Rowerowy Grunwald. Bezpieczniej-szybciej-wygodniej!


Kategoria
5 - Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald
Nazwa projektu
Rowerowy Grunwald. Bezpieczniej-szybciej-wygodniej!
Skrócony opis projektu
Poprawa dojazdu do centrum i ułatwienia na osiedlowych uliczkach całego Grunwaldu.
Opis projektu
Projekt składa się z dwóch elementów:

1. Wprowadzenie kontraruchu rowerowego na uspokojonych, jednokierunkowych uliczkach grunwaldzkich osiedli.
Skróci przejazd rowerem i ułatwi omijanie ruchliwych ulic wśród wielu samochodów.

+ Brzeźnicka
+ Husarska
+ Zbąszyńska

2. Ustawienie poduszek berlińskich na wybranych ulicach

+ Jutrzenka przy targowisku
+ Międzychodzka przy uczelni
+ Palacza przy przejściu dla pieszych przy Pogodnej
+ Podchorążych między Kadecką i Kłuszyńską
+ Swoboda przy przejściu dla pieszych przy kościele
+ Świt przy przejściu dla pieszych na wysokości Modrej i przychodni lekarskiej

Projekt poprawi dostępność istniejącej już infrastruktury rowerowej i pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie całych osiedli. Realizacja do wysokości dostępnych środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Bukowska, Brzeźnicka, Husarska, Zbąszyńska, Jutrzenka, Międzychodzka, Palacza, Podchorążych, Swoboda, Świt

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt dotyczy wszystkich 3 osiedli grunwaldzkich
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy grunwaldzkich osiedli - zarówno w rejonie PBO, jak i szerzej w skali dzielnicy
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ułatwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się po Grunwaldzie na rowerze, pieszo, samochodem. Poprawia bezpieczeństwo na lokalnych ulicach, jest zgodny ze strategią miasta Poznania i polityką transportową.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa osób z niepełnosprawnościami w ruchu drogowym.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wdrożenie rowerowych ułatwień dla Grunwaldu 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Karol Raniszewski
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany pozytywnie. Realizacja zadania uzależniona jest od przygotowanych projektów Stałej Organizacji Ruchu i zatwierdzonych przez Miejskiego Inżyniera Ruchu.
  Zespół Obradował w składzie: Tomasz Krzyżaniak, Krystian Spychała, Marek Makowski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 500 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejski Inżynier Ruchu (BKP)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Miejski Inżynier Ruchu opiniuje pozytywnie z uwagami. 1. Należy zwrócić uwagę na to, że ulica Brzeźnicka nie jest drogą publiczną. 2. Kontraruch na ulicy Husarskiej został zatwierdzony (nr TZ-I.7221.1.201.2018) 3. Ulica Jutrzenka przy targowisku jest drogą wewnętrzną. 4. Na ulicy Palacza próg należy zlokalizować na odcinku pomiędzy ulicą Przygodną i Arciszewskiego (40 metrów od skrzyżowania z ulicą Przygodną). 5.Na ulicy Swobody planowe są zmiany organizacji ruchu niezakładające progu, dlatego na ten moment próg zwalniający w tym miejscu opiniowany jest negatywnie. 6. Negatywna opinia dotycząca progu na ulicy Świt na wysokości skrzyżowania z ulicą Jesienną 7. Progi zwalniające zespolone z przejściem dla pieszych na ulicy Świt na wysokości Modrej są możliwe do realizacji jedynie po odsunięciu przejścia dla pieszych od skrzyżowania. Należałoby przesunąć przejście o 5-8 metrów. Wiązałoby się to z obniżeniem krawężnika oraz przestawieniem lampy drogowej. Miejski Inżynier Ruchu opiniuje jedynie rozwiązania dotyczące dróg publicznych.
  Zespół Obradował w składzie: Mateusz Halski, Agnieszka Szurpit

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Większość z 13 radnych, którzy pochylili się nad projektami uznała, że należy opiniować pozytywnie wszystkie inicjatywy obywatelskie powstające poza budżetem rady osiedla, gdyż PBO stanowi narzędzie realizacji naszych potrzeb w ocenie każdego z mieszkańców ocenianych przez każdego z mieszkańców.
  Zespół Obradował w składzie: W głosowaniu mimo powiadomienia wszystkich radnych udział wzięli radni Rady Osiedla: Karczyński Jakub, Klak-Nowakowa Justyna, Korpal Maria, Łopiński Piotr, Maćkowiak Monika, Meissner-Statkiewicz Wanda, Nowak Włodzimierz, Preiss Elżbieta, Preiss Mirosław, Sasiak-Patkowska Anna, Sokołowski Wojciech, Wróblewski Jerzy, Wudarski Tomasz.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
 • Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
  Decyzja:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Kontra ruch rowerowy na jednokierunkowych grunwaldzkich uliczkach wprowadza bałagan, gdyż uliczki są wąskie i powoduje to utrudnienia w jeździe zarówno kierowców jak i rowerzystów . Poduszki berlińskie nie zwalniają wszystkich samochodów, są tylko spowolnieniem dla małych samochodów.
  Zespół Obradował w składzie: Kamilla Jóżwiak Hanna Kłoniecka Wiesława Kubiak Barbara Nikisch
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - nie
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - nie
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - nie
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - nie

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.