Zagrajmy razem-reanimacja życia towarzyskiego poznaniaków


Kategoria
Projekt ogólnomiejski
Nazwa projektu
Zagrajmy razem-reanimacja życia towarzyskiego poznaniaków
Skrócony opis projektu
Grupa animatorów przeprowadzi w terenie cykl wydarzeń popularyzujących brydż, szachy, go, warcaby, scrabble itd.
Opis projektu
Celem projektu jest wznowienie aktywności towarzyskiej Poznaniaków w wieku 6-100 lat poprzez propagowanie pasji do gier umysłowych w kołach zawiązanych przez chętnych animatorów wyłonionych wśród kadry pedagogicznej szkół, które zgłoszą się do udziału w projekcie. Animatorzy będą mieli wsparcie 4 szkoleniowców w zakresie 4 specjalności: brydż, szachy/warcaby, go, scrabble/gry planszowe. Szkoły otrzymają sprzęt niezbędny do organizacji zajęć szkoleniowych oraz gry. Rekrutacja uczestników zajęć będzie się odbywać w szkołach z pomocą szerokiej akcji promocyjnej w mediach społecznościowych, w WTK oraz Radiu Poznań. Co warte podkreślenia w każdej szkole planuje się zajęcia dla minimum dwóch grup wiekowych : dzieci/ młodzież, dorosłych (rodziców, dziadków). Animatorzy rozpoczną swoją pracę wyjazdowym szkoleniem integracyjnym, w wyniku którego powstanie zespół projektowy, który zaplanuje zajęcia w klubach, przygotuje materiały, przy pomocy których nastąpi realizacja programu oraz zorganizuje rozgrywki międzyszkolne. Raz na kwartał zorganizujemy wydarzenia centralne służące integracji mieszkańców Poznania – pasjonatów gier umysłowych.
27 marca 2022 pt. „Łączymy pokolenia”- impreza promująca teamy o największej różnicy wieku
5 czerwca 2022 – „Wszystkie dzieci są nasze” - impreza promująca udział najmłodszych mieszkańców Poznania
4 września 2022 – „Rodzina ponad wszystko” - pożegnanie lata – impreza plenerowa dla rodzin
4 grudnia 2022 – „Zagrajmy razem” - impreza angażująca niepełnosprawnych
W ramach projektu chcemy sfinansować: akcję promocyjną projektu, szkolenie wyjazdowe dla minimum 10 animatorów, zatrudnienie 4 szkoleniowców i koordynatora (na 12 miesięcy) oraz 10 animatorów (na 10 miesięcy), wyposażenie 10 szkolnych klubów w sprzęt do gry, wynajem obiektów oraz zakup niezbędnego sprzętu i zatrudnienie sędziów na 4 imprezy centralne, nagrody i zatrudnienie sędziów w rozgrywkach międzyklubowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

całe miasto

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt zostanie zrealizowany na terenie 10 szkół (podstawowych i średnich) w Poznaniu. Wybór konkretnych szkół nastąpi w wyniku otwartej na wszystkie środowiska Poznania rekrutacji wg kolejności zgłoszenia. Rekrutacja ta zakończy się nie później niż do końca tego roku szkolnego.
Potencjalni odbiorcy projektu
Grupa licząca minimum 200 dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów będzie uczestnikiem cotygodniowych 1,5 godzinnych zajęć. Imprezy centralne będą skierowane do szerszej grupy liczącej około 400 osób.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Pandemia wywołała bardzo niekorzystne zmiany w psychice zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Nasz projekt wychodzi naprzeciw potrzebie odbudowania relacji społecznych. W wyniku naszych działań dzieci, młodzież i dorośli zostaną sprowokowani do podjęcia aktywności towarzyskiej, szczególnie wartościowej pod względem edukacyjnym, bo zmuszającej do intensywnej pracy umysłu, ćwiczącej pamięć, koncentrację, strategiczne myślenie i umiejętność podejmowania decyzji. Poza tym to wspaniała intelektualna przygoda, dobra zabawa i świetny sposób na spędzanie czasu i poznawanie nowych ludzi. Poznań to miasto rodzinne odkrywców szyfru Enigmy, stąd pochodzą mistrzowie świata w brydżu sportowym (Marek Kudła, Andrzej Milde, Włodzimierz Starkowski, Krzysztof Jassem, Krzysztof Martens), arcymistrzowie szachowi Włodzimierz Schmidt, Jacek Tomczak i Radosław Wojtaszek oraz arcymistrzyni Hanna Ereńska-Barlo. Myślimy, że dlatego właśnie w Poznaniu warto postawić na rozwój gier umysłowych, również takich jak scrabble, gra go czy planszówki, a następnie realizować bogaty kalendarz wspólnych imprez międzyklubowych dla Poznaniaków w wieku od 6-100 lat.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Informacja o rekrutacji uczestników projektu została skierowana do dyrektorów wszystkich poznańskich szkół za pośrednictwem Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną te, które zgłoszą się pierwsze. Jedno z czterech wydarzeń centralnych jest adresowane specjalnie dla niepełnosprawnych, a wszystkie pozostałe ich nie wykluczają.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szkolenie wyjazdowe dla 10 animatorów 9 000
Wyposażenie 10 klubów -5 tys zł dla każdego klubu. W zależności od wybranej specjalizacji będą to:
brydż: 16 kompletów kart w pudełkach, pudełka licytacyjne, kalkulatory wyników, projektor, oprogramowanie
Szachy: 15 kompletów szachów, 30 zegarów, projektor, komputer
Gry planszowe: scrabble, planszówki, gra go - wg potrzeb, projektor, komputer
50 000
4 imprezy centralne - praca animatorów, sędziów, dyplomy, koszulki i inne gadżety reklamowe jako nagrody w konkursach, usługi - sprzątanie, nagłośnienie, plakaty informacyjne 10 000
Praca sędziów w rozgrywkach międzyszkolnych 6 000
praca 4 szkoleniowców i 10 animatorów przez 12 miesięcy 248 000
Administracja i promocja projektu przez 12 miesięcy 10 000
SUMA: 333 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Dodatkowe załączniki
Zgody dyrekcji Zgody - dyrekcje szk_.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Katarzyna Żabicka-Bajon
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Foligowski, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 333 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 333 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Wydział Sportu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany do realizacji przez jednostkę.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Piekarczyk, Renata Szymkowiak, Piotr Wrześniewski, Paweł Koralewski

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.