Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny


Kategoria
13 - Jeżyce, św.Łazarz
Nazwa projektu
Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny
Skrócony opis projektu
Modernizacja dziedzińca wewnętrznego na terenie ZSZ Nr 1
Opis projektu
Celem projektu jest modernizacja dziedzińca wewnętrznego Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy świętego Floriana 3: stworzenie miejsca relaksu dla młodzieży oraz uzupełniającej przestrzeni sportowej – organizacja nowego wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz zakątka do streetworkout’u

Modernizacja obejmować będzie:
- demontaż obecnej nawierzchni (płytki chodnikowe),
- przygotowanie powierzchni do ułożenia nowej nawierzchni (na części kostki brukowej, a na części pod boisko nawierzchnia poliuretanowej spełniającej określone normy bezpieczeństwa)
- montaż na stałe nowych tablic do koszykówki, siatki do siatkówki, tenisa ziemnego, badmintona
- montaż urządzeń do streetworkout’u
- montaż nowego, bezpiecznego i wysokiego ogrodzenia oraz piłkochwytów
- zamontowanie nowych bezpiecznych ławek i stolików
- zagospodarowanie terenów zielonych z organizacją miejsc relaksu dla młodzieży w „ogrodzie” z wyznaczeniem drogi ewakuacji ze szkoły, zakup leżaków, hamaków oraz worków sako
- odnowienie letniej klasy (nowy stabilny płot, nowe nasadzenia)

Zmodernizowany dziedziniec ma posłużyć poszerzeniu infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1. Celem jest stworzenie dodatkowego miejsca, gdzie mogłyby odbywać się zajęcia sportowe oraz organizacja miejsca relaksu i integracji dla młodzieży.
Zastosowanie nowoczesnych technologii nawierzchni boiska wyeliminuje konsekwencje wypadków, gdyż będzie skonstruowana tak, by przejmowała siły przeciążające układ mięśniowo-szkieletowy, amortyzując je. Nawierzchnia będzie wytrzymała i bez kosztów w eksploatacji.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica świętego Floriana 3

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dziedziniec wewnętrzny przy budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
Potencjalni odbiorcy projektu
Uczniowie i personel Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Szkoła posiada dziedziniec, który ze względu na stan techniczny uniemożliwia korzystanie z niego w celach sportowych (nierówna nawierzchnia, porośnięte mchem i chwastami płytki chodnikowe na całej powierzchni). Obiekt jest nieatrakcyjny, nie sprzyja również relaksacji, otoczenie jest szare i zniszczone, mało jest również zieleni. Poza kilkoma ławeczkami na dziedzińcu nie ma nic. Bezpośrednio do dziedzińca przylega „letnia klasa”, która ze względu na zniszczony płot (przez odbywającą się budowę) nie może być używana ze względów bezpieczeństwa. „Klasa letnia” była kiedyś atrakcyjnym miejscem, w którym odbywały się lekcje w przyjemnym otoczeniu przyrody. Obok znajduje się ogród, który też do tej pory nie został zagospodarowany w celach rekreacyjnych. Wystarczy kilka leżaków, hamaków i worków sako by ten obszar sprzyjał wypoczynkowi młodzieży podczas przerw. W ogrodzie mogłyby się również odbywać niektóre zajęcia z zakresu fotografii, plastyki, kreacji reklamy itp.
Na dziedzińcu projektuje się budowę małego wielofunkcyjnego boiska, które uzupełniłoby sportową infrastrukturę ZSZ Nr 1
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Z założenia z dziedzińca będą mogli korzystać uczniowie ZSZ1 oraz personel.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
• demontaż obecnej nawierzchni i tablic do koszykówki
• przygotowanie powierzchni boiska do ułożenia nowej nawierzchni
• montaż nawierzchni poliuretanowej z warstwą stabilizacyjną spełniającej określone normy bezpieczeństwa na boisku wielofunkcyjnym oraz pod urządzeniami do streetworkout’u (koszt tej nawierzchni skalkulowana na podstawie kalkulacji wykonawców w oparciu o ceny rynkowe)
• zakup i montaż nowej nawierzchni z kostki brukowej na pozostałe obszary (droga ewakuacyjna, przejście do sali gimnastycznej, miejsca relaksu poza terenami zielonymi)
220 000
• montaż nowego wysokiego ogrodzenia chroniącego przed wypadaniem piłek na nowopowstałe osiedle oraz piłkochwytów chroniących budynek szkolny (wysokość 4 m) koszt oszacowany na podstawie cen rynkowych
• montaż stabilnego ogrodzenia przy tzw. letniej klasie (ogrodzenie oddzielające od nowopowstałego osiedla)
150 000
• zakup i montaż profesjonalnych słupków do siatkówki z wewnętrznym naciągiem z płynną regulacją wysokości w zakresie tenis ziemny (106 cm) , badminton (155 cm), siatkówka damska (224 cm) siatkówka męska (243 cm)
• zakup siatki do siatkówki huck turniejowej 3 mm z linką kevlarową
• zakup 2 przenośnych bramek do mini piłki nożnej aluminium 3,0x2,0 m, profil 80/80 mm
• zakup i montaż stojaka do koszykówki jednosłupowego regulowanego, wysięg 225 cm
13 100
• zakup kompletu urządzeń na plac park street workout drążek do podciągania dipy
• montaż urządzeń street workout drążek do podciągania dipy
32 000
• zakup przenośnych stołów do tenisa Performance 500 Cornilleau 4 szt.
• zamontowanie nowych bezpiecznych ławeczek
• zakup kolorowych leżaków, hamaków i worków Sako do kącika rekreacyjnego w ogrodzie
29 000
• nowe nasadzenia w tzw. letniej klasie
• zakup kolorowych kwietników z wieloletnimi nasadzeniami
8 000
SUMA: 452 100
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 20 000
Dodatkowe załączniki
projekt dziedzińca projekt dziedzi_ca.pdf
obecny stan dziedzińca 1 IMG_20210531_154420.jpg
obecny stan dziedzińca 2 IMG_20210531_154754.jpg
obecny stan dziedzińca 3 IMG_20210531_154848.jpg
obecny stan dziedzińca 4 IMG_20210531_154917.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Iwonka Zembska
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna opinia, trwały zarząd Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, brak zgody zarządcy terenu
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Oświaty
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Realizacja projektu do wysokości środków
  Zespół Obradował w składzie: Wiesław Banaś, Piotr Garlacz
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - tak
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 452 100 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 20 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 452 100 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 10 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Radni obecni na sesji w dniu 9 września 2021 r. - Uchwała nr XXIX/209/VII/2021 Rady Osiedla Jeżyce z dnia 9 września 2021 r.
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.