Ogród motyli - Park kieszonkowy Radojewo


Kategoria
7- Morasko-Radojewo, Naramowice, Umultowo
Nazwa projektu
Ogród motyli - Park kieszonkowy Radojewo
Skrócony opis projektu
Stwórzmy małą oazę zieleni i miejsce wytchnienia dla mieszkańców Radojewa i okolic!
Opis projektu
Celem projektu jest stworzenie niewielkiego parku - ogrodu obsadzonego roślinami przyciągającymi motyle na niezagospodarowanym obecnie terenie w pobliżu placu zabaw i boiska w rejonie ul. Radojewo/Lubczykowej/Rzewieniowej. Prawdziwy motyli azyl zapewnią takie rośliny jak: motyle krzewy-budleje Davida, jeżówki purpurowe, rośliny kwitnące w ramach łąki kwietnej. Oprócz tego celem zapewniania cienia planowane jest posadzenie ośmiu drzew – lip w formie alei, jak również krzewów takich jak: długo kwitnące hortensje bukietowe. W projekcie, w otoczeniu zieleni, przewidziana jest strefa relaksu, który zapewnią zlokalizowane wzdłuż głównej alei prowadzącej do placu zabaw urządzenia małej architektury. W pobliżu jest już siłownia dla dorosłych, boisko i plac zabaw, brakuje jednak miejsca do wypoczynku, poczytania książki, rozmowy z sąsiadem. Idealnym rozwiązaniem jest zagospodarowanie na ten cel pustego obecnie terenu zdziczałej łąki. Park będzie świetnym miejscem lokalnej integracji mieszkańców, w którym będzie możliwość rodzinnego spędzenia czasu, zorganizowania pikniku, koncertu czy festynu osiedlowego. Oprócz tego park będzie spełniał także funkcję edukacyjną - planowane jest postawienie w nim 2 tablic edukacyjnych z informacjami na temat okolicznych ptaków i motyli. Dodatkowo aby do parku oprócz motyli przyciągnąć i ptaki proponuję ustawienie w nim kilku budek lęgowych.
Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lubczykowa/Rzewieniowa/Radojewo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren należy do Miasta Poznania
Potencjalni odbiorcy projektu
Przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Morasko-Radojewo
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tej części Miasta bardzo brakuje miejsca do wspólnego wypoczynku i integracji mieszkańców. Nie ma tu żadnej świetlicy osiedlowej, domu kultury itp. Park spełni tę funkcję, umożliwiając wspólne spotkania poza domem, organizację pikników czy koncertów. Będzie zieloną świetlicą dla okolicznych mieszkańców. Oprócz tego umożliwi wypoczynek indywidualny. Park będzie idealnym uzupełnieniem terenu rekreacyjnego, na którym obecnie jest plac zabaw i boisko. Umożliwi komfortowe pilnowanie dzieci bawiących się na placu zabaw czy boisku. Oprócz tego wdrożenie projektu w życie pozwoli na stworzenie zielonej enklawy dla ptaków i motyli. Da również możliwość zaznajomienia się z tutejszymi gatunkami tychże (tablice edukacyjne).
Projektowanie uniwersalne
Czy projekt jest zgodny z zasadami projektowania uniwersalnego: TAK
ścieżka biegnąca przez środek parku będzie utwardzona i dostępna dla wózków dziecięcych/inwalidzkich.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Materiały wstępne (np. inwentaryzacja zieleni, mapy) oraz projekt wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, konsultacjami społecznymi oraz uzyskaniem odpowiednich pozwoleń

30 000
Zagospodarowanie terenu zielonego (m.in. oczyszczenie i wyrównanie terenu, wykonanie ścieżki – alei głównej ok. 200 m2, wyposażenie w małą architekturę: meble: budki lęgowe dla ptaków, tablice edukacyjne dot. okolicznych ptaków i motyli, wykonanie nasadzeń: drzewa lipy, krzewy: budleje Davida, hortensje bukietowe i łąka kwietna – ok. 2.000 m2) 270 000
SUMA: 300 000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Łączny koszt utrzymania zrealizowanego projektu w trakcie kolejnych 5 lat (np. koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
SUMA: 10 000
Dodatkowe załączniki
projekt parku 20200728_214012.jpg
stan obecny 20200728_111006.jpg
Kontakt do wnioskodawcy
Imię i nazwisko Natalia Goślicka
Ocena projektu
Projekt został wstępnie zaakceptowany przez Gabinet Prezydenta.
Wydział Gospodarki Nieruchomościami wstępnie rekomenduje projekt do kolejnego etapu.
Uzasadnienie: Opinia pozytywna, przekazane do korzystana RO
1. Czy wnioskodawca określił dokładną lokalizację projektu: tak
Proszę ocenić czy określono konkretną lokalizację, a nie np. teren osiedla czy teren całego miasta.
2. Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu – tzn. czy grunt znajduje się w zasobie Miasta Poznania lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta): tak
3. Czy prowadzone są postępowania w stosunku do gruntów miejskich, które uniemożliwiałyby realizację zadania: nie dotyczy
4. Czy nieruchomość zagrożona jest utratą własności: nie dotyczy
5. Czy projekt ma być realizowany na terenach fortyfikacji poznańskich: nie dotyczy
Zespół obradował w składzie: Zespół obradował w składzie Katarzyna Matuszak i Bartosz Wein w dniu 13.07.2021 r.

