Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2022


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2022
Skrócony opis projektu
Budowa bieżni lekkoatletycznych zakończonych skoczniami w dal oraz toru rowerowego pumptrack.
Opis projektu
Wieloletnia koncepcja projektu "Sportowe Naramowice" zakłada
usystematyzowaną rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie
Naramowic.

Bezpośrednie rozmowy i wizje lokalne z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 60
przy ul. Boranta i Panią Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na osiedlu
Łokietka oraz nauczycielami lekcji wychowania fizycznego a także konsultacje z
mieszkańcami na lokalnych grupach portalu społecznościowego wykazały bardzo
dużą potrzebę rozbudowy infrastruktury o charakterze sportowo-rekreacyjnym na
Naramowicach.

Projekt "Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2022" zakłada budowę:
- trzytorowej bieżni lekkoatletycznej na 60 metrów zakończonej skocznią w dal
(teren SP nr 60)
- czterotorowej bieżni lekkoatletycznej na 60 metrów zakończonej skocznią w dal
(teren ZSP nr 1)
- toru rowerowego typu pumptrack w Parku przy Żurawińcu

Celem projektu jest budowa obiektów dających możliwość czynnego wypoczynku oraz promowanie zdrowego trybu życia. Tereny szkół, które są naturalnymi wspólnymi przestrzeniami lokalnej społeczności stanowią gwarancję dobrej inwestycji. Z kolei osadzenie toru rowerowego typu pumptrack w Parku przy Żurawińcu będzie stanowić dopełnienie rozwoju przestrzeni, która cieszy się dużą popularnością wielu mieszkańców. Pumptrack to specjalnie zaprojektowany tor przeszkód składający się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych „hopków” o utwardzonej nawierzchni w kształcie pętli. Umożliwia jazdę na rowerach, deskorolkach, rolkach czy hulajnogach. To trwała, odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu nawierzchnia.

Nowe, bezpieczne, atrakcyjnie wyglądające obiekty sportowo-rekreacyjne stanowią zachętę do uprawniania aktywności fizycznej będącej skuteczną formą walki z wadami narządów ruchu oraz otyłością.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren Szkoły Podstawowej nr 60 przy ul. Boranta, teren Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 przy os. Łokietka, teren Parku przy Żurawińcu przy ul. Jasna Rola.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wytypowane lokalizacje są ogólnodostępne dla mieszkańców.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy - w tym najmłodsi, młodzież szkolna, licealna oraz dorośli.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Osiedle Naramowice w ostatnich latach dynamicznie rozbudowuje się, przybywa nowych mieszkańców - w tym dzieci, które potrzebują miejsc do bezpiecznego uprawiania aktywności ruchowej. Szczególnie dzieci i młodzież potrzebują atrakcyjnych i bezpiecznych obiektów zachęcających do zdrowego ruchu na świeżym powietrzu. Projekt "Sportowe Naramowice - rozbudowa infrastruktury 2022" jest częścią przemyślanej i zaplanowanej przez Radę Osiedla Naramowice koncepcji mającej poprawić komfort życia mieszkańców.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt zakłada możliwość korzystania z nowych obiektów przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Trzytorowa bieżnia lekkoatletyczna na 60 metrów zakończona skocznią w dal (teren SP nr 60 przy ul. Boranta)

1. Prace przygotowawcze: przygotowanie podłoża pod budowę bieżni (mechaniczne wykonanie koryta, wywiezienie ziemi z terenu budowy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, separacja warstw gruntu geowłókninami, warstwy odsączające z piasku w korycie itp)

2. Prace wykończeniowe: montaż belki w nawierzchni rozbieżni - młodzieżowa deska do odbicia w dal z pokrywą do pokrycia naw. PU; dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej typu natrysk z certyfikatem IAAF w kolorze ceglastym wraz z kompletem linii. Nawierzchnia o przekroju: 30mm warstwa stabilizująco elastyczne ET, 11 mm mata SBR, mm natrysk EPDM.

Łączna powierzchnia: 309 m2.
120 000
Czterotorowa bieżnia lekkoatletyczna na 60 metrów zakończona skocznią w dal (teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 na osiedlu Łokietka)

1. Prace przygotowawcze: przygotowanie podłoża pod budowę bieżni (mechaniczne wykonanie koryta, wywiezienie ziemi z terenu budowy, mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV, separacja warstw gruntu geowłókninami, warstwy odsączające z piasku w korycie itp)

2. Prace wykończeniowe: montaż belki w nawierzchni rozbieżni - młodzieżowa deska do odbicia w dal z pokrywą do pokrycia naw.
PU; dostawa i montaż nawierzchni poliuretanowej typu natrysk z certyfikatem IAAF w kolorze ceglastym wraz z kompletem linii. Nawierzchnia o przekroju: 30mm warstwa stabilizująco elastyczne
ET, 11 mm mata SBR, mm natrysk EPDM.

Łączna powierzchnia: 431 m2.
170 000
Tor rowerowy typu pumptrack w Parku przy Żurawińcu

1. Wykonanie koncepcji toru rowerowego pumptrack.

2. Przygotowanie terenu: mrozoodporny materiał na nasypy, podbudowa pod warstwę jezdną itp.

3. Prace wykończeniowe: budowa warstwy jezdnej z betonu asfaltowego układanego metodą 5-7 cm.
310 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Opis_projektu_SN_2022 Opis_projektu_SN_2022.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Krzysztof Kaczyński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd SP60, ZSP nr 1; powierzenie ZLP dla działek 50/17/4/2 - MP 50/16/3/2 - MP 50/15/1/9 - MP, brak zgody zarządcy
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Wniosek nie jest rekomendowany do realizacji, ponieważ lokalizacja elementu pumptrack jest poza obszarem w administracji Zakładu Lasów Poznańskich, zgodnie z załączonym projektem na działce nr 2/12 ark. 19 obręb Naramowice. Natomiast należy także podkreślić, że budowa pumptrak na terenie ZLP (wraz z polaną śródleśną) wymagałoby wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, po uprzedniej zmianie przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Związane jest to ze wskazanym rodzajem nawierzchni, która jest asfaltowa i nieprzepuszczalna. Takie działanie sprzeczne jest działalnością statutową Zakładu Lasów Poznańskich. Zatem wniosek jest sprzeczny z Zasadami PBO22, ponieważ jest niezgodny z prawem lokalnym oraz polityką Miasta (Zasady PBO22 § 2 Zgłaszanie projektów 16 ppkt 4). Po ponownej weryfikacji działek, na których miałby powstać pumptrack wniosek został skierowany do zaopiniowania przez ZZM. Opinia ZZM dla realizacji projektu jest negatywna.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
 • Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie W zakresie obejmującym realizację projektu na terenie placówek oświatowych, projekt jet rekomendowany do realizacji przez Wydział Oświaty.
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.