Boisko marzeń


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Boisko marzeń
Skrócony opis projektu
Remont i modernizacja boiska szkolnego na terenie ZSZ Nr 1
Opis projektu
Celem projektu jest modernizacja wielofunkcyjnego boiska szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1: stworzenie infrastruktury do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, badmintona, skoczni do skoku w dal oraz wydzielenie części rekreacyjnej z siłownią zewnętrzną.
Modernizacja obejmować będzie:
- demontaż obecnej nawierzchni, bramek i tablic do koszykówki
- przygotowanie powierzchni boiska do ułożenia nowej nawierzchni
- montaż nowej nawierzchni typu Courty lub nawierzchni poliuretanowej spełniającej określone normy bezpieczeństwa (posiadanie certyfikatów)
- wymalowanie linii na boisku
- montaż nowych tablic do koszykówki, bramek do piłki nożnej i ręcznej, siatki do piłki siatkowej, tenisa ziemnego, badmintona
- montaż ok. 5 urządzeń siłowni zewnętrznej
- montaż nowego, bezpiecznego i wysokiego ogrodzenia oraz piłkochwytów
- zamontowanie nowych bezpiecznych ławek
- montaż nowej przesuwnej bramy wjazdowej na teren szkoły, umożliwiającej dotarcie uczniom oraz osobom postronnym do boiska
- ułożenie kostki brukowej na drodze prowadzącej do boiska
Zmodernizowane boisko ma służyć zwiększeniu potencjału sportowego młodzieży oraz poszerzeniu infrastruktury sportowej Miasta Poznania. Celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do uprawiania różnych dyscyplin sportu i rekreacji nie tylko dla uczniów ZSZ1 oraz dzieci z sąsiadującej szkoły Nr 107, lecz również na mocy porozumienia z dyrektorem szkoły, dla mieszkańców Jeżyc - stworzenie bezpiecznego i dostępnego miejsca integracji młodzieży, miejsca relaksu dla ludzi młodych i seniorów zamieszkujących Jeżyce. Ze względu na intensywne użytkowanie i brak bieżącej modernizacji obecny obiekt jest w bardzo złym stanie. Ze względu na bezpieczeństwo zostało zdemontowane dotychczasowe ogrodzenie.
Zastosowane nowoczesne technologie nawierzchni boiska wyeliminuje konsekwencje wypadków, gdyż będzie skonstruowana tak, by przejmowała siły przeciążające układ mięśniowo-szkieletowy graczy, amortyzując je nie tylko w pionie, ale i w poziomie. Nawierzchnia będzie wytrzymała i bez kosztów w eksploatacji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

św. Floriana 3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Boisko szkolne przy Zespole Szkół Zawodowych Nr1
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie i personel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, mieszkańcy Jeżyc (seniorzy, dzieci i młodzież) w porozumieniu z dyrekcją szkoły, pracownicy okolicznych firm.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szkoła posiada niewielką salę gimnastyczną, również wymagającą remontu. Młodzież chętnie korzysta z zajęć sportowych na powietrzu. Uczniowie szkoły osiągają wiele sukcesów sportowych dzięki ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego i motywacji uczniów. Poprawa warunków infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zapewne przyniesie jeszcze więcej sukcesów. Poza tym boisko otworzy się na potrzeby mieszkańców. Niewiele jest takich miejsc w tej dzielnicy dostępnych dla młodszych i starszych użytkowników. Siłownia zewnętrzna w zacisznym miejscu ulicy świętego Floriana, w otoczeniu zieleni stworzy atmosferę aktywnego wypoczynku i relaksu.
O zapotrzebowaniu na taki obiekt przekonuje ilość dzieci i młodzieży, która korzysta z dotychczasowego boiska w porze popołudniowo-wieczornej. W otoczeniu powstaje wiele nowobudowanych mieszkań, dlatego można przypuszczać, że zapotrzebowanie na obiekty rekreacyjno-sportowe w tej okolicy w najbliższych latach wzrośnie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
• demontaż obecnej nawierzchni, bramek i tablic do koszykówki
• przygotowanie powierzchni boiska do ułożenia nowej nawierzchni (ze względu na wystające korzenie wyciętych drzew należy zdjąć całą dotychczasową nawierzchnię i wykonanie nowego podłoża zgodnie z wymogami wykonawcy nawierzchni elastycznej)
• montaż nowej nawierzchni typu Courty lub nawierzchni poliuretanowej spełniającej określone normy bezpieczeństwa (posiadanie certyfikatów) z wymalowaniem linii na boisku (koszt tej nawierzchni skalkulowana na podstawie kalkulacji wykonawców w oparciu o ceny rynkowe)
220 000
• zakup i montaż nowych:
- tablic do koszykówki 4 szt.,
- bramek 2 szt.
- profesjonalnych słupków do siatkówki z wewnętrznym naciągiem z płynną regulacją wysokości w zakresie tenis ziemny (106 cm) , badminton (155 cm), siatkówka damska (224 cm) siatkówka męska (243 cm) oraz siatki
23 000
• remont skoczni z zakupem piasku i wykonaniem przykrycia
• montaż ok. 5 urządzeń siłowni plenerowej
• zamontowanie nowych bezpiecznych ławeczek
85 000
• montaż nowego, bezpiecznego i wysokiego ogrodzenia 4 m z piłkochwytem 150 000
• demontaż starej bramy wjazdowej
• wykonanie i montaż nowej automatycznie otwieranej bramy wjazdowej na teren szkoły
• Zakup i montaż kostki brukowej do wyłożenia wjazdu na posesję do boiska oraz obszarów okalających boisko wraz z przygotowaniem powierzchni
102 000
• zazielenienie terenu 20 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
Projekt boiska marzeń boisko szkolne.pdf
obecny stan boiska 1 IMG_20210531_155540.jpg
obecny stan boiska 2 IMG_20210531_155700.jpg
obecny stan boiska 3 IMG_20210531_155821.jpg
obecny stan boiska 4 IMG_20210531_155858.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Iwonka Zembska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, brak zgody zarządcy terenu
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 9 września 2021 r. - Uchwała nr XXIX/209/VII/2021 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 9 września 2021 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.