My też chcemy być fit!


Kategoria
12 - Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Warszawskie-Pomet-Maltańskie
Nazwa projektu
My też chcemy być fit!
Skrócony opis projektu
Bezpłatne, powszechne zajęcia sportowe dla wszystkich osób zamieszkujących rejon opisany w projekcie.
Opis projektu
"My też chcemy być fit!" to kompleksowy program bezpłatnych i powszechnych zajęć sportowo - rekreacyjnych skierowany do mieszkańców Poznania zamieszkałych na terenie dzielnic Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady -Komando, Warszawskie - Pomet - Maltańskie. Projekt zakłada kompleksową organizację oraz prowadzenie darmowych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Zajęcia dla dzieci i młodzieży odbywać się będą na terenie ogólnodostępnych boisk sportowych, terenów zielonych, a także w salach gimnastycznych znajdujących się na terenie w/w dzielnic. Dodatkowo dla najmłodszych uczestników przygotowane zostaną turnieje i festyny sportowe popularyzujące sport i kulturę aktywności fizycznej jako sposobu na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego w ramach alternatywy dla smartfonów czy internetu. Zajęcia dla dorosłych i seniorów odbywać się będą na ternie siłowni zewnętrznych, a także w parkach, salach gimnastycznych czy Domach Kultury. Projekt realizowany będzie przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów nordic walking, fitness, sportów zespołowych oraz animatorów czasu wolnego. Projekt "My też chcemy być fit!" zakłada również organizację darmowych warsztatów z dietetykiem. Głównym założeniem programu "My też chcemy być fit!" jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz uświadomienie mieszkańcom Poznania, jak ważny jest ruch i kompleksowe dbanie o kondycję fizyczną organizmu także w sferze mentalnej. Aktywność fizyczna w dzisiejszych czasach, w erze XXI wieku jest kluczem do zdrowego oraz prawidłowego funkcjonowania organizmu zarówno w sferze fizycznej jak i mentalnej. Wielostronna aktywność fizyczna stanowi bardzo ważny element profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa oraz jest doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Coraz większa świadomość społeczna w tym zakresie często nie idzie w parze z możliwościami finansowymi mieszkańców, a także ofertą dostępnej zorganizowanej aktywności fizycznej. Projekt "My też chcemy być fit!" to propozycja dla osób, które chcą zadbać o swoje zdrowie poprzez zorganizowaną, a co za tym idzie bezpieczną aktywność ruchową.

ZAGŁOSUJ NA "MY TEŻ CHCEMY BYĆ FIT!" I ZACHĘĆ DO TEGO INNYCH!
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zajęcia prowadzone będą w obrębie całego rejonu dzięki czemu każdy mieszkaniec będzie mógł skorzystać z oferty darmowych zajęć.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Obiekty sportowe, siłownie zewnętrzne, tereny zielone, sale gimnastyczne, boiska sportowe, Domy Kultury znajdujące się na terenie w/w rejonu.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnymi odbiorcami projektu "My też chcemy być fit!" będą dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy zamieszkujący nasze miast w obrębie w/w dzielnic, program skierowany jest do osób, które ze względu na sytuację materialną nie mają dostępu do zorganizowanej aktywności fizycznej w postaci zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uczestnikom zajęć chcemy pokazać jak efektywnie i zdrowo spędzać czas wolny, z dala od komputerów i telewizorów, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu naszego ciała w sferze mentalnej i fizycznej. Dzięki poradom pedagoga czy dietetyka uczestnicy zajęć w ramach projektu "My też chcemy być fit!" staną się bardziej świadomi własnego ciała i ducha. Ponadto mieszkańcy tego obszaru, mają utrudniony dostęp do zajęć sportowych i rekreacyjnych, a projekt ten może to zmienić w perspektywie krótko i długofalowej. Głównym założeniem, a zarazem celem projektu "My też chcemy być fit!" jest pokazanie mieszkańcom naszego miasta jak łatwo, a zarazem skutecznie można dbać o swój organizm i zdrowie. Zorganizowane zajęcia sportowe w zróżnicowanej formie są nieodzownym elementem harmonijnej egzystencji człowieka. Mieszkańcy Poznania wykluczeni z możliwości udziału w zorganizowanych zajęciach sportowych ze względu na sytuacją materialną tracą szansę na prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

