Literacka Trasa Rowerowa i Piesza


Kategoria
2 - Kiekrz, Krzyżowniki-Smochowice, Podolany, Strzeszyn
Nazwa projektu
Literacka Trasa Rowerowa i Piesza
Skrócony opis projektu
Budowa trasy rowerowej wzdłuż Literackiej na brakującym odcinku, od Hezjoda do Koszalińskiej.
Opis projektu
Budowa wygodnej i bezpiecznej trasy rowerowej wzdłuż ulicy Literackiej na brakującym odcinku od Hezjoda do Koszalińskiej.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Literacka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

odcinek Hezjoda - Koszalińska
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Strzeszyna.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na rozbudowującym się Strzeszynie potrzebna jest odseparowana od chodnika trasa rowerowa wzdłuż całej ul. Literackiej. Projekt zakłada, że na odcinku od Hezjoda do Koszalińskiej, gdzie dziś jest tylko chodnik, powstanie osoby chodnik i droga dla rowerów. Wystarczy zbudować osobny chodnik, na który jest rezerwa terenu, a istniejący asfaltowy ciąg przekształcić w drogę rowerową. Połączy się ona z niedawną powstałą ścieżką leśną wzdłuż Koszalińską, którą można dojechać nad Jez. Strzeszyńskie.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Z drogi dla rowerów oraz chodnika korzystać może nieograniczona liczba osób.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
realizacja projektu 600 000
SUMA: 600 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 30 000
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Marcin Sowa
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Nieruchomości objęte projektem są administrowane przez Zarząd Dróg Miejskich, w związku z tym proszę o zajęcie stanowiska przez ww. jednostkę.
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 24.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Zarząd Dróg Miejskich (ZDM)
  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:
  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Nie złożono odwołania
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie
  Uzasadnienie Zadanie planowane jest na terenie objętym „MPZP dla terenów w rejonie ulic Koszalińskiej i Hezjoda w Poznaniu”, dla którego teren inwestycji oznaczony jest symbolem 2KD-Z dla której przewidziano dwie jezdnie z co najmniej dwoma pasami ruchu, obustronnych chodników. W związku z zapisami MPZP lokalizacja DDR musi zostać określona w projekcie, który będzie uwzględniał wszystkie ww. elementy, a zatem nie jest możliwe opracowanie projektu samej DDR. Koszt: - Opracowanie koncepcji układu drogowego – 100.000 zł - Budowa DDR – 650mb x 2,5m x 500 zł = 812.500 zł. Łączny koszt około 900.000 zł. W związku z brakiem możliwości zmian (pomimo prób kontaktu z Wnioskodawcą) finansowania projekt na ogólnomiejski nie zostaje on rekomendowany do realizacji. Zgłoszony projekt narusza zasady i tryb Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego określone w załączniku nr 1 do uchwały nr XLIII/754/VIII/2021 r. Całkowity koszt realizacji projektu przewyższa limity środków określone w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego - par 1, ust. 12, pkt. 1) oraz par. 2, ust. 16, pkt.3). Podjęto próbę uzyskania zgody Wnioskodawcy o przekwalifikowanie kategorii finansowania projektu na projekt ogólnomiejski celem wydania rekomendacji pozytywnej - brak reakcji ze strony Wnioskodawcy.
  Zespół Obradował w składzie: Maciej Heilman, Radosław Ciesielski, Damian Koziński
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie dotyczy
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 30 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 912 500 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - nie
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Proponowany projekt znajduje poza zakresem opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „III rama komunikacyjna – odcinek północny” w Poznaniu (Uchwała Nr L/528/IV/2004 2015 Rady Miasta Poznania z dnia 20 lipca 2004 r.). Pokrywa się tylko w obszarze styku ul. Literackiej z ul. Koszalińską. Na obecnym etapie prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przeznacza się pod teren drogi publicznej – klasy zbiorczej (oznaczonego na rysunku planu symbolem KD-Z.1.). Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „III rama komunikacyjna - odcinek północny ” w Poznaniu przeszedł procedurę formalno-prawną wynikającą z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z protokołem nr 79/VI/22/2012 z dnia 17 maja 2012 r. z narady Prezydenta m. Poznania z zastępcami Prezydenta, Sekretarzem i Skarbnikiem, plan nie będzie obecnie kierowany do uchwalenia przez Radę Miasta Poznania z uwagi na koszty realizacji przedmiotowego planu oraz sytuację budżetową Miasta Poznania. Biorąc pod uwagę powyższe nie można jednoznacznie przesądzić, że jego obecne założenia projektowe zostaną zatwierdzone przez Radę Miasta Poznania i nie ulegną zmianom. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji dla terenu KD-Z.1 nakazuje się lokalizację: 1) dwóch jezdni z trzema pasami ruchu, w tym dwa pasy podstawowe i dodatkowy pas dla pojazdów skręcających na skrzyżowaniach; 2) skrzyżowania skanalizowanego w kształcie litery T z ulicą zlokalizowaną poza granicą planu; 3) chodnika wydzielonego co najmniej, po północnej stronie ulicy; 4) wydzielonej ścieżki rowerowej po obydwóch stronach ulicy. Inwestycja w zakresie budowy ścieżki rowerowej jest zgodna z zapisami mpzp „III rama komunikacyjna – odcinek północny” w Poznaniu. Całość projektu wchodzi w zakres obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Koszalińska i Hezjoda” w Poznaniu (Uchwała Nr XV/118/VII/2015 Rady Miasta Poznania z dnia 14-07-2015). Znajduje się na terenie przeznaczonym pod teren drogi publicznej – klasy zbiorczej (oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KD-Z). W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2KD-Z ustala się: Na terenie 2KD-Z: a) lokalizację: - dwóch jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu każda, - przystanków autobusowych w zatokach, - obustronnych chodników i przynajmniej jednostronnej ścieżki rowerowej, b) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla samochodów. Rekomendacja: W kontekście projektu planu „III rama komunikacyjna – odcinek północny” w Poznaniu nie ma przeciwwskazań do realizacji projektu „Literacka Trasa Rowerowa i Piesza”.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.