Opiniowanie projektu przez:

 • zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Opinia pozytywna – środki zostaną przyjęte do budżetu WJPM. Realizacja wniosku przyczyni się do poprawy komfortu korzystania i uatrakcyjni obiekt rekreacyjny przy ul. Lubczykowej. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie została przekazana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Osiedlu Morasko – Radojewo do korzystania. Wnioskodawca mailem z 21.07.2021 r. zaakceptował propozycję zmiany hamaków i ławek huśtawek na sprężynach na inne urządzenia małej architektury oraz zmianę części gatunków roślin proponowanych do posadzenia. Wybudowana infrastruktura utrzymywana będzie ze środków Osiedla Morasko – Radojewo
  Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak
  2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z:
  • zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA, MPU, MKZ, MIR, PIM),
  • innymi uchwałami Rady,
  • zarządzeniami Prezydenta
  - tak
  3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak
  4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie
  5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie
  - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy
  6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie
  7. Realizacja zadania dotycząca nieruchomości będącej własnością Miasta - Czy projekt dotyczy nieruchomości będącej własnością Miasta, na której prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie
  8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie
  9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2022 lub - w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii - w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak
  10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie
  11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia? - nie
  12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  13. Czy projekt jest wykonalny technicznie? - Wykonalność techniczna projektu, zgodna z wiedzą planistyczną i inżynieryjną, która polega na analizie m.in. czy:
  a) projekt nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
  b) projekt jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami Miasta,
  c) realizacja projektu we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji nie naruszy gwarancji udzielonej Miastu przez wykonawcę na istniejącą w tej lokalizacji infrastrukturę,
  d) dostępne na rynku technologie umożliwiają realizację projektu,
  e) do realizacji projektu są wymagane decyzje administracyjne, pozwolenia, zezwolenia, opinie lub inne dokumenty techniczne, a w konsekwencji, czy ich uzyskanie jest możliwe i pozwoli zrealizować projekt w trakcie roku budżetowego,
  f) projekt nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych. - tak
  14. Konieczna dodatkowa opinia MKZ - Czy projekt wymaga opinii MKZ? - nie
  15. Możliwość realizacji zadania przez wydział/jednostkę - Czy możliwa jest realizacja zadania w całości przez wyznaczony wydział i/lub podległe mu jednostki? Czy w przypadku projektów inwestycyjnych wszystkie składowe projektu i lokalizacje są możliwe do realizacji przez Państwa wydział/jednostkę?
  W przypadku negatywnej odpowiedzi należy skontaktować się z pracownikami Gabinetu Prezydenta. - tak
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 10 000 zł
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie

  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 300 000 zł
  Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 78 000 zł
  Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - NIE OKREŚLONO KOSZTÓW
  A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO22? - tak
  B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Uzasadnienie Wnioskowany park kieszonkowy znajduje się w obszarze dla którego opracowywany jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Morasko – Radojewo – Umultowo” - rejon ulic Lubczykowej i Dziurawcowej w Poznaniu. Zgodnie z złącznikiem graficznym, ww. inwestycja znajduje się na terenach oznaczonych symbolami US tj. teren sportu i rekreacji oraz MW/U tj. teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej. W związku z powyższym rzeczony postulat jest w większości zgodny z projektem planu, należy go jednak dostosować do linii rozgraniczających pomiędzy teren US i MW/U. Park ten mógłby zostać zrealizowany na terenie US w ramach wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, którą w projekcie planu ustalono na poziomie nie mniejszym niż 40% powierzchni terenu. Jednocześnie informuję, iż projekt planu nie przeszedł jeszcze procedury formalno-prawnej (jest po etapie opiniowania i uzgadniania), więc jego ustalenia mogą ulegać zmianom.
  Zespół Obradował w składzie: Łukasz Olędzki - główny specjalista ds. kształtowania relacji społecznych MPU

Opinie Rad Osiedli:

 • Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
  Projekt jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę
  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: tak
  Zespół Obradował w składzie: Jakub Wesołowski, Filip Czyżewski, Jakub Wojciechowski
  Kryteria zasadnicze
  Czy projekt jest funkcjonalny? - tak
  Czy projekt jest zgodny z istniejącą infrastrukturą? - tak
  Czy realizacja projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie? - tak
  Czy projekt zaspokaja potrzeby lokalne? - tak

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.