ZAGŁOSUJ NA "MY TEŻ CHCEMY BYĆ FIT!" I ZACHĘĆ DO TEGO INNYCH!
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt "My też chcemy być fit!" zakładający organizację bezpłatnych, bezpiecznych i powszechnych zajęć sportowych dla mieszkańców Poznania zamieszkałych na terenie dzielnic Antoninek - Zieliniec - Kobylepole, Główna, Ostrów Tumski - Śródka - Zawady -Komando, Warszawskie - Pomet - Maltańskie - dzieci, dorosłych i seniorów uwzględnia potrzeby wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku, płci, formy fizycznej, stanu zdrowia czy predyspozycji ruchowych w tym osób z niepełnosprawnościami, którzy będą mogli w pełni korzystać z w/w zajęć.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Organizacja wydarzeń rekreacyjnych promujących aktywność fizyczną tzn. turnieje, festyny itp. 63 200
Materiały promocyjne tzn. projekty graficzne, ulotki, plakaty, bannery, strona internetowa, itp. 10 800
Wynagrodzenie osób obsługujących zadanie - tzn. księgowość, promocja, koordynacja. Zakup wyposażenia biurowego niezbędnego do realizacji projektu 46 700
Zakup sprzętu sportowego dla trenerów oraz instruktorów prowadzących zajęcia, a także sprzętu sportowego na potrzeby organizacji zajęć. 11 090
Wynajęcie obiektów celem prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach realizacji projektu. 10 300
Wynagrodzenie trenerów oraz instruktorów prowadzących zajęcia, a także dietetyka. 97 000
SUMA: 239 090
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Logo projektu "My też chcemy być fit!" Logo projektu My te_ chcemy by_ fit!.png
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Adam Wiśniewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie .
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski.
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 239 090 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 239 090 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE ANTONINEK-ZIELINIEC-KOBYLEPOLE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie zostało przyjęte w zeszłym roku w PBO. Nie mamy żadnych informacji o jakichkolwiek zajęciach odbywających się na naszym terenie w tym roku mimo proponowanych lokalizacji przez RO AZK .
  Zespół Obradował w składzie: Banasiak Grzegorz, Burandt Grzegorz, Józiak Sebastian, Klessa Jarosław, Olejnik Robert, Radojewski Dionizy, Wachowiak Mieczysław, Ziółkowska Magdalena
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GŁÓWNA
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie W opisie projektu brak jest jakichkolwiek szczegółów dot. tego czy projekt faktycznie będzie realizowany na obszarze Osiedla Główna. Teretycznie może się więc zdarzyć, że mieszkaniec Osiedla, który będzie chciał skorzystać z oferty będzie musiał pojechać kilka kilometrów dalej np. na Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Należy podkreślić, że projekt był realizowany ze środów PBO 2021 i na terenie Osiedla Główna przez długi okres czasu nie było informacji, że są organizowane bezpłatne zajęcia na obszarze Osiedla. Rada stoi na stanowisku, że tego typu projekty, mające znamiona projektów o charakterze komercyjnym w ogóle nie powinny być dopuszczane do PBO.
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla Główna na sesji 21 września br. Gaczkowska Agnieszka, Gaczkowski Jacek, Kubiak Ewa, Maciejewski Grzegorz, Taraska Paulina, Taraska Michał, Kaźmierczak Wiesława, Jawgiel Kamil, Troiński Ludwik, Ignaczak Mariusz
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE OSTRÓW TUMSKI-ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zakres projektu pokrywa się z innymi projektami ogólnomiejskimi o dużej skali (Trener Osiedlowy, Trener Senioralny, Trener Przedszkolaka)
  Zespół Obradował w składzie: Cofta Gerard, Dutkiewicz Lucjan, Grudzień Zbigniew, Jankowski Zbysław, Janku Maciej, Kostyk Adam, Leś Zenona, Pawełczyk Paweł, Suchora Ewa, Urbańska Beata, Żurawski Daniel
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Rada Osiedla w 2020 r. wyraziła pozytywną opinię w sprawie noszącego tę samą nazwę projektu zgłoszonego do PBO 2021. Zadanie zostało przyjęte do realizacji na 2021 r., jednak Radzie nie zostały przekazane żadne informacje na temat zajęć sportowych dla mieszkańców, które miałyby się odbywać na Osiedlu.
  Zespół Obradował w składzie: Michał Grześ, Piotr Iwański, Mateusz Kalke, Joanna Korcz, Sebastian Kowalik, Agnieszka Lipińska, Janina Paprzycka, Paweł Szymański, Wojciech Trojanowski, Rafał Zabel.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.