Rowerem/pieszo z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Rowerem/pieszo z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa
Skrócony opis projektu
Wygodny wyjazd rowerem i dojście pieszo z Naramowic łącznikiem Abrahama-Murawa oraz dojazd do Wartostrady
Opis projektu
Budowa wygodnego łącznika, dzięki któremu można będzie wygodnie przejechać rowerem i przejść pieszo z Naramowic na od ul. Abrahama południe, w stronę ul. Murawa.. Oczekiwany od lat przez mieszkańców, może powstać dzięki Poznańskiemu Budżetowi Obywatelskiemu!

Umożliwienie wygodnego dojazdu z Naramowic na Wartostradę wzdłuż ul. Lechickiej. Istniejąca tam pozapadana, pozbrukowa trasa wymaga zmiany nawierzchni na wygodny asfalt między ul. Serbską a Mostem Lecha, po północnej stronie (do granicy inwestycji przebudowy mostu). Remont do wysokości środków.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Abrahama, Lechicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

łącznik Abrahama-Murawa, Lechicka
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Dzięki budowie łączników ułatwi się dojście/dojazd rowerem mieszkańcom zachodniej części Naramowic.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Z łącznika będzie mogła korzystać nieograniczona liczba użytkowników.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
realizacja projektu 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Sowa
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia w zakresie działek/lub ich części dla których nie ma umów najmu, dla działki 50/25/115/11 obowiązują umowy najmu na cel: teren przylegający do posesji , działka 50/25/115/5 powierzona do ZDM. Potrzebna opinia MPU
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Projekt rekomendowany pozytywnie. Realizacja do wysokości środków.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Heilman, Radosław Ciesielski
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 40 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu nie rekomenduje projektu wnioskodawcy do realizacji z następujących powodów: 1. We wniosku nie wskazano dokładnego przebiegu proponowanego łącznika. 2. Rejon miasta pomiędzy ulicami Romana Abrahama i Murawa częściowo objęty jest obowiązującym mpzp obszaru Za Fortem w Poznaniu (uchwalony w 2002 roku) - w zakresie obowiązujących mpzp wnioski powinny być opiniowane przez Wydział Urbanistyki i Architektury UMP. Obszar ten objęty jest częściowo również granicami projektu planu miejscowego 'III rama komunikacyjna - odcinek północny' w Poznaniu. Przyjmując, że proponowany we wniosku łącznik byłby pomiędzy ulicami Romana Abrahama oraz Murawa, można zakładać, iż może on być w kolizji z planowanym przebiegiem III ramy komunikacyjnej. Ponadto informuję, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'III rama komunikacyjna - odcinek północny' w Poznaniu przeszedł procedurę formalno-prawną wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z protokołem nr 79/VI/22/2012 z dnia 17 maja 2012 r. z narady Prezydenta m. Poznania z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem, plan nie będzie obecnie kierowany do uchwalenia przez Radę Miasta Poznania z uwagi na koszty realizacji przedmiotowego planu oraz sytuację budżetową Miasta Poznania. Biorąc pod uwagę powyższe nie można jednoznacznie przesądzić, że jego obecne założenia projektowe zostaną zatwierdzone przez Radę Miasta Poznania i nie ulegną zmianom.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Krzysztof Biniek, Weronika Dudek, Artur Gorwa, Krzysztof Kaczyński, Tomasz Klemenczak, Joanna Kraus, Marta Nowak, Paweł Sowa, Katarzyna Strzyż-Sobańska
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.