,Tysiąclecia,Polan,Stare Żegrze,Orła Białego,Rusa,Jagiellońskie, Powstań Narodowych.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Domy Kultury i Placówki Kulturalne Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Poznaniu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu będą osoby mieszkające na terenie Rataj, Chartowa i Żegrza, którzy ukończyli 16 rok życia, dzieci w wieku 5-8 ( dot. zajęć z gimnastyki korekcyjnej), dzieci w wieku 5-11(dot. zajęć sportowych). Organizator nie przewiduje wprowadzenia górnej granicy wieku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt "Aktywni i Zdrowi" jest rozbudowanym programem prozdrowotnym służącym zdrowiu społeczeństwa. Podjęcie aktywności fizycznej w ramach projektu pozwoli aktywnie spędzić czas, korzystnie wpłynie na wzmocnienie układu ruchu, poprawę sylwetki oraz samopoczucie. Zajęcia o charakterze prozdrowotnym(zdrowy kręgosłup, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, zajęcia wzmacniające mięśnie dna miednicy) wpłyną na poprawę postawy ciała, większą koordynację ruchową, pozwolą zwiększyć komfort funkcjonowania w życiu codziennym. Wsparcie psychomotoryczne przyczyni się do wydłużenia okresu autonomii osób starszych.
Konsultacje dietetyczne pozwolą dostrzec dotychczasowe problemy żywieniowe. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób wprowadzić w życie dobre nawyki co będzie skutkować zmniejszeniem masy ciała. Na zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej uczestnicy zdobędą niezbędną wiedzę jak zachować się w sytuacji zagrażającej życiu.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
W zajęciach fizycznych w ramach projektu Aktywni i Zdrowi mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy wykazujący brak przeciwwskazań zdrowotnych. Forma, intensywność, dobór środków treningowych będą dopasowane do indywidualnych potrzeb, możliwości i umiejętności uczestnika.
Osoby niepełnosprawne mogą uczestniczyć w wybranych zajęciach w zależności od stopnia i zakresu ograniczenia funkcjonowania uczestnika.
Miejsca w których odbywać będą się zajęcia są przystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych pod względem infrastruktury.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia:
1 zajęcia (60 min.) –1 933 x 100 zł = 193 300 zł
Pierwsza pomoc przed medyczna:
42 zajęcia (80 min.) – 42 x 250 zł = 10 500 zł
32 warsztaty edukacyjno- ratownicze (60 min.) - 32 x 130 zł = 4 160 zł
16 warsztaty BHP nad wodą 16 x 130 zł = 2080 zł
210 040
Konsultacje dietetyczne
260 godz. x 120 zł. brutto
Ułożenie zaleceń żywieniowych
8 m-cy x 1400zł. brutto
42 400
Wynajem sal w Domach Kultury dla zajęć z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej
42 zajęcia x 80min. x 100zł brutto
4 200
Wynajem sal w Domach Kultury dla konsultacji dietetycznych 260 godz. x 80zł brutto 20 800
Wynajem sal w Domach Kultury dla zajęć sportowych
1933 godz. x 100zł.
193 300
Obsługa księgowa - 10 miesięcy x 1200 zł = 12 000 zł
Wydruk plakatów – 3 600 szt. x 0,60 zł = 1 260 zł.
Wydruk materiałów informacyjnych – 1 500 szt. x 0,40zł. = 600 zł
Stworzenie i prowadzenie fanpage na Facebook - 10 miesięcy x 900 zł = 9 000 zł
Koordynacja projektu - 10 miesięcy x 2 500 zł = 25 000 zł
48 760
SUMA: 519 500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Oświadczenia DK na realizacje zajęć O_wiadczenia AIZ.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Małgorzata Olszewska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Magdalena Pietrusik-Adamska, Joanna Olenderek, Klaudia Tomczak-Łątkowska, Sylwia Błociszewska, Jadwiga Kulikowska, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - nie dotyczy
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 519 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 519 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE RATAJE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt posiada pozytywne opinie wsród mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Marciniak, Wojciech Strzelecki
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.