Antysmogowy mural na Starym Żegrzu


Kategoria
8 - Chartowo, Rataje, Żegrze
Nazwa projektu
Antysmogowy mural na Starym Żegrzu
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest stworzenie antysmogowego i projerzykowego muralu na ścianie Szkoły Podstawowej nr 50
Opis projektu
Celem projektu jest potrzeba zaistnienia w świadomości mieszkańców Rataj ochrony nadzwyczaj pożytecznych ptaków, pogromców komarów, much i meszek - jerzyków, które w wyniku termomodernizacji wysokich budynków tracą swoje siedliska i wycofują się z Poznania oraz upamiętnienie śmierci (covid) niestrudzonego ochroniarza poznańskich ptaków - Jakuba Kotnarowskiego, który część swojego 38-letniego życia poświęcił idei ochrony ptasiego świata w naszym mieście. W mural wkomponowane zostaną budki lęgowe zastępujące jerzykom zamykane otwory w stropodachach bloków mieszkalnych. Drugim ważnym aspektem projektu jest wpisanie się Rataj w starania o czyste powietrze w Poznaniu - mural wykonany zostanie przy wykorzystaniu innowacyjnego sposobu na walkę ze smogiem - farb pochłaniających niektóre składniki zanieczyszczenia powietrza. Równocześnie dzień odsłonięcia murala byłby dniem pikniku sąsiedzko-szkolnego dla mieszkańców Rataj z inspirującymi młodzież ekologiczno-edukacyjnymi zabawami, okolicznościową wystawą i spotkaniami z ornitologami i przyrodnikami. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na integrację lokalnej społeczności oraz poprawi estetykę przestrzeni publicznej.
Wielkość murala to ok. 120m2. Jego projekt powinien być wykonany przez profesjonalnego designera. Wydarzeniu odsłonięcia murala będzie towarzyszyć kampania informacyjna o ochronie jerzyków, walce ze smogiem oraz przybliżająca postać Jakuba Kotnarowskiego. Przy tej okazji powstaną również drukowane materiały okolicznościowo-informacyjne.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

os. Stare Żegrze 1
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a szczególnie mieszkańcy osiedla Stare Żegrze i Rataj, dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców. Upowszechnienie wiedzy nt. ptaków - jerzyków - ich niezwykle pożytecznej roli w miejskiej przestrzeni, a także - przy wykorzystaniu innowacyjnego sposobu - walkę z zanieczyszczeniem powietrza oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie walki ze smogiem. Realizacja projektu może dodatkowo pozytywnie wpłynąć na integrację społeczności lokalnej. Mural ma być symbolem odpowiedzialnego myślenia o kształtowaniu przestrzeni miejskiej i ma promować innowacyjne metody walki ze smogiem. Zawarte w farbie substancje walczące ze smogiem będą aktywne przez najbliższe lata, wyciągając w tym czasie z powietrza zanieczyszczenia równe pracy kilkudziesięciu drzew.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Wszyscy mieszkańcy skorzystają z upowszechnienia świadomości ekologicznej i powietrza wolnego od smogu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Pokrycie warstwą antygrafiti do wysokości 3m od ziemi 3 000
Wykonanie projektu przez profesjonalna firmę 7 500
Wykonanie murala (farba antysmogowa, przygotowanie ściany - umycie, zagruntowanie, rusztowania itp.) 35 000
Kampania informacyjna (off i on-linowa) przed i w trakcie odsłonięcia murala 5 000
Piknik dla mieszkańców 16 000
Montaż 15 budek lęgowych (standardu długości 40 cm) 2 500
SUMA: 69 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 2 000
Dodatkowe załączniki
zgoda Projekt Mural_20210531_0001.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Wiesław Rygielski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 69 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 2 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 69 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 2 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ działania związane z montażem budek lęgowych o charakterze informacyjno – edukacyjnym wpisuje się w coroczne działania Miasta. Wskazana szkoła aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony ptaków w mieście. Przed montażem budek należy zweryfikować lokalizację ich usytuowania (z wyłączeniem strony zachodniej i południowej w przypadku braku zadaszenia/zacienienia wlotów) oraz materiał z jakiego budki będą wykonane oraz ich konserwację z uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie szkoły. Wniosek wpisuje się w działania zgodne z uchwałą nr XLI/717/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Poznania w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii antysmogowych na terenie Miasta Poznania.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Maria Chomicz, Katarzyna Cieślewicz-Galas, Łukasz Kapustka, Mateusz Trafny, Piotr Zbyszewski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.