Rewitalizacja Parku Władysława Czarneckiego


Kategoria
Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
Nazwa projektu
Rewitalizacja Parku Władysława Czarneckiego
Skrócony opis projektu
Projekt służy wykreowaniu miejskiej atrakcyjnej przestrzeni publicznej przyjaznej użytkownikom i zwiększeniu powierzchni biologicznie czynnej.
Opis projektu
Obecny kształt parkowych ścieżek wskazuje dużą degradację podbudowy i nawierzchni. Na terenie parku znajdują się dwie pergole. Ich stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników. Powinny one zostać niezwłocznie zabezpieczone i rozebrane. Założenia komunikacyjne obejmują budowę nowej głównej ścieżki, przebudowę części istniejących ścieżek oraz usunięcie istniejących zbędnych ścieżek w celu powiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Główna ścieżka w parku będzie łączyć duży węzeł komunikacyjny skrzyżowanie ulic: Mieszka I i alei Solidarności ze wschodnią częścią parku Czarneckiego. Ciągi zostały wyznaczone w taki sposób, aby stały się uzupełnieniem istniejących szlaków pieszych.
W ramach projektu przewiduje się zamontowanie obiektów małej architektury, w tym: 42 ławek, 32 lampy, 20 koszy na śmieci oraz 28 stojaków na rowery. Zostaną utworzone 2 place: zachodni i wschodni przewidziane jako miejsca odpoczynku spacerujących. Nad ławkami na placu zachodnim planuje się zadaszenia chroniące odpoczywających przed opadami i słońcem.
Zaprojektowana zieleń podkreśli nowy układ komunikacyjny i uatrakcyjni pobyt w parku. Żywopłoty grabowe zostały zaprojektowane wzdłuż zachodniego placu jako tło za ławkami z zadaszoną konstrukcją. W centralnych miejscach placu zachodniego i wschodniego wprowadzone zostaną kwitnące rabaty miododajne złożone z róży ’Dolomiti’, lawendy wąskolistnej, szałwii omszonej ‘Marcus', rozchodnika okazałego ‘Carmen’. Uzupełnienie rabaty stanowi rozplenica japońska ‘Little Bunny’. Pozostałe rabaty zlokalizowane zostały wzdłuż głównych ścieżek. Zaprojektowano na nich dekoracyjne nasadzenia z róży ’Dolomiti’ oraz traw ozdobnych: rozplenicy japońskiej ‘Hameln’ i trzcinnika ostroklapowego ‘Karl Foerster’. W miejscach zacienionych trawników przewidziano posadzenie barwinka pospolitego, który z czasem zadarni trudne miejsca. Projekt przewiduje uzupełnienie istniejącej grupy jałowców rosnących na skarpie od strony myjni samochodowej. Przy bloku
w zachodniej części parku posadzone zostaną irgi błyszczące w formie żywopłotu dwurzędowego. Trawniki zostaną założone w miejscach przedeptów, w miejscach po rozebranych nawierzchniach oraz na szerokość 1 m wzdłuż remontowanych alejek.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Rejon ulic: Mieszka I, al. Solidarności, Rylejewa i Hercena.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Działka nr ew. 24 – obręb 0052 Winiary, arkusz 38, Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców północnej części miasta.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem realizacji projektu jest wykreowanie miejskiej atrakcyjnej przestrzeni publicznej przyjaznej użytkownikom. Obecny kształt ścieżek w parku wskazuje dużą degradację podbudowy i nawierzchni. Na terenie parku znajdują się dwie pergole, których stan zagraża bezpieczeństwu użytkowników i powinny one zostać niezwłocznie zabezpieczone i rozebrane. Założenia komunikacyjne obejmują budowę nowej głównej ścieżki, przebudowę części istniejących ścieżek oraz usunięcie istniejących zbędnych ścieżek w celu powiększenia powierzchni biologicznie czynnej. Główna ścieżka w parku będzie łączyć duży węzeł komunikacyjny skrzyżowania ulic: Mieszka I i alei Solidarności ze wschodnią częścią parku Czarneckiego. Ciągi zostały wyznaczone w taki sposób, aby były uzupełnieniem istniejących szlaków pieszych. Zaprojektowana zieleń podkreśli nowy układ komunikacyjny i uatrakcyjni pobyt w parku.
Dodatkowo projekt ma charakter symboliczny, gdyż patronem parku jest Władysław Czarnecki wybitny architekt i planista, autor układu zieleni dla Poznania opracowanego w latach 30 XX wieku z konsultacją naukową Adama Wodziczki - wskazane jest zatem, aby park, któremu patronuje został profesjonalnie zrewitalizowany.
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
Projekt uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami, w tym osób poruszających się na wózkach, jak również osób spacerujacych z wózkami dziecięcymi.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Rewitalizacja parku Władysława Czarneckiego 2 000 000
SUMA: 2 000 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 400 000
Dodatkowe załączniki
Zrewitalizowany park Wizualizacja3.png
Plac wschodni Wizualizacja2.png
Projekt nowych połączeń komunikacyjnych Nowy uk_ad komunikacyjny.pdf
Plac zachodni Wizualizacja1.png
Zieleń parkowa Nasadzenia zieleni.pdf
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Łukasz Strażyński
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Pozytywna Opinia, trwały zarząd ZZM, potrzebna opinia MPU
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Przybysz i Bartosz Wein w dniu 30.06.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wniosek jest rekomendowany do realizacji, ponieważ wpisuje się w Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Działania adaptacyjne do zmian klimatu (załącznik do uchwały nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16 kwietnia 2019 r. pkt 7, cel strategiczny 1, działanie 1.6, 1.8, 1.9) mówią o zachowaniu i wzbogaceniu istniejących zasobów zadrzewienia, a także na poprawie, odtworzeniu i wzmocnieniu funkcji biotycznych, hydrologicznych i klimatycznych pełnionych przez tereny zieleni miejskiej. Ponadto zwiększy atrakcyjność istniejącego terenu we wskazanej dzielnicy miasta.
  Zespół Obradował w składzie: Przemysław Surdyk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska, Monika Rucka – Kierownik Oddziału Informacyjno – Programowego WKiOŚ
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  Projekt ogólnomiejski w ramach Zielonego Budżetu
  1. Powierzchnia biologicznie czynna dla nowobudowanych obiektów zieleni - Czy % udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi nie mniej niż 90% dla nowobudowanych obiektów zieleni? - tak
  2. Zielony Budżet - Czy projekt jest projektem zaliczanym do puli Zielonego Budżetu? - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 2 000 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 400 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 1 600 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 400 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Planowana inwestycja znajduje się w granicach projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Przyjaźni – część północna”. Jednym z celów opracowywanego projektu planu jest ochrona parku im. W. Czarneckiego i terenów zieleni osiedlowej. Obszar objęty wnioskiem oznaczony jest w projekcie symbolem ZP, oznaczającym teren zieleni urządzonej. Projekt planu jest na wstępnym etapie – przed konsultacjami społecznymi. Miejska Pracowania Urbanistyczna opiniuje projekt pozytywnie.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Oledzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE NOWE WINOGRADY POŁUDNIE
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie
  Zespół Obradował w składzie: Rada Osiedla NWP
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.