Plac pozytywnych emocji


Kategoria
11 - Fabianowo-Kotowo, Górczyn, Junikowo, Kwiatowe, Ławica
Nazwa projektu
Plac pozytywnych emocji
Skrócony opis projektu
Celem projektu jest stworzenie uczniom oraz mieszkańcom dzielnicy nowoczesnego placu zabaw.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie nowego, bezpiecznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 w Poznaniu, przy ul. Bosa 9. Obecne miejsce wymaga gruntownej modernizacji związanej z wymianą nawierzchni oraz elementów wyposażenia. Planuje się zagospodarowanie placu nowoczesnymi sprzętami, w tym zestawem integracyjnym. Na placu znajdzie się również miejsce dla 3 altan z ławostołem. Plac ma być miejscem integracji mieszkańców dzielnicy, ale także miejscem lekcji w plenerze. Jednym z elementów uzupełniających będą tablice edukacyjne np. do nauki zegara. Pojawią się również nowoczesne huśtawki , w tym tzw. orle gniazdo. W miejscu starego metalowego stołu do tenisa umieszczony zostanie zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią oraz tablicą do rysowania.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Bosa 9, 60-125 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

plac zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 10 im. A. Fiedlera w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu jest społeczność lokalna : uczniowie, rodzice dzieci, nauczyciele, mieszkańcy dzielnicy .
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz mieszkańców dzielnicy. W najbliższej okolicy nie ma nowoczesnego miejsca do wspólnych zabaw dla najmłodszych, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami. Na terenie dzielnicy przybywa rodzin, a tym samym jest coraz więcej dzieci. Powstanie takiego miejsca ma wiele korzyści: stanowi miejsce rodzinnych spotkań, sprzyja zacieśnieniu relacji sąsiedzkich i otwiera lokalną społeczność na różne inicjatywy, kształtuje prawidłowe postawy społeczne wśród najmłodszych i sprzyja ich rozwojowi, zachęca do atrakcyjnego spędzania wspólnych chwil na świeżym powietrzu oraz podnosi atrakcyjność najbliższej okolicy. Motywowanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu w dorosłym życiu. Modernizacja, rozbudowa oraz dostosowanie terenu przy naszej szkole do zabaw ruchowych i wyposażenie w przyjazne dla dzieci sprzęty, urozmaici lekcje i zachęci dzieci do aktywnego spędzania czasu całymi rodzinami na świeżym powietrzu .
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego. Uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami-w planach jest umieszczenie zestawu integracyjnego. Plac ma być miejscem interakcji mieszkańców dzielnicy w każdym wieku, od maluszka po seniora. Miejsce ma sprzyjać zacieśnianiu relacji sąsiedzkich i otwierać lokalną społeczność na różne inicjatywy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt placu wraz z demontażem starej nawierzchni oraz urządzeń 5 000
Wymiana nawierzchni bezpiecznej na płytki SBR 250 000
Urządzenia-wyposażenie placu 135 000
SUMA: 390 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
zgoda dyrektora deklaracja poparcia.pdf
wizualizacja-zdjęcie nr 2 wizualizacja 2.jpg
wizualizacja-zdjęcie nr 1 wizualizacja 1.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Sławomira Kostrzewska-Sworek
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.

Opiniowanie projektu przez:

 • wydział/jednostka wiodący/a : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 390 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 390 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 5 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE GÓRCZYN

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.